Västsahara

Motion 2018/19:678 av Yasmine Larsson och Hillevi Larsson (båda S)

av Yasmine Larsson och Hillevi Larsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Västsahara och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Västsahara är Afrikas sista koloni. Efter att tidigare ha lytt under spansk överhöghet blev Västsahara äntligen fritt 1975. Friheten varade dock bara några dagar innan grannlandet Marocko ryckte in med sina tungt beväpnade trupper och ockuperade landet. Huvuddelen av befolkningen drevs på flykt och bor alltsedan dess i flyktingläger i öknen i Algeriet. Förhållandena i lägren är svåra och det råder brist på vatten, mat och mediciner. De västsahariska flyktingarna är totalt beroende av internationell hjälp för sin överlevnad.

Inledningsvis försvarade sig västsaharierna mot sina ockupanter. Kampen leddes av Västsaharas befrielserörelse, Polisario Front. 1991 övergick Polisario till fredlig kamp. Orsaken var att FN då gav västsaharierna nytt hopp genom att anta en positiv resolution om Västsahara. Innehållet gick ut på att en folkomröstning skulle hållas redan 1992 då västsaharierna själva skulle få avgöra sin framtid. Sedan dess har Marocko lyckats sabotera genomförandet av tio försök till folkomröstning.

FN-delegationer som besökt de ockuperade områdena har vittnat om våld och kränkningar av västsahariernas mänskliga rättigheter. Det bekräftas av rapporter från Amnesty och Human Rights Watch.

Det är nu helt avgörande att FN:s antagna resolutioner om Västsahara genomförs, i synnerhet gäller det den utlovade folkomröstningen. Kampen bör även gälla den humanitära situationen i Algeriets flyktingläger, som förvärras hela tiden. Det ekonomiska stödet från Europa har minskat under senare år, med påtagliga negativa effekter i form av mat- och medicinbrist i lägren. Detsamma gäller FN:s stöd.

Västsahariernas tålamod är inte oändligt. Om omvärlden ställer sig kallsinnig till de rättmätiga kraven finns en överhängande risk att striderna åter blossar upp. Idag vill många västsaharier att Polisario ska lämna den fredliga vägen och ta till vapen igen, eftersom de tröttnat på decennier av väntan utan resultat medan de fått det allt sämre. Vi bör i detta sammanhang arbeta förebyggande i stället för att vänta tills katastrofen är ett faktum.

Regeringen bör överväga insatser för att främja genomförandet av FN:s resolutioner om Västsahara och för att förbättra den humanitära situationen för västsaharierna.

Yasmine Larsson (S)

Hillevi Larsson (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-22 Granskad: 2018-11-22 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)