Viltbete och skogsvårdslagen

Motion 2007/08:MJ270 av Alf Eriksson (s)

av Alf Eriksson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förtydligande av skogsvårdslagen.

Motivering

Enligt skogsvårdslagens portalparagraf skall skogen ”... skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls. Vid skötsel skall hänsyn tas även till andra allmänna intressen”. En del tolkar denna paragraf så att det är enbart skogsbruk och friluftsliv som omfattas.

Debatten om våra viltstammars skador på den produktiva skogen är omfattande och många hävdar att viltstammen generellt är för stor. Samtidigt lämnar det aktiva skogsbruket allt mindre utrymme för det foder som viltet naturligen behöver. Älgen behöver tallskott, men planteras det färre tallar blir naturligtvis skadorna på de som finns större.

Det finns mycket skogsmark som kan lämnas och brukas som viltbetesmark. Våra kraftledningsgator är ett exempel på detta. Det finns fler exempel men osäkerheten är stor om det är ett brott mot portalparagrafen i skogsvårdslagen.

Därför bör lagen förtydligas så att det framgår att allmänna intressen i skogsvårdslagens mening omfattar viltbeten i skogen.

Stockholm den 1 oktober 2007

Alf Eriksson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2007-10-02 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)