Ändring av konventionen om förenkling av formaliteterna vid handel med varor

Proposition 1993/94:204

Regeringens proposition
1993/94:204

Ändring av konventionen om förenkling av formaliteterna vid handel med varor

Prop.
1993/94:204

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 24 mars 1994

Carl Bildt

Ulf Dinkelspiel
(Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner en överenskommelse om ändring
av konventionen om förenkling av formaliteterna vid handel med varor.
Ändringen innebär att tredje land utanför Europeiska gemenskapen (EG) och
Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA) kan bli fördragsslutande part.
Prop.
1993/94:204
Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut.............. 3

2 Ärendet och dess beredning............... 3

3 Konventionen............................. 3
3.1 Bakgrund............................. 3
3.2 Innehållet i överenskommelsen........ 5

4 Överväganden............................. 6

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde
den 24 mars 1994.............................. 7

Bilaga Överenskommelsen i svensk och engelsk text . . . . . 8
1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
godkänner en överenskommelse om ändring av konventionen om förenkling av
formaliteterna vid handel med varor.

2 Ärendet och dess beredning

Genom konventionen har upprättats en blandad kommitté i vilken varje
fördragsslutande part i konventionen skall vara representerad (artikel 10.1). I
konventionen anges att den blandade kommittén har möjlighet att besluta om
tillsättandet av de underkommittéer och arbetsgrupper som behövs för att biträda
den vid fullgörandet av dess åligganden (artikel 10.5). Med anledning av detta
bildades en EFTA-arbetsgrupp år 1988 som regelbundet har dels expertmöten, dels
gemensamma möten med EG:s expertarbetsgrupp för att diskutera praktiska problem
och anpassningar av konventionen.
Den blandade kommittén beslutade med stöd av artikel 11.2 a i konventionen på
förslag av den gemensamma EG/EFTA-arbetsgruppen, i Oslo den 23 september 1993
att rekommendera de avtalsslutande parterna att ändra konventionen så att
möjlighet ges för tredje land att tillträda konventionen.
Ändringen i konventionen verkställs genom att de fördragsslutande parterna
genom skriftväxling och med verkan från och med den 1 juli 1994 underrättar
varandra om att de godkänner de av den blandade kommittén föreslagna ändringarna
i konventionen och rekommendation nr 1/93. Överenskommelsen - i svensk och
engelsk text - är fogad som bilaga till denna proposition.

3 Konventionen

3.1 Bakgrund

Efter förhandlingar mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen (EG) och länderna
inom Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA) undertecknades den 20 maj 1987
konventionen om förenkling av formaliteterna vid handel med varor, (SÖ 1988:7).
Samtidigt med konventionen om förenkling av formaliteterna vid handel med varor
undertecknades även konventionen om ett gemensamt transiterings-förfarande, (SÖ
1988:6), som är baserad på EG:s interna transiterings-ordning.
Frågan om tillträde för svensk del till konventionen om förenkling av
formaliteterna vid handel med varor har behandlats av riksdagen (prop.
1986/87:136, bet. 1986/87:SkU47, rskr. 1986/87:205). Konventionen är upprättad i
ett exemplar på danska, engelska, finska, franska, grekiska, isländska,
italienska, nederländska, norska, portugisiska, spanska, svenska och tyska
språken. Alla texter har lika giltighet och är deponerade hos sekretariatet för
Europeiska unionens råd. I konventionen och överenskommelsen om ändring av
konventionen används den äldre benämningen Europeiska gemenskapernas råd.
Institutionen har emellertid efter det att den i avsnitt 2 nämnda blandade
kommittén fattade sitt beslut i september 1993, antagit namnet Europeiska
unionens råd - nedan benämnd rådet.
Regeringen beslutade om tillämpning av konventionen genom förordningen
(1987:1126) om en konvention om förenkling av formaliteterna vid handel med
varor.
Konventionen innebär bl.a. att varuutbytet inom det europeiska
frihandelsområdet underlättas genom att uppgiftskraven i tulldokumen-tationen
harmoniseras. Som ett led i detta arbete infördes den 1 januari 1988
ett gemensamt tulldokument (Single Administrative Document, SAD, på svenska
benämnt enhetsdokumentet, ED) i handeln mellan såväl gemenskapen och
EFTA-länderna som mellan EFTA-länderna.
Enligt konventionen skall enhetsdokumentet användas vid varje förfarande i
samband med export, transitering och import oavsett varornas slag och ursprung.
Andra administrativa dokument utöver enhetsdokumentet skall endast krävas när
det följer av internationella avtal i vilka Sverige är part, eller när det
behövs för att användarna på egen begäran skall kunna tillgodgöra sig en förmån
eller särskild lättnad eller när det uttryckligen krävs för tillämpning av
gällande lagstiftning och användandet av enhetsdokumentet är otillräckligt.
Konventionen ger också möjlighet att tillämpa förenklade förfaranden, dvs.
använda sig av sådana rutiner som för användarna innebär ytterligare
förenklingar i tulldokumentationen.
Den blandade kommittén rekommenderade den 23 september 1993 de avtalsslutande
parterna att utvidga konventionen så att tredje land kan bli fördragsslutande
part genom beslut i den blandade kommittén. Bakgrunden till utvidgningen av
konventionen är ett uttalat intresse och önskemål från Tjeckien, Slovakien,
Ungern och Polen att bli parter i konventionen. En eventuell utvidgning av
konventionen torde i första hand avse något eller några av dessa länder.
Det tredje land som inbjudits att bli fördragsslutande part ansluter sig genom
att till rådssekretariatet inge ett anslutningsinstrument. Nämnda handling skall
åtföljas av en översättning av konventionen till det officiella språket i det
land som ansluter sig.
Motsvarande ändringar beräknas genomföras i konventionen om ett gemensamt
transiteringsförfarande. Enligt transiteringskonventionen skall enhetsdokumentet
användas vid transitering inom de fördragsslutande parternas område.

3.2 Innehållet i överenskommelsen

Överenskommelsen om ändring av konventionen om förenkling av formaliteterna vid
handel med varor utgörs av en skriftväxling till vilken den blandade kommitténs
rekommendation har fogats.
Förslagen i rekommendation 1/93 innebär en ändring av konventionen för att
medge en anslutning av tredje länder.
Rekommendationen omfattar en inledning och en bilaga.
I inledningen hänvisas till att konventionen innehåller regler som styr
användningen av enhetsdokumentet i handeln mellan gemenskapen och länderna i
Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA) och dessa länder sinsemellan samt
att konventionen bör ändras för att medge anslutning av tredje länder.
I artikel 1 ersätts "EFTA-länderna" och "gemenskapen" med begreppet "de
fördragsslutande parterna". Vidare definieras i artikeln begreppet "tredje
land" som varje land som inte är fördragsslutande part i denna konvention.
Slutligen fastslås att alla hänvisningar till EFTA-länder i denna konvention
också blir gällande för en ny fördrags-slutande part när anslutningen fått
giltighet enligt den nya artikeln 11A "Anslutning av tredje länder".
Artikel 11 definierar den blandade kommitténs ansvar och administra-tiva
arbete med konventionen. Artikel 11.3 skall ersättas av en text som utvidgar
kommitténs befogenheter till att anta inbjudningar till tredje länder att
ansluta sig till konventionen.
I de nya artiklarna 11.5 och 11.6 anges hur tredje land skall inbjudas av den
blandade kommittén. Inbjudan skall i enlighet härmed sändas till rådet som i sin
tur skall förmedla inbjudan till berört tredje land tillsammans med en
konventionstext som är i kraft den dagen.
Efter artikel 11 tillkommer en ny artikel 11A som reglerar anslut-ningen av
tredje länder. Tredje land får bli fördragsslutande part i denna konvention på
inbjudan av rådet, efter beslut av den blandade kommittén. Anslutningen sker
genom att tredje land inger sitt anslutningsinstrument till rådssekretariatet
tillsammans med en översättning till det anslutande landets officiella språk.
Anslutningen träder i kraft första dagen i den andra månaden efter det att
anslutningshandlingen ingivits. Depositarien har i uppdrag att underrätta alla
fördragsslutande parter om datum då anslutningsinstrumenten lämnades in och när
anslutningen träder i kraft.
Rekommendationer och beslut som är fattade av den blandade kommittén från
tiden då inbjudan sänts till dess att tredje land har anslutit sig skall också
delges det inbjudna tredje landet genom rådssekretariatets försorg. Tredje land
skall i en deklaration godta dessa åtgärder. Därefter skall deklarationen föras
in i anslutningshandlingen eller i en särskild handling. Har deklarationen inte
ingivits till depositarien inom sex månader från delgivningtillfället skall
anslutningen anses ogiltig.
I skriftväxlingen görs förbehåll för att ytterligare justeringar av den
blandade kommitténs förslag till ändringar kan komma att behöva göras.

4Överväganden

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner en
överenskommelse om ändring av konventionen om
förenkling av formaliteterna vid handel med varor
så att en möjlighet ges för tredje land att tillträda
konventionen.

Skälen för regeringens förslag: Enligt regeringens mening är det viktigt att
underlätta handeln och utvidga samarbetet med Central- och Östeuropa för att
stödja systemskiftets genomförande. Förbättrade rutiner och harmoniserade
dokument i handeln kan verksamt bidra till en lösning av de ekonomiska problem
som planekonomin har lämnat efter sig i det forna östblocket.
Genom att ansluta sig till konventionen förbinder sig de fördragsslutande
parterna att införa ett administrativt dokument (kallat enhetsdokumentet) som
skall användas vid varje förfarande i samband med export, import och
transitering av varor, oavsett varornas slag och ursprung. Enhetsdokumentet
tjänar som deklaration eller anmälan vid export, transitering eller import.
Genom ett gemensamt dokument harmoniseras uppgiftskraven i de olika ländernas
tulldokumentation. I en sådan harmonisering ligger många fördelar för både
näringslivet och tullmyndigheterna, bl.a. förenklar den avsevärt ett framtida
uppgiftslämnande för tulländamål mellan länderna med användande av datorer.
Dessutom minskar möjligheterna till ekonomisk brottslighet i gränshandeln genom
ökad datorkommunikation och internationellt samarbete.
Det är regeringens uppgift att med anledning av nu aktuella ändringar meddela
nödvändiga föreskrifter.

Utrikesdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 24 mars 1994

Närvarande: statsministern Bildt, ordförande, och statsråden B. Westerberg,
Friggebo, Johansson, Laurén, Hörnlund, Olsson, Svensson, af Ugglas, Dinkelspiel,
Hellsvik, Wibble, Björck, Davidson, Könberg, Odell, Lundgren, Unckel,
P. Westerberg

Föredragande: statsrådet Dinkelspiel

Regeringen beslutar proposition 1993/94:204 Ändring i konventionen om förenkling
av formaliteterna vid handel med varor.

Bilaga

ÖVERENSKOMMELSE
OM ÄNDRING GENOM SKRIFTVÄXLING
MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN
OCH REPUBLIKEN ÖSTERRIKE, REPUBLIKEN FINLAND,
REPUBLIKEN ISLAND, KONUNGARIKET NORGE,
KONUNGARIKET SVERIGE OCH SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET
AV KONVENTIONEN DEN 20 MAJ 1987 OM
FÖRENKLING AV FORMALITETERNA VID HANDEL MED VAROR

Brev 1

Bryssel

I sin rekommendation nr 1/93 den 23 september 1993 föreslog den blandade
EG-EFTA-kommittén om förenkling av formaliteterna vid handel med varor ett
antal ändringar i EG-EFTA-konventionen den 20 maj 1987 om förenkling av
formaliteterna vid handel med varor. De föreslagna ändringarna återfinns i
bilagan.

Jag har härmed äran bekräfta att gemenskapen är införstådd med dessa ändringar
och jag föreslår att de, med förbehåll för eventuella ändringar, träder i
kraft den 1 juli 1994. Jag ber Er bekräfta att Er regering är införstådd med
ändringarna och den dag då de skall träda i kraft.

Mottag försäkran om min utmärkta högaktning.

För Europeiska
gemenskapernas råd

Prop.
1993/94:204
REKOMMENDATION NR 1/93

AV

DEN BLANDADE EG-EFTA-KOMMITTÉN
av den 23 september 1993

om ändring av

konventionen
om förenkling av formaliteterna vid handel med varor

DEN BLANDADE KOMMITTÉN UTFÄRDAR DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av konventionen den 20 maj 1987 om förenkling av formaliteterna
vid handel med varor och särskilt dess artikel 11.2 a och

med beaktande av följande:

Nämnda konvention innehåller de regler, som styr användningen av det
administrativa enhetsdokumentet i handeln mellan gemenskapen och länderna i
Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA) och dessa länder sinsemellan.

Konventionen bör ändras för att medge anslutning av tredje länder.

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS

att de fördragsslutande parterna i konventionen

- ändrar den med verkan från den 1 juli 1994 i enlighet med detförslag som
bilagts denna rekommendation,

- genom skriftväxling underrättar varandra om sitt antagande av
rekommendationen.

Utfärdad i Oslo den 23 september 1993

På den blandade kommitténs vägnar

Ordförande
Prop.
1993/94:204

BILAGA

Förslag till ändring av konventionen mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen,
Republiken Österrike, Republiken Finland, Republiken Island, Konungariket Norge,
Konungariket Sverige och Schweiziska Edsförbundet om förenkling av
formaliteterna vid handel med varor.

Konventionen mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen, Republi-ken Österrike,
Republiken Finland, Republiken Island, Konungariket Norge, Konungariket Sverige
och Schweiziska Edsförbundet skall ändras enligt följande.

A. Artikel 1 skall ersättas av följande text:

"Artikel 1

1. Denna konvention fastlägger åtgärder för att förenkla formaliteterna vid
handel med varor mellan de fördragsslutande parterna, särskilt genom att införa
ett administrativt enhetsdokument (härefter kallat enhetsdokumentet) som skall
användas vid varje förfarande i samband med export och import och vid ett
gemensamt transiteringsförfarande som skall tillämpas i handeln mellan de
fördragsslutande parterna (härefter kallat transitering), oavsett varornas slag
och ursprung.

2. I denna konvention förstås med, "tredje land", varje land som inte är
fördragsslutande part till denna konvention.

3. Från den dag då anslutningen av en ny fördragsslutande part äger giltighet
enligt artikel 11A, gäller alla hänvisningar till EFTA-länder, i tillämpliga
delar och endast i denna konvention, det landet."

Prop.
1993/94:204

B. Artikel 11.3 skall ersättas av följande text:

"3. Den blandade kommittén skall genom beslut anta ändringar i bilagorna till
denna konvention, förenklingar som avses i sista indragna stycket i artikel 4.3
och inbjudningar till tredje länder att enligt artikel 1.2 ansluta sig till
denna konvention i enlighet med artikel 11A. Dessa beslut skall, med undantag av
inbjudningar till tredje länder, genomföras av de fördragsslutande parterna i
enlighet med deras egen lagstiftning."

C. Följande skall läggas till efter artikel 11.4:

"5. Beslut enligt punkt 3 av den blandade kommittén att inbjuda tredje land att
ansluta sig till denna konvention skall sändas till de Europeiska gemenskapernas
råd, som skall förmedla det till berört tredje land tillsammans med en
konventionstext i kraft den dagen.

6. Från i punkt 5 nämnda datum får berört tredje land vara representerat i den
blandade kommittén, i underkommittéer och i arbetsgrupper som observatörer."

D. Följande rubrik och artikel 11A skall föras in efter artikel 11:

"Anslutning av tredje länder

Artikel 11A

1. Tredje land får bli fördragsslutande part i denna konvention på inbjudan av
konventionens depositarie efter beslut av den blandade kommittén.

2. Ett tredje land, som inbjudits att bli fördragsslutande part i denna
konvention, ansluter sig genom att till de Europeiska gemenskapernas råds
generalsekretariat inge ett anslutningsinstrument. Nämnda instrument skall
åtföljas av en översättning av konventionen till det officiella språket/de
officiella språken i det land som ansluter sig.

3. Anslutningen träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter det
att anslutningsinstrumentet ingivits.

4. Depositarien skall underrätta alla fördragsslutande parter om det datum då
anslutningsinstrumentet ingavs och om det datum då anslutningen träder i kraft.

5. Rekommendationer och beslut av den blandade kommittén enligt artikel 11.2 och
11.3 som antagits mellan den dag som avses i punkt 1 och den dag då anslutningen
träder i kraft skall också delges det inbjudna tredje landet genom de Europeiska
gemenskapernas råds generalsekretariat.

En deklaration, i vilken sådana åtgärder godtas, skall föras in i
anslutningsinstrumentet eller i ett särskilt instrument, som skall ha ingivits
till de Europeiska gemenskapernas råds generalsekretariat inom sex månader från
delgivningen. Om deklarationen inte ingivits inom den tidsperioden, skall
anslutningen anses ogiltig."

Prop.
1993/94:204

Brev 2

Bryssel

Jag har härmed äran bekräfta mottagandet av Ert brev med följande lydelse:

"I sin rekommendation nr 1/93 den 23 september 1993 föreslog den blandade
EG-EFTA-kommittén om förenkling av formaliteterna vid handel med varor ett antal
ändringar i EG-EFTA-konventionen den 20 maj 1987 om förenkling av
formaliteterna vid handel med varor. De föreslagna ändringarna återfinns i
bilagan.

Jag har härmed äran bekräfta att gemenskapen ärinförstådd meddessa ändringar och
jag föreslår att de, med förbehåll föreventuella ändringar, träder i kraft
den 1 juli 1994. Jag ber Erbekräfta att Er regering är införstådd
med ändringarna och dendag då de skall träda i kraft."

Jag har äran bekräfta att min regering är införstådd med innehållet i Ert brev
och den dag då ändringarna skall träda i kraft. Ändringarna kommer följaktligen
att träda i kraft den 1 juli 1994 mellan gemenskapen och EFTA-länderna och dessa
länder sinsemellan.

Mottag försäkran om min utmärkta högaktning.

För Konungariket
Sveriges regering

Prop.
1993/94:204

AGREEMENT
IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS
BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND
THE REPUBLIC OF AUSTRIA, THE REPUBLIC OF FINLAND,
THE REPUBLIC OF ICELAND, THE KINGDOM OF NORWAY,
THE KINGDOM OF SWEDEN AND THE SWISS CONFEDERATION RELATING TO
THE AMENDMENT OF THE CONVENTION OF 20 MAY 1987 ON
THE SIMPLIFICATION OF FORMALITIES IN TRADE IN GOODS

Prop.
1993/94:204

Letter No 1

Brussels,

Sir,

In its Recommendation No 1/93 of 23 September 1993, the EEC-EFTA Joint Committe
on the simplification of formalities in trade in goods proposed a number of
amendments to the EEC-EFTA Convention of 20 maj 1987 on the simplification of
formalities in trade in goods. The proposed amendments are set out in the Annex.

I have the honour to confirm that the Community is in agreement with those
amendments and I propose that, subject to any change which may be made, they
come into force on 1 July 1994. I should be obliged if you would confirm that
your Government is in agreement with the amendments and the proposed date on
which they are to enter into force.

Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.

On behalf of the Council
of the European Communities

_______________
Prop.
1993/94:204

RECOMMENDATION No 1/93 OF THE EEC-EFTA JOINT COMMITTEE ON THE
SIMPLIFICATION OF FORMALITIES IN TRADE IN GOODS
of 23 september 1993
for the amendment of the Convention of 20 May 1987 on the
simplification of formalities in trade in goods

THE JOINT COMMITTEE,

Having regard to the Convention of 20 May 1987 on the simplification of
formalities in trade in goods, and in particular Article 11(2)(a) thereof.

Whereas the said Convention contains the rules governing use of the single
administrative document in trade between the European Community and the
countries of the European Free Trade Association (EFTA) and between those
countries themselves;

Whereas the Convention should be amended to allow for the accession of third
countries,

HEREBY RECOMMENDS that the Contracting parties to the Convention:

- amend it, with effect from 1 July 1994, along the lines set out in theproposal
annexed to this Recommendation,

- inform each other, by means of an Exchange of Letters, of theiracceptance of
this Recommendation,

Done at Oslo, 23 September 1993

For the Joint Committee
The Chairman
Prop.
1993/94:204

Annex to the ANNEX

Proposed amendments to the Convention between the
European Economic Community and the Republic of Austria,
the Republic of Finland, the Republic of Iceland,
the Kingdom of Norway, the Kingdom of Sweden and
the Swiss Confederation on the simplification of formalities in trade in goods

The Convention between the European Economic Community and the Republic of
Austria, the Republic of Finland, the Republic of Iceland, the Kingdom of
Norway, the Kingdom of Sweden and the Swiss Confederation on the simplification
of formalities in trade in goods is hereby amended as follows:

A. Article 1 shall be replaced by the following text:

"ARTICLE 1.

1. This Convention lays down the measures to simplify formalities in trade in
goods between the Contracting Parties, in particular by introducing a single
administrative document (hereinafter referred to as the single document) to be
used for any procedure at export and import and for a common transit procedure
(hereinafter referred to as transit), applicable to trade between the
Contracting Parties regardless of the kind and origin of the goods.

2. For the purposes of this Convention "third country" shall mean any country
which is not a Contracting Party to this Convention.

3. From the date on which the accession of a new Contracting Party becomes
effective in accordance with Article 11a, all references in this Convention to
EFTA countries shall apply to that country mutatis mutandis, and solely for the
purposes of this Convention."

Prop.
1993/94:204

B. Article 11(3) shall be replaced by the following text:

"3. The Joint Committee shall adopt, by decision, amendments to the Annexes to
this Convention, facilities referred to in the last indent of Article 4(3) and
invitations to third countries within the meaning of Article 1(2) to accede to
this Convention in accordance with Article 11a. Such decisions, except
invitations to third countries, shall be put into effect by the contracting
parties in accordance with their own legislation."

C. The following shall be added after Article 11(4):

"5. Decisions of the Joint Committee referred to in paragraph 3 inviting a third
country to accede to this Convention shall be sent to the General Secretariat of
the Council of the European Communities, which shall communicate it to the third
country concerned, together with a text of the Convention in force on that date.

6. From the date referred to in paragraph 5, the third country concerned may be
represented on the Joint Committee, subcommittees and working parties by
observers."

D. The following title and Article shall be inserted after Article 11:

"Accession of third countries

ARTICLE 11a

1. Any third country may become a Contracting Party to this Convention if
invited to do so by the depositary of the Convention following a decision of the
Joint Committee.

2. A third country invited to become a Contracting Party to this Convention
shall do so by lodging an instrument of accession with the General Secretariat
of the Council of the European Communities. The said instrument shall be
accompanied by a translation of the Convention into the official language(s) of
the acceding country.

3. The accession shall become effective on the first day of the second month
following the lodging of the instrument of accession.

4. The depositary shall notify all Contracting Parties of the date on which the
instrument of accession was lodged and the date on which the accession will
become effective.

Prop.
1993/94:204

5. Recommendations and decisions of the Joint Committee referred to in Article
11(2) and (3) adopted between the date referred to in paragraph 1 of this
Article and the date on which accession becomes effective shall also be
communicated to the invited third country via the General Secretariat of the
Council of the European Communities.

A declaration accepting such acts shall be inserted either in the instrument of
accession or in a separate instrument lodged with the General Secretariat of the
Council of the European Communities within six month of the communication. If
the declaration is not lodged within that period the accession shall be
considered void."

Prop.
1993/94:204

Letter No 2

Brussels,

Sir,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter which reads as follows:

"In its Recommendation No 1/93 of 23 September 1993, the EEC-EFTA Joint
Committe on the simplification of formalities in tradeingoods proposed a number
of amendments to the EEC-EFTAConvention of 20 May 1987 on the simplification of
formalities intrade in goods. The proposed amendments are set out in the Annex.

I have the honour to confirm that the Community is in agreement withthose
amendments and I propose that, subject to anychange whichmay be made, they come
into force on 1 July 1994. I should beobliged if you would confirm
that your Government is in agreementwith the amendments and the
proposed date on which they are to enterinto force."

I have the honour to confirm that my Government is in agreement with the
contents of your letter and the proposed date on which the amendments are to
enter into force. The amendments will, thus, enter into force on 1 July 1994
between the Community and the EFTA Countries and between those countries
themselves.

Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.

On behalf of theGovernment of Sweden

______________
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-03-29 Bordläggning: 1994-03-29 Hänvisning: 1994-03-30 Motionstid slutar: 1994-04-18
Förslagspunkter (2)