Varselljus och topplanternor i vindkraftverk

Motion 2011/12:T311 av Anders Åkesson (C)

av Anders Åkesson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett nytt varseblivningssystem för höga byggnader, master, vindkraftstorn etc.

Motivering

Gällande regler vid byggande av höga master, vindkraftverk m.m. tolkas så att om höjden över mark är mer än 150 meter skall objektet i fråga förses med ett skarpt vitt och blinkande sken. Lägre byggnader, torn etc. förses med fast rött sken. Skälet till dessa lanternor är att uppnå varseblivning för passerande flygtrafik.

Detta skarpa, vita och blinkande sken upplevs ofta som störande för omgivningen. Tillämpningen av och hur exploatörer m.fl. förhåller sig till regelverket innebär att planerade vindkraftverk m.fl. byggnader – som kan välja sluthöjd på konstruktionen – ofta hamnar på en höjd strax under 150 meter, och därmed slipper man installera det vita blinkande skenet och det räcker det med en lanterna som har ett rött fast sken.

Det finns skäl att tro att vindkraftsprojektörens skäl att stanna vid en bygghöjd på strax under 150 meter föranleds av en tro att störningarna och att därmed eventuella invändningar från omgivningen blir mindre på grund av regelverket för topplanternor. Av rent produktionsmässiga skäl finns det snarare anledning att anta att vindkraftssatsningar i skogsterräng blir än mer intressanta om man bygger högre vindkraftverk än strax under 150 meters höjd.

Mot bakgrund av ovanstående finns det skäl att utreda och finna normer för annat sätt för flygtrafik att varsebli master, vindkraftverk m.m. med bygghöjder över 150 meter. Med stöd i ovanstående må riksdagen till regeringen tillkännage vad som här anförs om att utreda och införa ett nytt varseblivningssystem för höga byggnader, master, vindkraftstorn etc.

Stockholm den 3 oktober 2011

Anders Åkesson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-04
Yrkanden (1)