WHO-universitetet till Malmö

Motion 1991/92:U215 av Nils T Svensson (s) och Bertil Persson (m)

av Nils T Svensson (s) och Bertil Persson (m)
I u-länderna har sjukvårdssystemen låg effektivitet.
Undersökningar visar att ofta så mycket som 70 % av
värdefull utrustning är oanvändbar p.g.a.
reparationsbehov, felaktig installering, brist på kunnig
personal, införskaffande av felaktig utrustning, oacceptabel
säkerhet eller undermålig underhållsplanering.
WHO har uppmärksammat problemet vid en rad
konferenser. I mars presenterades ett WHO Position Paper
''Proposal to establish an International School for the
Management of Health and Medical Care Support and
Technical Services''. I december presenterade WHO
''Outline of Curriculum for Proposed International School
for the Management of Health and Medical Care Support
and Technical Services''. Utbildningen är delad i 5 avsnitt
och omfattar sammanlagt l8 månader och leder till diplom
som MBA (Health Technology).
Intresse för lokalisation av skolan har visats av Malmö,
Helsingfors, Glasgow och Singapore. Malmö visade först
intresse, vilket bl.a. ledde till överläggningar mellan WHO-
chefen Halfdan Mahler och utrikesminister Sten Andersson
i en positiv anda. En arbetsgrupp organiserad av
länsstyrelsen i Malmöhus län har med stöd av Lunds
Universitet arbetat vidare och tagit fram lokallösningar och
budgetunderlag. Beslut torde kunna komma att tas i
WHO:s General Assembly våren l993 med kursstart i
januari l994. Första intag torde bli 20 elever men i full
omfattning torde ett hundratal elever från u-länderna vara
aktuellt.
Årskostnaden första året beräknas till $541.000 för
personal och $508.000 för eleverna. Akademiska och
administrativa driftskostnader beräknas till $243.000.
Arbetsgruppen menar att man bör kunna finna en lösning
där staten, Malmö Stad, svenskt näringsliv och andra
WHO-nationer bidrar.
Om Sverige skall kunna få skolan lokaliserad till Malmö
torde en investering under budgetåret l992/93 om 500 000
kr. erfordras för utrustning, info-broschyrer, ''fund-raising
tools'', ledningsmöten, kontorsmaterial, tryckning etc.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen beslutar anslå 500 000 kr. till kostnader för
ett WHO-universitet för medicinsk teknologi förlagt till
Malmö och att kostnaden skall belasta
utrikesdepartementet, anslag C 1, anslagsposten andra
multilaterala bidrag, delposten övriga insatser.

Stockholm den 23 januari 1992

Nils T Svensson (s)

Bertil Persson (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 1992-01-27 Bordläggning: 1992-02-06 Hänvisning: 1992-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)