Viss översyn av sekretesslagen

Motion 1986/87:K414 Gullan Lindblad m. fl. (m, s, fp, c)

Gullan Lindblad m. fl. (m, s, fp, c)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1986/87: K414

Gullan Lindblad m. fl. (m, s, fp, c)
Viss översyn av sekretesslagen

Sekretesslagen är i många hänseenden något av en snårskog. Vissa ärenden
är av sådan beskaffenhet att de rimligen borde omfattas av en strängare
sekretess, i andra fall uppfattas sekretessbestämmelserna som nästan orimligt
hårda, t. ex. när det gäller sekretessbestämmelser mellan olika myndigheter
och deras tjänstemän.

Enligt 7 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100) gäller sekretess - med de
undantag som anges i 2 § samma lag - inom hälso- och sjukvården för uppgift
om enskild persons hälsotillstånd eller personliga förhållanden, om det inte
står klart, att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom
närstående lider men.

Det kan inte anses rimligt att ifrågasätta om en läkare har brutit sin
tystnadsplikt om vederbörande lämnat en uppgift -1, ex. om att en patient är
fullt frisk - till försäkringskassan, som är utbetalande myndighet vad gäller
socialförsäkringsförmåner. Vederbörande måste ha denna rätt - oavsett om
kassan begärt en uppgift eller om vederbörande läkare själv önskar lämna en
uppgift till kassan. Försäkringskassan har ju - med bistånd av förtroendeläkare
- att pröva huruvida en viss förmån skall utgå eller ej. Därtill behövs ett
tillfredsställande medicinskt underlag och underlaget kan knappast vara till
fyllest, om vissa uppgifter undanhålls på grund av risk för behandlande/
intygsskrivande läkare att bli åtalad för brott mot tystnadsplikten. Det har
faktiskt hänt, att läkare hotats av åtal i sådana ärenden. Vissa föreskrifter hur
och till vem uppgiftslämnandet skall ske borde i sådana fall kunna anges i
lagen.

Vid sekretesslagens tillkomst lades stor vikt vid faktorer, som den enskilde
kan uppfatta som men. Vid lagens tillämpning har detta visat sig kunna ge
mycket negativa effekter. Ovanstående praktikfall är endast ett exempel på
detta. Andra fall har t. ex. gällt utlämnande av narkotika. Kommunikation i
sådana ärenden mellan apoteken och hälso- och sjukvården synes vara
oförenligt med sekretesslagen att döma av ett JO-uttalande från juni 1986.

Hemställan Mot. 1986/87

K414

Med stöd av ovanstående hemställs

att riksdagen hos regeringen anhåller om skyndsam översyn och
förslag till erforderliga ändringar av sekretesslagen i den del som rör
begreppet men.

Stockholm den 22 januari 1987
Gullan Lindblad (m)

Barbro Sandberg (fp) Kjell Nilsson (s)

Ann-Cathrine Haglund (m) Karin Israelsson (c)

Siri Häggmark (m)

Yrkanden (2)