Värphöns i bur

Motion 1993/94:Jo219 av Ingela Mårtensson och Siw Persson (fp)

av Ingela Mårtensson och Siw Persson (fp)
Djurskyddslagen föreskriver att djur ska hållas och
skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det
främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig
naturligt. Det var en av de viktigaste skärpningarna i den
nya lagstiftningen. Som en konsekvens härav får höns för
äggproduktion inte inhysas i burar. Anläggningar som var i
drift 1988 får dock användas t.o.m. 1998.
Riksdagen fastställde i samband med beslutet om ny
djurskyddslag att en utvärdering av försök och forskning om
alternativ till burhållning skulle göras i form av en s.k.
kontrollstation 1993.
Jordbruksverket har rapporterat om det aktuella läget
och föreslår nu att tidpunkten för burhönsförbudet flyttas
fram fem år. Regeringen anser dock att tidigare beslut ska
ligga fast.
Utvecklingen av alternativ till burhållning har gått
långsamt. Nya system ska provas enligt bestämmelserna om
ny teknik i djurhållningen. Det kräver såväl tid som
resurser. Problemen är väl kända varför forskningen bör
kunna koncentreras till rena problemlösningar.
För att vinna tid och erfarenheter måste antalet
anläggningar i praktisk funktion ökas. Om inte bra
alternativ kan uppnås är risken för att avvecklingen av
hönsburar till år 1999 inte kan genomföras.
Regeringen måste se till att stimulera utvecklingen av
alternativ till burhöns. Dessutom bör informationen om
alternativ intensifieras.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om burhöns.

Stockholm den 24 januari 1994

Ingela Mårtensson (fp)

Siw Persson (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09
Yrkanden (2)