Vissa skattefrågor

Motion 1999/2000:Sk826 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)
Reavinstbeskattning av fastigheter
Under lång tid har regeringen låtit människor sväva i ovisshet när det
gäller frågan om den s.k. övergångsregeln vid reavinstbeskattning av
fastigheter skall löpa ut den 31 december år 1999 eller ej.
Redan under våren 1998 togs på moderat initiativ frågan upp i skatte-
utskottet. I en seriös rapport (1998-05-15) av den s.k. Reavinstgruppen med
företrädare för flera organisationer redovisas olika undersökningar och för-
slag. I proposition 1998/99:100 aviserar regeringen att man till hösten skall
återkomma med ett förslag om nytt stickår.
I höstens budgetproposition konstaterar regeringen att man inte avser lägga
fram något förslag. Det innebär att fastighetsägare efter årsskiftet inte kan
använda sig av någon övergångsregel som lindrar skatten, vilket framförallt
har betydelse för dem med långa innehav. Skatteutfallet i relation till
huvudregeln blir alltför stor enligt vår mening.
Riksdagen bör besluta att förlänga övergångsregeln med två år, så att den
gäller fram till och med den 31 december år 2001. Under denna tid anser vi
att regeringen bör återkomma med förslag, som innebär att det alltid skall
finnas ett alternativ till huvudregeln. Detta alternativ skall göra det möjligt
att under skattemässigt rimliga villkor sälja äldre fastigheter, men också lösa
de problem som uppstår i samband med generationsskiften.
Återföring av värdeminskningsavdrag m.m. vid
försäljning av näringsfastighet
Enligt bestämmelserna i punkt 5 av anvisningarna till 22 §
kommunalskattelagen skall vid avyttring av en näringsfastighet tas upp
som intäkt (av näringsverksamhet) gjorda värdeminskningsavdrag,
skogsavdrag och avdrag för substansminskning. Som intäkt skall också
tas upp det som skrivits av i samband med ianspråktagande av
ersättningsfond e.d. (bl.a. investeringsreserv). Även avdragen för
värdehöjande reparationer och underhåll under de senaste fem åren skall
tas upp som intäkt.
Bestämmelserna vilar på den grundsynen att om en näringsfastighet av-
yttras med vinst, så har de nu nämnda avdragen återvunnits, d.v.s.
näringsverksamheten som bedrivits med hjälp av fastigheten har inte dragit
någon kostnad för förslitning av fastigheten.
Det återlagda beloppet beskattas som intäkt av näringsverksamhet. Mot
detta svarar att vid beräkning av reavinsten av fastighetsförsäljningen får
hela anskaffningskostnaden dras av. Återföringsbestämmelserna medför att
en vinst vid försäljning av en näringsfastighet beskattas med en skattesats
som överstiger 30 procent.
För att beskriva ordningen kan man som exempel ta den som köpt en
skogsfastighet, låt säga år 1972 för 400.000 kronor, och efter en slutavverk-
ning år 1997 gjort skogsavdrag med 150.000 kronor. Om fastigheten säljs år
2000 för 600.000 kronor (till större delen bestående endast av nyplanterad
skog), blir den skattepliktiga reavinsten (kapitalinkomsten) 0,9 x 200 (600-
400) = 180.000 kronor. Som intäkt av näringsverksamhet skall dessutom tas
upp skogsavdraget om 150.000 kronor. Detta trots att skogen till stor del
betalades vid köpet 1972 och inte har legat till grund för köpeskillingen år
2000. Motsvarande gäller för utrangerade byggnader, byggnader som genom
användning förslitits, täckdikningsanläggningar som inte längre fungerar
eller som till större del har tjänat ut.
Enligt vår mening bör reavinstberäkningen vid en fastighetsförsäljning ha
som utgångspunkt att gjorda värdeminskningsavdrag och liknande har sin
motsvarighet i en värdemässigt lika stor förslitning av tillgången. Någon
återföring av dessa avdrag bör därför inte ske som intäkt av näringsverk-
samhet vid en fastighetsavyttring. I stället bör omkostnadsbeloppet minskas
med dessa avdrag vid beräkning av reavinsten.
Utvidgande reserveringsmöjligheter
Regeringen föreslår utökade möjligheter att göra avsättning till periodise-
ringsfond. Vi välkomnar detta förslag. När det gäller förslaget i 4 § i lag
om ändring i lagen (1993:1538) om periodiseringsfonder kan det uppstå
oklarheter om ikraftträdandet. Regeringen föreslår ikraftträdande den 31
december 1999 och att bestämmelserna skall tillämpas första gången vid
2000 års taxering i denna del.
Det innebär att för dem som redan gjort sina bokslut den 30 april, 30 juni
eller 31 augusti, så har de inte kunnat beakta möjligheten att återföra en
avsättning till periodiseringsfond senast det sjätte beskattningsåret efter det
beskattningsår för vilket avdrag medgivits. Dessa företag taxeras år 2000.
Skatteutskottet bör därför göra förtydliganden i lagtexten.
Lag om skattereduktion på förvärvsinkomster vid
2001 års taxering
Moderata samlingspartiet har i andra motioner lagt fram förslag om
skattesänkningar på en rad områden. Sammantaget ger dessa förslag
betydande nettoförstärkningar till hushållen. Den tillfälliga
skattreduktionen som regeringen föreslår i budgetpropositionen saknar
långsiktig betydelse och ger dessutom marginaleffekter för personer med
låga inkomster. Förslaget bör därför avslås.
Försök med lägre mervärdesbeskattning av tjänster
inom EU
Inom EU har vid det informella Ekofinmötet i Åbo i början av september
beslutas om en preliminär överenskommelse om att införa försök med
reducerad moms på vissa tjänster. Vi menar att även Sverige bör pröva
varje möjlighet att öka tjänstesektorns möjligheter att expandera. Vi
anser därför att regeringen bör ansöka om att Sverige skall få delta i
försöket inom EU med att sänka mervärdesskatten på vissa tjänster.
Utgiftsområde 3 Skatteförvaltningen och Tullen
Under senare tid har cigarettsmuggling blivit ett stort problem. Den höga
svenska beskattningen har lett till en ökad cigarettsmuggling. Vissa
beräkningar gör gällande att ungefär tio procent av den totala cigarett-
konsumtionen smugglas in till landet.
Samtidigt konstaterar professor Leif GW Persson i en utredning att en
fördubbling av Tullens kontrollmöjligheter skulle minska möjligheterna på
ett dramatiskt sätt.
Vi föreslår att Tullen får ett resurstillskott på 50 miljoner kronor under
anslaget B1 för att på det viset kunna öka sina kontrollinsatser. Genom denna
åtgärd beräknas staten få in motsvarande belopp i ökade intäkter.
Det torde ankomma på utskottet att utforma lagtexter i tillämpliga delar.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen beslutar att förlänga övergångsregeln vid fastig-
hetsförsäljning i enlighet med vad som anförts i motionen,1
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om återföring av värdeminskningsavdrag vid försälj-
ning av näringsfastighet,
3. att riksdagen avslår regeringens förslag till lag om skattereduk-
tion på förvärvsinkomster vid 2001 års taxering i enlighet med vad
som anförts i motionen,1
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att Sverige skall delta i EU:s försöksverksamhet
med lägre moms inom tjänstesektorn,
5. att riksdagen beslutar om ökat anslag till Tullen med 50
miljoner kronor i enlighet med vad som anförts i motionen.

Stockholm den 5 oktober 1999
Carl Fredrik Graf (m)
Carl Erik Hedlund (m)
Marietta de Pourbaix-Lundin (m)
Catharina Hagen (m)
Margareta Cederfelt (m)
Stefan Hagfeldt (m)
Ola Sundell (m)
Inga Berggren (m)
Anna Åkerhielm (m)
1 Yrkandena 1 och 3 hänvisade till FiU.
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12
Yrkanden (10)