Viltförvaltningsdelegationerna

Motion 2019/20:513 av Daniel Bäckström och Peter Helander (båda C)

av Daniel Bäckström och Peter Helander (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över och förtydliga viltförvaltningsdelegationernas uppdrag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

När Sverige införde viltförvaltningsdelegationer, i enlighet med riksdagsbeslutet om hållbar rovdjursförvaltning 2013, skulle berördas inflytande och kunskapsförmedling säkras i rovdjursförvaltningen. Detta skulle garantera en lokal och regional förvaltning så nära människor som möjligt. I praktiken har viltförvaltningsdelegationerna mycket lågt inflytande över de beslut som fattas i länet eller viltförvaltningsområdet. Det här stärker inte engagemanget och riskerar öka motsättningarna.

I nuläget fattas inte heller de skarpa besluten i viltförvaltningsdelegationen utan tas ofta på en högre central nivå. Ledamöter upplever därför ofta maktlöshet och att de saknar reellt inflytande i beslutsprocesserna. Den regionala förankringen är avgörande för att stärka förtroendet bland allmänheten för rovdjursförvaltningen. Nu urholkas istället legitimiteten för fattade beslut och klyftan mellan landsbygd och myndigheter ökar. Den regionala förvaltningen behöver därför stärkas och förordningen förtydligas. Viltförvaltningsdelegationens uppdrag måste omgående ses över så att det lokala och regionala inflytandet säkerställs.    

Daniel Bäckström (C)

Peter Helander (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2019-09-26 Granskad: 2019-09-26 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)