Västra stambanan

Motion 1999/2000:T539 av Urban Ahlin m.fl. (s)

av Urban Ahlin m.fl. (s)
Transportpolitikens fem delmål är:
- tillgänglighet
- hög transportkvalitet
- säkerhet
- god miljö
- positiv regional utveckling
En förutsättning för detta är att de olika infrastruktursatsningarna sker i
just hela landet. Västra stambanan är en av de viktigaste
järnvägssträckorna eftersom den binder samman Sveriges två största
städer. För att klara framtidens utmaningar med mer gods på järnvägen
behövs möjligheter till omlastning från väg till järnväg på ett smidigt
sätt.
En anpassning av järnvägen till hastigheter på upp till 250 km/h kan
minska restiden mellan Stockholm och Göteborg till två och en halv timma.
Med den restiden kan tåget även konkurrera med snabbare transportmedel.
Investeringar på Västra stambanan har en god samhällsekonomisk lönsamhet
även på kort sikt. Arbetet med signalanpassning, ombyggnader av plankors-
ningar och banjusteringar, åtgärder för att minska bullerstörningar samt
snabbtågsanpassning har kommit en god bit på väg. Dessutom behövs en
kapacitetshöjning på sträckan Alingsås-Göteborg. Upprustningen innebär att
godstågen kan göra stora tidsvinster och att persontrafiken mellan Stockholm
och Göteborg kan öka såväl resandeunderlag, snabbhet som komfort.
Till detta bör läggas kravet på att Borås kopplas till Västra stambanan med
hjälp av upprustning av sträckan Borås-Herrljunga som i dag trafikeras med
en rälsbuss. Här finns stora samordningsvinster att hämta. Det blir effektivt,
snabbt och förhållandevis billigt att rusta upp sträckan Borås-Herrljunga för
godstransport och höghastighetståg.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om ytterligare satsningar på Västra stambanan.

Stockholm den 30 september 1999
Urban Ahlin (s)
Carina Ohlsson (s)
Kjell Nordström (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)