1998 års ekonomiska vårproposition

Proposition 1997/98:150

Regeringens proposition
1997/98:150

1998 års ekonomiska vårproposition

Förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, en offensiv för
uthållig tillväxt och ökad sysselsättning, utgiftstak, ändrade anslag för
budgetåret 1998, skattefrågor, kommunernas ekonomi, m.m.

.

Regeringens proposition
1997/98:150

1998 års ekonomiska vårproposition

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 6 april 1998

Göran Persson

Erik Åsbrink
(Finansdepartementet)

Propositionen innehåller regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska
politiken. Förslag lämnas till utgiftstak
för staten år 2001. Regeringen aviserar inom ramen för budgetmålen en offensiv
för uthållig tillväxt och ökad
sysselsättning. Regeringen redovisar även en bedömning av kommunsektorns
ekonomiska utveckling m.m. samt
lämnar förslag till tilläggsbudget för budgetåret 1998.
Regeringen föreslår ett utgiftstak för staten på 770 miljarder kronor år 2001.

.

Innehållsförteckning

1 Finansplan 13
1.1 Det går bra för Sverige 13
1.2 Den ekonomiska utvecklingen 14
1.2.1 Den ekonomiska utvecklingen under 1990-talet 14
1.2.2 Den ekonomiska utvecklingen 1998 och 1999 15
1.2.3 Kalkyl för 2000 och 2001 16
1.3 Sunda offentliga finanser och stabila priser ger
fler jobb 17
1.3.1 Sunda offentliga finanser 17
1.3.2 Stabila priser 21
1.3.3 Fler jobb 23
1.4 Skolan, vården och omsorgen 25
1.5 En offensiv för uthållig tillväxt och ökad sysselsättning
26
1.5.1 Kunskap och kompetens 26
1.5.2 Delaktighet i informationssamhället 27
1.5.3 Hållbara Sverige - ett föregångsland 28
1.5.4 Företagande 29
1.5.5 Europeiskt samarbete 30
1.5.6 Ett Sverige för alla 31
1.5.7 Trygghet och solidaritet 31
1.6 Rättvisa skatter 32
1.6.1 En skattepolitik för företagande 32
1.6.2 Skattekontroll för rättvisa 33
1.6.3 Skattepolitiken och internationaliseringen 33
1.6.4 Fastighetsbeskattningen 33
1.7 Fördelningspolitiken 34
2. Förslag till riksdagsbeslut 37
3. Lagförslag 47
3.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1962:381) om
allmän försäkring 47
3.2 Förslag till ändring i lagen (1969:205) om
pensionstillskott 52
3.3 Förslag till lag om ändring i lagen (1979:84) om
delpensionsförsäkring 54
3.4 Förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen
(1928:370) 55
3.5 Förslag till lag om ändring i lagen (1990:325) om
självdeklaration och kontrolluppgifter 61
3.6 Förslag till lag om ändring i lagen (1995:706) om
kommuners ansvar för ungdomar 62
3.7 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:1268) om
kommuners ansvar för ungdomar mellan
20 och 24 år 63

3.8 Förslag till lag om ändring i semesterlagen
(1977:480) 64
3.9 Förslag till lag om ändring i ellagen (1997:857) 65
3.10 Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1514) om
generellt statsbidrag till kommuner och landsting. 67
3.11 Förslag till lag om ändring i lagen (1947:576) om statlig
inkomstskatt 68
3.12 Förslag till lag om ändring i lagen (1993:1538) om
periodiseringsfonder 70
3.13 Förslag till lag om omräkningstal för 1999 års
taxeringsvärden 71
3.14 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) om
tobaksskatt 72
3.15 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1564) om
alkoholskatt 73
3.16 Förslag till lag om ändring i lagen (1984:1052) om
statlig fastighetsskatt 74
3.17 Förslag till lag om ändring i lagen (1972:266) om skatt
på annonser och reklam 76
3.18 Förslag till lag om ändring i lagen (1996:1061) om
minskning i särskilda fall av det generella
statsbidraget till kommuner och landsting
åren 1997 och 1998 80
3.19 Förslag till lag om ändring i lagen (1965:269) med
särskilda bestämmelser om kommuns och annan
menighets utdebitering av skatt, m.m. 81
3.20 Förslag till lag med särskilda bestämmelser om
utbetalning av skattemedel år 1999 83
3.21 Lag om ändring i lagen (1994:1708) om EG:s
förordningar om miljö- och strukturstöd 84
4. Statens finanser och förslag till utgiftstak 87
4.1 Förutsättningar 87
4.1.1 Budgetpolitiska mål 87
4.1.2 Samhällsekonomiska förutsättningar 87
4.1.3 Politiska prioriteringar 88
4.2 Offentliga finanser 89
4.3 Statsbudgetens utveckling 1997-2001 90
4.3.1 Inkomster 90
4.3.2 Statsbudgetens utgifter 93
4.3.3 Statsbudgetens utgifter exklusive statsskuldsräntor och
Riksgäldskontorets nettoutlåning 93
4.3.4 Statsskuldräntor 94
4.3.5 Statens lånebehov och statsskulden 95
4.4 Utgiftstaket för den offentliga sektorn 96
4.4.1 Den offentliga sektorns utgiftstak 97
4.4.2 Utgiftstaket för staten 97
4.5 Utgiftstak för staten fördelat på utgiftsområden 97

4.5.1 Preliminär fördelning på utgiftsområden åren
1999-2001 97
4.5.2 Beskrivning av utgiftsområden 99
4.6 Uppräkning av basbeloppet och fastställande av
bastal för basbeloppet respektive det förhöjda
basbeloppet samt höjning av det reducerade
basbeloppet 113
4.7 Vissa ändringar av redovisningen på
statsbudgeten 113
4.8 Ålderspensionsreformen 114
5. Uppföljning av 1997, prognos för 1998 och förslag till
tilläggsbudget för 1998 121
5.1 Inledning 121
5.2 Uppföljning av budgetåret 1997 121
5.3 Utgiftsprognos för budgetåret 1998 127
5.4 Förslag till tilläggsbudget till statsbudgeten för
budgetåret 1998 129
5.4.1 Inledning 129
5.4.2 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse 129
5.4.3 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finans-
förvaltning 130
5.4.4 Utgiftsområde 3 Skatteförvaltning och uppbörd 132
5.4.5 Utgiftsområde 5 Utrikesförvaltning och
internationell samverkan 133
5.4.6 Utgiftsområde 6 Totalförsvar 133
5.4.7 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social
omsorg 134
5.4.8 Utgiftsområde 13 Ekonomisk trygghet vid
arbetslöshet 134
5.4.9 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv 136
5.4.10 Utgiftsområde 15 Studiestöd 139
5.4.11 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitets-
forskning 139
5.4.12 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
141
5.4.13 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostads-
försörjning och byggande 142
5.4.14 Utgiftsområde 19 Regional utjämning och
utveckling 143
5.4.15 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård 144
5.4.16 Utgiftsområde 21 Energi 145
5.4.17 Utgiftsområde 22 Kommunikationer 149
5.4.18 Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske
med anslutande näringar 155
5.4.19 Utgiftsområde 24 Näringsliv 157
5.4.20 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till
kommuner 159
6. Skattefrågor och prognos av statsbudgetens inkomster 163
6.1 Inledning 163
6.2 Åtgärder på skatteområdet 163
6.2.1 Den statliga skatten på förvärvsinkomster 163
6.2.2 Beskattningen av småföretag 164
6.2.2.1 Allmänna överväganden 164
6.2.2.2 Förstärkta reserveringsmöjligheter för enskilda
näringsidkare och delägare i handelsbolag 166
6.2.2.3 Ökat lättnadsutrymme vid beskattningen av
utdelning och reavinst på onoterade aktier 166
6.2.2.4 Ökade möjligheter till kvittning av reaförluster på
onoterade aktier 168
6.2.2.5 Fördelning av basbeloppsavdraget för enskilda
näringsidkare 168
6.2.3 Omräkningstalen för 1999 års taxeringsvärden 169
6.2.4 Åtgärder på tobaks- och alkoholskatteområdet 169
6.2.4.1 Sänkt skatt på cigaretter 169
6.2.4.2 Upphävande av reglerna för indexering av vissa
punktskatter 174
6.2.5 Fastighetsskatten på vattenkraftverk 175
6.2.6 Reklamskatt 175
6.2.7 Inget direktavdrag för investeringar i nya värme-
och kraftproduktionsanläggningar 177
6.2.8 Finansiella effekter för stat och offentlig sektor 177
6.3 Statsbudgetens inkomster 178
6.3.1 Skatter m.m. 1998-2001 179
6.3.2 Övriga inkomster 183
6.3.3 Jämförelse med beräkningen till statsbudgeten
1998 183
6.4 Offentliga sektorns skatter 1998-2001 184
7. Kommunsektorn 187
7.1 Allmänna utgångspunkter 187
7.2 Utvecklingen i kommuner och landsting de senaste åren
188
7.2.1 Kommunsektorn och samhällsekonomin 188
7.2.2 Den ekonomiska utvecklingen fram till år 1997 188
7.2.3 Den kommunala verksamheten 190
7.2.4 Sysselsättningsutvecklingen i kommuner och landsting
fram till år 1997 191
7.3 Förutsättningar för kommuner och landsting de
närmaste åren 192
7.3.1 Den samhällsekonomiska utvecklingen 192
7.3.2 Utvecklingen de närmaste åren inom skola, vård och
omsorg 192
7.3.3 Förutsättningar för enskilda kommuner och
landsting 193
7.4 Ökade satsningar på kommuner och landsting 194
7.4.1 Höjda statsbidrag 194
7.4.2 Andra satsningar som påverkar kommuner och
landsting 195
7.5 Beräkning av ramen för utgiftsområde 25 Allmänna
bidrag till kommuner år 1999 196
7.6 Övriga frågor 197
7.6.1 Förbättrad uppföljning av resultat och
resursutnyttjande 197
7.6.2 Minskning i särskilda fall av det generella
statsbidraget till kommuner och landsting
år 1999 198
7.6.3 Uppräkningsfaktorer 201
7.6.4 Bildande av bolag för övertagande av kommunala
bostadsföretag m.m. 201
7.6.5 Ekonomiska regleringar mellan staten och de
kyrkliga kommunerna år 1999 202
8. Revision och kontroll av EU-medel 205
8.1 Europeiska revisionsrättens rapporter för
verksamhetsåret 1996 205
8.1.1 Bakgrund 205
8.1.2 Amsterdamfördraget 205
8.1.3 Utgångspunkter för Sveriges agerande 206
8.1.4 Iakttagelser i rapporterna för 1996 och svenskt
agerande i rådet 206
8.1.5 Bedömning av iakttagelser rörande Sverige i
årsrapporten 207
8.2 Kompletterande regler till EG:s förordningar om
strukturstöd 207
8.2.1 Ärendet och dess beredning 207
8.2.2 Inledning 208
8.2.3 EG:s förordningar om strukturfonder 208
8.2.4 EG:s regler om kontroll och tillsyn 208
8.2.5 Svenska lagregler om kontroll och tillsyn 209
8.2.6 Lagstiftningsfrågor 209
8.2.7 Ikraftträdande m.m. 210
Bilaga 1 210
Bilaga 2 210
Bilagor
Bilaga 1 Svensk ekonomi
Bilaga 2 Avstämning av det svenska konvergensprogrammet
Bilaga 3 Avstämning av målet om en halverad öppen
arbetslöshet till år 2000
Bilaga 4 Nationell handlingsplan för sysselsättning
Bilaga 5 Fördelningspolitisk redogörelse
Bilaga 6 Redovisning av skatteavvikelser

PROP. 1997/98:150

PROP. 1997/98:150

10

9

Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1998-04-14 Bordläggning: 1998-04-14 Hänvisning: 1998-04-15 Motionstid slutar: 1998-04-29

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (122)
Följdmotioner (90)