Vättern - Europas största dricksvattentäkt

Motion 2016/17:1560 av Betty Malmberg (M)

av Betty Malmberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att långsiktigt säkra tillgången på dricksvatten av god kvalitet från sjön Vättern och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Dricksvatten av god kvalitet är en förutsättning för liv och ett väl fungerande samhälle. För politiken är det därför ett grundläggande ansvar att se till att långsiktigt säkra tillgången till detsamma. Något som inte minst gör sig påmint efter den vattenbrist som sommaren 2016 drabbade såväl Öland och Gotland som Östergötland.

En viktig dricksvattentäkt är sjön Vättern, som är Europas största dricksvattenkälla. I dagsläget försörjer sjön ca 250 000 invånare i 11 kommuner och fler kommuner i närområdet har planer på att ta sitt vatten ur Vättern. I ett framtida perspektiv menar många att vattnet i sjön även ska kunna försörja kommuner i Stockholmsområdet.

Vättern utgör betydande riksintresse för turism, fritidsliv, natur- och kulturvärden, naturvård, yrkesfisket och totalförsvaret. Dessutom är hela sjön utpekad som ett Natura 2000-område. Problemet är dock att Vättern och dess unika kvaliteter hotas.

Försvaret har fått tillstånd att påtagligt öka sin skjut- och flygverksamhet, ett gruvbolag projekterar för att bryta sällsynta jordartsmetaller i ett område som ligger inom Vätterns tillrinningsområde och dessutom pågår redan provborrningar av en malmkropp under själva sjön. Det är inte hållbart. Därför måste det presumtiva riksintresse som dricksvattentäkter kommer att utgöra väga högre än övriga riksintressen.

Riksdagen bör utifrån ovan ge regeringen i uppdrag att säkerställa att sjön Vättern och dess dricksvatten även i fortsättningen skyddas. Detta för att Vätterns dricksvatten fortsatt ska hålla hög kvalitet och för att möjliggöra för kommande generationer att vara säkra på att Vätterns vatten är kvalitetssäkrat.

Betty Malmberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)