Vinstdelning avseende spelintäkter

Motion 2001/02:Kr243 av Peter Pedersen m.fl. (v)

av Peter Pedersen m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ett vinstdelningssystem avseende spelintäkter från AB Svenska Spel i enlighet med tidigare beslut snarast bör införas.

Motivering

Redan 1996 beslutade Sveriges riksdag att ett vinstdelningssystem avseende spelintäkter skulle införas, detta i syfte att reglera hur överskottet skulle fördelas mellan staten och föreningslivet. Frågan om vinstdelning aktualiserades även i samband med den idrottspolitiska propositionen, (prop. 1998/99:107 En idrottspolitik för 2000-talet) samt i samband med att internationella kasinon tilläts etablera sig i landet.

I idrottspropositionen står följande på sid. 42:

Regeringen bedömer nu att säkra prognoser kan göras inom en nära framtid, varför arbetet med att konstruera ett vinstdelningssystem nu kan inledas. Då det genomförs kommer bidraget från AB Svenska Spel att transformeras till att utgöra en andel av AB Svenska Spels totala överskott i stället för att kopplas till överskottet från värdeautomatspel.

Vänsterpartiet verkade hårt för denna skrivning, eftersom vi djupt ogillade den direkta kopplingen mellan spel och överskott av spel på värdeautomater och stöd till ungdomsverksamhet inom t.ex. idrottsrörelsen och kultursektorn. Vårt ogillande kvarstår.

I budget för 2002 skrivs det emellertid fortfarande om ”bidrag från AB Svenska Spel” till idrotten och att ”del av överskottet från AB Svenska Spels värdeautomatspel” tillfaller idrottsrörelsen. Det innebär dels att staten på AB Svenska Spels bolagsstämma verkar för att ett bidrag, för närvarande 60 milj. kr., tillfaller idrotten men också att regeringen tydligen avser att fortsätta anvisa medel från överskottet från värdeautomatspelen till föreningslivet. Av uppkommet överskott har 200 milj. kr. tillförts idrottsrörelsen under 2001. Rörande vinstdelning skriver regeringen i budgettexten följande: ”Med anledning av den nya Spel- och lotteriutredningens betänkande samt den utveckling som marknaden genomgått sedan riksdagens beslut 1996 avser regeringen att ta ställning till frågan om ett eventuellt vinstdelningssystem.” Detta kan tolkas som att regeringen hyser tvivel rörande införandet av ett vinstdelningssystem. Kopplingen ”enarmade banditer” och ungdomsverksamhet finns således fortfarande kvar och är fortfarande mycket olycklig.

Redan för några år sedan, då idrottspropositionen skrevs, talades det om att säkra prognoser kan göras inom ”en nära framtid”. Hur länge pågår en nära framtid? På vilket sätt är prognoserna fortfarande osäkra? Redan för flera år sedan konstaterade regeringen i idrottspropositionen att ”arbetet med att konstruera ett vinstdelningssystem nu kan inledas.” Vad innebär ”nu”? Har arbetet inletts eller har tidigare okända problem stött till? Det vore på sin plats att regeringen öppet förklarar varför arbetet med att ta fram ett vinstdelningssystem gått i stå. Riksdagen bör besluta att återigen tillkännage för regeringen att ett vinstdelningssystem avseende spelintäkterna från AB Svenska Spel bör införas.

Stockholm den 29 september 2001

Peter Pedersen (v)

Charlotta L Bjälkebring (v)

Mats Einarsson (v)

Kenneth Kvist (v)

Tanja Linderborg (v)

Tasso Stafilidis (v)

Willy Söderdahl (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)