Vistelsebegreppet i socialtjänstlagen

Motion 1993/94:So240 av Ulf Melin (m)

av Ulf Melin (m)
Runt om i landet pågår arbetet med att avveckla
vårdhemmen för psykiskt utvecklingsstörda och i stället
flytta ut patienterna i gruppbostäder eller till egna bostäder.
Denna process har skapat problem framförallt när det gäller
ersättningsfrågorna.
Som ett exempel för att åskådliggöra problemet vill jag
visa hur det förhåller sig i Värnamo: I kommunen finns ett
privat vårdhem, Tallebo, med 40 boende. Av dessa 40
personer var endast 3 hemmahörande i Värnamo kommun
vid flyttningen till Tallebo. Resten kommer från andra
kommuner inom och utanför länet.
Olika landsting står idag för vårdkostnaden för de
boende. Kostnaden per dygn uppgår till ca 1 000 kronor per
person, därtill kommer avgift för deltagande i s.k. daglig
sysselsättning. Denna avgift uppgår till 350 kronor per dygn
och person. Den genomsnittliga årskostnaden är 500 000
kronor per person och plats. Dessa kostnader är i princip
lika över landet och dem skall kommunerna framdeles stå
för.
De boende som kommer från andra kommuner och län
vill naturligtvis bo kvar i ''vistelsekommunen'' eftersom det
är där man känner omgivningen, det är där man känner sig
hemma och det är där man känner sig trygg även om annan
form av boende kan bli aktuell, t.ex. gruppboende.
''Vistelsekommunerna'' är beredda att ta ett ansvar för
dessa personer under förutsättning att ekonomisk
ersättning erhålles.
Ansvaret enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) gäller gentemot dem som är
bosatta i kommunen. Dessutom förutsätts en fri
flyttningsrätt. LSS skulle därför kunna medföra att den
ursprungliga hemkommunen varken behöver eller får
betala för vård i annan kommun och inte heller i annat län.
Detta kommer att skapa problem både för
övergångslösningar vid utomlänsplaceringar och för
framtida relationer mellan kommuner inom och utom länet.
Risken är uppenbar att den enskilde kan komma i kläm.
Socialtjänstkommittén har föreslagit ändring i
socialtjänstlagen (SoL § 32) som innebär, att vid placering i
annan kommun skall bistånd ges enligt § 6 SoL. Kommuner
skall träffa avtal om biståndsansvar vid överflyttning.
Motsvarande ändring i LSS eller komplettering av SoL
skulle kunna göras för omsorgsverksamheten innebärande
att hemkommunen får ett ökat ansvar för kommuninvånare
som placerats i annan kommun.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om ändring av vistelsebegreppet i
SoL.

Stockholm den 24 januari 1994

Ulf Melin (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)

Avsändare