Villkorsskillnader inom camping- och gästhamnsnäringen

Motion 2019/20:1540 av Annicka Engblom (M)

av Annicka Engblom (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör överväga att göra en översyn av villkorsskillnaderna inom camping- och gästhamnsnäringen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En av de starkast växande sektorerna inom svenskt näringsliv och svenskt företagande är turismen. Siffror i den senaste undersökningen 20112014 från Tillväxtverket visar att årsresultatet från 2014, när det gäller den totala mängden utländska turister, uppgick till drygt 20 miljoner. Av dessa var 68 procent flerdagsbesök, motsvarande 10,9 miljoner besök. Under 2018 uppmätte Tillväxtverket drygt 65 miljoner gästnätter på kommer­siella boendeanläggningar i Sverige, vilket är en ökning med 1,8 miljoner eller 3 procent jämfört med året innan. Återigen är det gästnätter från utländska besökare som står för den största relativa ökningen, 7 procent under 2018, medan de svenska ökade med 1 procent. Detta vittnar om den stora tillväxtpotential som finns i besöksnäringen.

Vi har i Sverige tusentals företagare som inom ramen för turistnäringen och ofta med små medel gör ett utmärkt jobb i att välkomna och se till att turisterna får minnes­värda upplevelser. Problemet är att dessa företagare omfattas av en obalans kopplad till momsnivåer, vilket i sin tur ger olika utfall beroende på vilken näringsverksamhet som bedrivs.

För övernattning i gästhamn eller vinteruppställningsplats för båtar gäller idag 25 procents momssats. För tält, husbil eller husvagn på campingplats gäller momssats 12 procent. Gästhamnsverksamheten har en kort, men intensiv säsong. Det brukar normalt röra sig om en period upp till tio veckor, där fem veckor är att beteckna som högsäsong. Under denna korta tidsperiod ska ägarna täcka sina årliga omkostnader. Camping­näringen däremot har en längre säsong, vilket innebär en större möjlighet att täcka omkostnaderna.

Momsskillnaden mellan dessa två näringar inom turistsektorn till campingverksam­hetens fördel är av en diffus art. Det ger uppenbart fördelar för en näringsgren i för­hållande till en annan och leder till en snedvriden konkurrenssituation. En gränsdrag­ning och skillnad som riksdagen i sitt tidigare utlåtande medgett som svårförklarlig.

I den av flera av riksdagens partiers uttalade ambition att förbättra för företagande och minska regelkrånglet bör därför förutsättningarna för företag som verkar inom samma näring ges möjligheter att agera på likvärdiga villkor. Ambitionen bör likaledes vara att enhetliga regler ska genomsyras av ett gränsöverskridande perspektiv. Detta för att företag, länder emellan, i största möjliga mån ska ges möjlighet att konkurrera om turister på samma villkor.

Med anledning av detta bör regeringen överväga en översyn av villkorsskillnader inom camping- och gästhamnsnäringen.

 

 

Annicka Engblom (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)