Yrkesmeriter som en viktig del i arbetet mot social snedrekrytering till högskolan

Motion 2017/18:1874 av Teres Lindberg (S)

av Teres Lindberg (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om yrkesmeriter som en viktig del i arbetet mot social snedrekrytering till högskolan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Universitetskanslersämbetet presenterar varje år en rapport kring läget i den svenska högskolan. Den senaste visar att den sociala snedrekryteringen består. Trots ett tydligt uppdrag att bredda rekryteringen så har i princip ingenting hänt de senaste 10 åren. Det är naturligtvis inte bra. En levande högskoleutbildning behöver studenter med olika bakgrund och blandade åldrar. Pedagogisk forskning visar på att lärandet faktiskt sker först när vi skaffar oss nya erfarenheter och interagerar med andra människor.

Samtidigt har vårt samhälle kraftigt förändrats under kort tid. Vedertagen kunskap ifrågasätts och alternativa fakta presenteras för att uppnå egna eller politiska syften. Demokratin kan vara på väg att falla genom teknikutveckling. Det finns studier som på allvar visar att både brexit och Trumps valvinster i själva verket handlar om att manipulera sociala medier och bedriva målgruppsidentifierad negative campaigning

Vi befinner oss i en tid där utvecklingen av algoritmer sållar bort fakta och åsikter som inte bekräftar det du redan visste. Utvecklingen skapar en ökad polarisering där olika grupperingar inte förstår varandra, där åsikter inte möts och diskuteras. I stället bekräftas enskilda uppfattningar av likasinnade och mötesplatserna blir allt mer kommersiella där åsikter aldrig bryts.

Här behövs den högre utbildningen. Kanske mer än någonsin. Högskolan måste se till att föreläsningar och seminarier fylls av en mångfald av individer med olika erfarenheter och tillåter dom att mötas, stötas och blötas. Gör vi inget i dag kommer Sveriges viktigaste konkurrenskraft – kunskap – snart att vara illa ute.

Därför behöver arbetet fortsätta för att komma till rätta med problemen. Regeringens arbete med att se över tillträdesreglerna välkomnas och förslaget om en ändring av högskolelagen för att främja breddat deltagande är klokt. De äldre studenterna utgör en viktig resurs eftersom de oftast är mycket studiemotiverade och har helt andra erfarenheter än sina yngre studiekamrater. Att bredda antagningen och exempelvis lägga större vikt vid arbetslivserfarenhet är en viktig del. Här finns tidigare erfarenheter via den så kallade 25:4-regeln som kan vara en av flera åtgärder som förändrar rekryteringsunderlaget till högskolan. Därför är det viktigt att regeringen fortsätter arbetet med Tillträdesutredningens förslag och att yrkesmeriter som en viktig del i arbetet mot social snedrekrytering till högskolan uppmärksammas.

Teres Lindberg (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-09 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)