med anledning av prop. 2013/14:138 Vissa socialförsäkringsfrågor

Motion 2013/14:Sf22 av David Lång (SD)

av David Lång (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att dröjsmålsränta endast får tas ut vid anstånd om återbetalningskrav eller avbetalningsplan om någon av förutsättningarna i 108 kap. 2 § socialförsäkringsbalken är uppfylld.

Motivering

Regeringen har i sin proposition 2013/14:138, Vissa socialförsäkringsfrågor lämnat förslag på att dröjsmålsränta får tas ut vid återbetalningskrav som leder till uppskov med återbetalningen alternativt när en återbetalningsplan upprättas. Det torde vara en självklarhet att människor som erhåller felaktig ersättning ska betala tillbaka den. Om felet beror på att bidragstagaren har lämnat oriktiga uppgifter eller underlåtit att följa anmälningsplikten vid förändringar bör även en dröjsmålsränta tas ut. I regeringens förslag görs det dock möjligt att ta ut ränta även för dem som har lämnat korrekta uppgifter och från sin ände har följt regelverket. Dessa vill nu regeringen straffa, vilket är både fel och orättvist och bör justeras i propositionen.

Det ovan anförda bör riksdagen ge regeringen till känna.

Stockholm den 2 april 2014

David Lång (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2014-04-02 Bordläggning: 2014-04-03 Hänvisning: 2014-04-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)