Vissa pensioner enligt kollektivavtal

Motion 1998/99:A711 av Margit Gennser (m)

av Margit Gennser (m)
Projektanställningar blir allt vanligare i dag. Detta gäller inte minst data-
och annat informationsarbete.
Databranschen är en ung bransch och här är bundenheten till kollektivavtal
förhållandevis mindre utbredd. Detta innebär att få hinder av arbetsrättslig
eller kollektivavtalsnatur finns för personer som önskar/accepterar projekt-
anställningar eller som etablerar sig som egenföretagare inom databranschen.
En annan grupp yrkesutövare med samma behov av projektanställningar
finns inom mediabranschen. Här är däremot den fackliga anknytningen stark
och förmåner knutna till kollektivavtal huvudregeln. Detta hindrar på många
sätt projektanställningar och anlitande av egenföretagare. Här uppkommer
bl a problem gällande intjänandet av pensionsförmåner, vilket redan upp-
märksammades i en  motion som jag väckte under den allmänna motions-
tiden 1997/98. Inget har dessvärre hänt för att undanröja de påtalade
orättvisorna.
Reglerna i LAS innebär i praktiken att projektanställningar begränsas till
11 månader för att inte tiden för en fast anställning skall föreligga.
En projektanställning på 11 månader innebär att uppdragstagaren enligt
kollektivavtal ofta behandlas oförmånligt vad avser pensionsförmåner.
Pensionsavgifter betalas för alla anställda oberoende av uppdragets längd,
även för anställningstider under 12 månader. Kvalifikationstiden för
pensionsrättigheter är däremot 12 månader för varje ny anställning även om
en eller flera tidigare anställningar har förelegat inom samma
kollektivavtalsområde. Detta innebär att personer med projektanställningar
går miste om - sammantaget - betydande belopp i form av erlagda pensions-
avgifter som inte ger upphov till pension. Ett sätt att kringgå problemet vore
att utföra arbetsuppgifterna som egenföretagare. De fackliga organisa-
tionerna är dock ofta restriktiva, när det gäller engagemang av egen-
företagare.
Ett rättvisekrav är att projektanställda skall kunna avtala bort anslutningen
till kollektivavtalsbeslutade pensionsförmåner och använda motsvarande
löneutrymme för att själv ordna sin pensionsfråga.
Enligt svensk tradition skall förhållanden mellan arbetsgivare och
arbetstagare så långt möjligt ske genom överläggningar utan tvingande
lagstiftning. Det finns således två vägar att undanröja de nu berörda
kollektivavtalsbestämmelserna
En mot avtalsparterna "mjuk" metod är att regeringen uppmanar dem att se
över kollektivavtalsreglerna i nu nämnt hänseende. Erfarenheten av den här
typen av hänvändelser har under senare år inte varit helt positiv.
Uppmaningar har mottagits och löften har givits, men sedan har inte mycket
hänt.
En andra metod är att lagstifta mot den här typen av i grunden
diskriminerande regler i kollektivavtal. Lagstiftning är till för att skydda en
svag part. Den enskilde projektanställde kan i hög grad klassificeras som den
svagare parten i nu beskrivna avtalsförhållanden.
Regeringen bör därför återkomma till riksdagen med förslag till lag om
inte parterna på arbetsmarknaden snarast vidtar åtgärder för att undanröja
diskriminerande regler vad gäller kollektivavtalsförsäkringar vid projekt-
anställning.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om intjänandet av pensionsförmåner enligt kollektivavtal för
projektanställda.

Stockholm den 26 oktober 1998
Margit Gennser (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03
Yrkanden (2)