Ändring i lagen (1988:15) om förbud mot radarvarnare

Proposition 1993/94:102

Regeringens proposition
1993/94:102

Ändring i lagen (1988:15) om förbud mot
radarvarnare

Regeringen överlämnar denna proposition till
riksdagen.

Stockholm den 2 december 1993

Bengt Westerberg

Mats Odell
(Kommunikationsde-
partementet)

Propositionens huvudsakliga innehållI propositionen
föreslås en utvidgning i fråga om tillämpningen av
lagen (1988:15) om förbud mot radarvarnare på så
sätt att lagen även skall gälla för anordningar som
varnar för sådana hastighetsmätningar som sker med
hjälp av laser, s.k. laservarnare. De nya
bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli
1994.

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
antar regeringens förslag till lag om ändring i
lagen (1988:15) om förbud mot radarvarnare.

2 Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

Förslag till lag om ändring i lagen (1988:15) om
förbud mot radarvarnare

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1988:15) om
förbud mot radarvarnare
dels att rubriken till lagen skall ha följande
lydelse "Lag om förbud mot radar- och
laservarnare."
dels att 1, 2 och 4 §§ skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §
Med radarvarnare förstås i denna lag varje anord-
ning som är konstruerad för att ta emot elektro-
magnetiska vågor från en radarhastighetsmätare för
vägtrafik.
Med laservarnare förstås
i denna lag varje anord-
ning som är konstruerad
för att ta emot elektro-
magnetiska vågor från en
laserhastighetsmätare för
vägtrafik.

2 §
Radarvarnare får inte Radarvarnare eller
tillverkas, innehas, laservarnare får inte
överlåtas eller använ- tillverkas, innehas,
das. Ej heller får en överlåtas eller användas.
annan anordning som är Ej heller får en annan
så konstruerad att den anordning som är så kon-
kan ta emot elekt- struerad att den kan ta
romagnetiska vågor från emot elektromagnetiska
en radarhastighetsmätare vågor från en radarhas-
användas i ett fordon tighetsmätare eller en
för detta ändamål. laserhastighetsmätare
användas i ett fordon för
detta ändamål.

4 §
En radarvarnare eller En radarvarnare, en la-
annan anordning som servarnare eller annan
varit föremål för brott anordning som varit före-
enligt denna lag skall mål för brott enligt den-
förklaras förverkad. na lag skall förklaras
förverkad.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

3 Ärendet och dess beredning

Lagen (1988:15) om förbud mot radarvarnare trädde
ikraft den 1 april 1988. Bakgrunden till
lagstiftningen återfinns i prop. 1987/88:49. Av den
nämnda propositionen framgår att en radarvarnare
tekniskt kan beskrivas som en mottagare av
elektromagnetiska vågor, dvs. en radiomottagare. I
propositionen anges vidare att det finns s.k.
radardetektorer som används bl.a. på fritidsbåtar
som ett hjälpmedel att upptäcka andra båtar vid
dålig sikt. Användningen av sådana radardetektorer
är därför endast förbjuden om de används i fordon i
syfte att ta emot elektromagnetiska vågor från en
radarhastighetsmätare.
Rikspolisstyrelsen har i en skrivelse den 19
februari 1993 till regeringen hemställt att lagen
om förbud mot radarvarnare utvidgas så att den även
omfattar sådana anordningar som varnar för hastig-
hetskontroller som sker med hjälp av laser, s.k.
laservarnare. Rikspolisstyrelsen har även hemställt
att förbudet mot laservarnare förutom vägtrafik
även skall omfatta terräng- och sjötrafik.
Rikspolisstyrelsens framställning har
remissbehandlats. Yttranden har kommit in från
Riksåklagaren, Vägverket och Motorförarnas
Helnykterhetsförbund (MHF).
Lagrådets hörande. Den föreslagna lagändringen är
enligt regeringens mening endast en teknikjustering
och av sådan enkel beskaffenhet att lagrådets
hörande skulle sakna betydelse.

4 Laservarnarens funktion
Av en kompletterande teknisk beskrivning från
Rikspolisstyrelsen av laservarnarens funktionssätt
framgår bl.a. följande. En olikhet mellan en radar-
hastighetsmätare och en laserhastighetsmätare är
att radarhastighetsmätaren arbetar med radiovågor
medan laserhastighetsmätaren arbetar med ljusvågor.
En laserhastighetsmätare sänder iväg en ljusimpuls
inom det osynliga våglängdsområdet och denna impuls
reflekteras mot det fordon som man önskar bestämma
hastigheten på. En laservarnare består av en
ljusmottagare som är känslig för ljus inom det
aktuella våglängdsområdet. En mätning med en
laserhastighetsmätare görs inom loppet av ca 1
sekund. Detta innebär att föraren av det fordon
vars hastighet mäts inte hinner reagera förrän
hastigheten registrerats av laserhastighetsmä-
taren. De fordon som befinner sig i närheten av det
fordon som först mäts hinner emellertid få en
varning på grund av att laservarnaren i regel har
en räckvidd som uppgår till uppemot två kilometer.

5 Överväganden

Regeringens förslag: Lagen (1988:15) om förbud mot
radarvarnare utvidgas på så sätt att lagen även
skall gälla laservarnare. Lagens rubrik ändras till
följd därav till "Lag om förbud mot radar- och
laservarnare".Rikspolisstyrelsens förslag:
Överensstämmer i
huvudsak med regeringens förslag.
Rikspolisstyrelsen har dock föreslagit att förbudet
mot laservarnare skall gälla även för trafik i
terrängen och för sjötrafik.
Remissinstanserna: har tillstyrkt att lagen om
radarvarnare utvidgas till att även omfatta s.k.
laservarnare. Då det gäller frågan att låta lagen
gälla även för sjö- och terrängtrafik har
Riksåklagaren anfört att detta förutsätter att man
kan utesluta att det finns ett legitimt behov av
laservarnare i sådana sammanhang.
Skälen för regeringens förslag: Den nuvarande
lagen om förbud mot radarvarnare har funnits sedan
den 1 april 1988. Tekniken för mätning av
hastigheter har därefter utvecklats så att polisen
tagit i bruk ett nytt hjälpmedel för mätning av
hastigheter som innebär att hastigheten mäts med
hjälp av ljusvågor (laser) istället för med
radarvågor. På samma sätt som då det gäller mätning
med radar finns det möjlighet att med hjälp av
särskilda anordningar varna för hastighetsmätningar
som sker med hjälp av laser. Den nuvarande lagen
bör därför utvidgas så att den även omfattar
laservarnare.
Då det gäller det slag av trafik för vilken lagen
bör tillämpas anser regeringen att det inte har
framkommit några omständigheter som talar för att
det finns något reellt behov av att utvidga lagen
så att den beträffande laservarnare omfattar även
annan trafik än vägtrafik. Det naturliga i detta
sammanhang är enligt regeringens mening att utforma
lagstiftningen på så sätt att förbudet mot
laservarnare ges motsvarande räckvidd som förbudet
mot radarvarnare.
Den föreslagna lagändringen är enligt regeringens
mening endast en teknisk justering. Lagrådets
hörande skulle därför sakna betydelse.

Kommunikationsdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 2
december 1993

Närvarande: statsministern Bildt, ordförande, och
statsråden B. Westerberg, Friggebo, Johansson,
Laurén, Hörnlund, Olsson, Svensson, af Ugglas,
Dinkelspiel, Thurdin, Hellsvik, Wibble, Björck,
Davidson, Könberg, Odell, Lundgren, Unckel, P.
Westerberg, Ask

Föredragande: statsrådet Odell

Regeringen beslutar proposition 1993/94:102 Ändring
i lagen (1988:15) om förbud mot radarvarnare.
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1993-12-08 Bordläggning: 1993-12-10 Hänvisning: 1993-12-13 Motionstid slutar: 1994-01-17

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)