Ändrad tidpunkt för att lämna självdeklaration m.m.

Proposition 1993/94:152

Prop.

1993/94:152Regeringens proposition

1993/94:152

Ändrad tidpunkt för att lämna självdeklaration m.m.

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 17 mars 1994

Carl Bildt

Anne Wibble

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att allmän självdeklaration fortsättningsvis skall

benämnas särskild självdeklaration. Särskild självdeklaration föreslås i

normalfallet få lämnas senast den 31 mars taxeringsåret. Vidare föreslås smärre

justeringar av vissa bestämmelser rörande taxering, uppgiftsskyldighet samt

räntor och avgifter vid uppbörd av skatt. Slutligen föreslås några ändringar

avseende återföring till beskattning av bl.a. egenavgifter som
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-03-22 Bordläggning: 1994-03-22 Hänvisning: 1994-03-23 Motionstid slutar: 1994-04-11
Förslagspunkter (5)