Vattennivån i Vänern

Motion 2009/10:Fö201 av Sten Bergheden (m)

av Sten Bergheden (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att säkra regleringen av vattennivån i Vättern.

Motivering

Flera utredningar och klimatanalyser spår att det kommer att ske stora klimatförändringar som kommer att påverka vattenflödena i älvar och vattendrag och också vattennivåerna i våra sjöar.

Sårbarhetsutredningens beräkningar visar att det finns risk för mycket högre vattennivåer i bl.a. Vänern. Därför är det bra att man redan nu tagit beslut om att sänka Vänerns normalvattennivå med ca 20 centimeter. En förändrad tappningsstrategi medför att de allra största tappningarna blir betydligt mindre vanliga, men det räcker inte: Vi måste planera för mycket större flöden om klimatforskarna får rätt.

Runt Vänern ligger ett stort antal städer som har byggts och planerats vid en lägre, mer normal nivå än den nu beräknade. För att inte dessa städer och kringliggande åkrar och skogar ska dränkas av höga vattennivåer är det både bråttom och viktigt att regeringen och riksdagen vidtar åtgärder för att skyndsamt säkra regleringen av Vänern.

Det är betydligt dyrare att sanera och reparera efter översvämningar än att vara förutseende och säkra avtappningen av Vänern innan något allvarligt sker. En enda större översvämning kommer att kosta mer än en bättre utbyggd reglering av vår största sjö.

Vänern ligger ca 46 meter över havet. Även om haven stiger någon meter är fallhöjden mer än tillräcklig för att vi ska kunna säkra vattennivån.

Att höja höjden på nybyggnation löser inte det stora problemet att större delen av våra byggda stadsdelar redan hamnar under den nya vattennivån. Att valla in hela Vänern förefaller vara en nödlösning och är både dyrt och långsiktigt mer riskfyllt.

Utredningar visar att det finns flera alternativ för att säkra en lägre vattennivå i Vänern. De olika alternativen som förts fram har bl.a. varit att en kanal eller tunnel byggs från Vänern ut till Västerhavet eller en kraftig förstärkning av Göta älvs kanter.

Oavsett vad man föreslår att göra är det bråttom att bestämma sig och sätta spaden i jorden innan vi istället står inför mycket kostnadskrävande reparationer och ombyggnader av våra befintliga byggnader i våra kommuner och städer. Det är betydligt dyrare att flytta och lyfta hus och få förstörda åkrar och skogar än att omedelbart lösa problemet. Dessutom skulle en säkrare reglering av Vänern innebära mycket stora möjligheter att producera mer värdefull energi.

Sverige och Vänernområdet har inte tid att vänta; vi måste börja bygga nu för att säkra vattennivån i vår största sjö och samtidigt ta vara på möjligheten att producera värdefull el.

Stockholm den 28 september 2009

Sten Bergheden (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-09-28
Yrkanden (1)