Veterinärutbildningen

Motion 2004/05:MJ246 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att kvaliteten i veterinärutbildningen skall upprätthållas genom en tillräckligt omfattande klinisk tillämpning av djursjukvård dygnet runt.

Motivering

Sveriges enda veterinärutbildning finns vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala. SLU dras med ekonomiska problem, vilket har lett till stora neddragningar vid många fakulteter, framförallt vid den veterinärmedicinska. Fler studenter tas in vid fakulteten, men man skär ner på utbildare och övrig personal. Detta har bland annat fått till resultat att man stängt djurklinikerna nattetid, vilket leder till stora olägenheter för veterinärstudenter, utbildare och forskare. Den kliniska övningen för studenterna blir starkt begränsad, vilket får negativa konsekvenser för de nyutbildade veterinärernas förmåga att utöva sin viktiga uppgift. Man har till exempel lagt ner hela anestesikursen.

SLU:s ledning har gjort en tolkning att man inte har i uppdrag att bedriva djursjukvård, men kan samtidigt inte förklara hur kvaliteten skall upprätthållas med en veterinärutbildning utan tillräckligt antal djurpatienter att tillämpa sina kunskaper på. SLU hävdar att det är för dyrt att driva djursjukvårdsverksamhet på tidigare nivå. Till bilden hör att det finns privata djurkliniker, bland annat Strömsholm, som klarar denna uppgift ekonomiskt bra.

Veterinärfakulteten har fungerat utmärkt i många år. Svenskt djurskydd har haft ett gott internationellt rykte under lång tid - mycket beroende på en högklassig veterinärutbildning. Nu ökar riskerna för svenska djur på grund av neddragningar och långa transporter. Risk finns också för felbehandlingar på grund av okunnighet hos veterinärer med bristfälliga kunskaper. Allt detta kan leda till onödiga dödsfall.

Det är ett starkt nationellt intresse att SLU får uppdraget att fortsätta bedriva djursjukvård även nattetid så att veterinärutbildningen kan behålla sin tidigare kvalitetsnivå.

Stockholm den 27 september 2004

Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (1)