Ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364) - överlåtelse av uppgiften att utfärda certifikat

Proposition 2012/13:49

Regeringens proposition 2012/13:49

Ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364) –

Prop.

överlåtelse av uppgiften att utfärda certifikat

2012/13:49

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 13 december 2012

Fredrik Reinfeldt

Catharina
Elmsäter-Svärd

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att det i lag tas in en bestämmelse som ger stöd för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att överlämna till fysiska eller juridiska personer att utfärda certifikat om utbildning av sjöpersonal efter genomgången utbildning. Ett överlämnande av en sådan förvaltningsuppgift till en juridisk person eller enskild individ måste ha stöd i lag eftersom uppgiften innefattar myndighetsutövning.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2012-12-17 Bordläggning: 2012-12-18 Hänvisning: 2012-12-19 Motionstid slutar: 2013-01-18

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)