Villkoren för familjehem

Motion 2010/11:A263 av Elin Lundgren (S)

av Elin Lundgren (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbättra villkoren för familjehem.

Motivering

Nuvarande system för arbetsmarknadsförsäkringar innebär svårigheter med att rekrytera familjer som kan ta emot barn och unga som tillfälligt eller längre behöver stöd.

De familjer som åtar sig detta ställer ofta upp med vård genom att avstå arbetstid i sitt vanliga arbete, och riskerar i dag att halka ur trygghetssystemen. Till exempel kan den som har jobbat på uppdrag åt en kommun och fått förlorad arbetsförtjänst, beroende på tid, hamna utanför arbetslöshetsförsäkringen när uppdraget upphör.

Många kommuner har ett stort behov av familje- och jourhem. Barn och unga som kommer ifråga för familjehem har ofta en komplex problematik, vilket ställer stora krav på tillgänglighet hos familjehemmen. De placerade barnens och ungdomarnas behov av trygg vuxenkontakt är många gånger omöjligt att förena med ett yrkesarbete på heltid.

Mot given bakgrund finns det anledning för regeringen att agera för att förbättra villkoren för familjehem, genom en översyn av arbetsmarknadsförsäkringarna.

Stockholm den 22 oktober 2010

Elin Lundgren (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26
Yrkanden (1)