Ändring i lagen (1990:616) om införande av lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m.

Proposition 1993/94:87

Regeringens proposition
1993/94:87
Ändring i lagen (1990:616) om införande av lagen
(1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter
m.m.

Regeringen överlämnar denna proposition till
riksdagen.
Stockholm den 28 oktober 1993

Carl Bildt

Karl Erik Olsson
(Jordbruksdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen läggs fram förslag till ändring i
lagen (1990:616) om införande av lagen (1990:615)
om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m.
Förslaget innebär bl.a. att förmalningsavgift på
rågvete skall kunna tas ut.
Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari
1994.

1
1 Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
antar regeringens förslag tilllag om ändring i
lagen (1990:616) om införan
de av lagen (1990:615) omavgifter på vissa
jordbruksprodukter m.m.

2 Lagtext
Regeringen har följande förslag till lagtext.

Förslag till
Lag om ändring i lagen (1990:616) om införande av
lagen (1990:615) om avgifter på vissa
jordbruksprodukter m.m.
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1990:616) om
införande av lagen (1990:615) om avgifter på vissa
jordbruksprodukter m.m.
dels att bilagan till lagen skall upphöra att
gälla,
dels att 6 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse
6 §[1] Utöver avgifter enligt lagen (1990:615) om
avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m. får under
tiden den 1 juli 1991-den 30 juni 1995 följande
avgifter tas ut.

Avgiftsskyldig Produkt
1. Tillverkare av mjöl, Vete, råg, korn och
gryn, flingor eller havre
liknande produkter
2. Mejeri Konsumtionsmjölk och
grädde
3. Tillverkare och
importör av Varor som anges i bilaga
handelsgödsel och till denna lag
bekämpningsmedel

Föreslagen lydelse
6 § Utöver avgifter
enligt lagen (1990:615)
om avgifter på vissa
jordbruksprodukter m.m.
får under tiden den 1
juli 1991-den 30 juni
1995 följande avgifter
tas ut.

Avgiftsskyldig Produkt
1. Tillverkare av mjöl, Vete, råg, rågvete, korn
gryn, flingor eller och havre
liknande produkter
2. Mejeri Konsumtionsmjölk och
grädde

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

3 Ärendet och dess beredning
År 1990 beslutade riksdagen om en ny
livsmedelspolitik. Beslutet innebar bl.a. att de
interna avgifter som finansierade
regleringsåtgärderna på spannmålsområdet skulle
behållas under en övergångsperiod. I 6 § lagen
(1990:616) om införande av lagen (1990:615) om
avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m.
föreskrivs att tillverkare av mjöl, gryn, flingor
eller liknande produkter är avgiftsskyldiga när de
förädlar råvaror av vete, råg, korn eller havre.
I en framställning till regeringen den 12 oktober
1993 har Statens jordbruksverk lämnat förslag till
ändring i bestämmelserna om förmalningsavgifter.
Jordbruksverket föreslår att förmalningsavgift tas
ut även för spannmålsslaget rågvete och att
avgiftssatsen skall vara densamma för råg, vete och
rågvete. Jordbruksverket har samtidigt överlämnat
en skrivelse från Lantbrukarnas riksförbund om
införande av förmalningsavgift på rågvete. I en
skrivelse till regeringen den 4 oktober 1993 har
också Svenska kvarnföreningen hemställt om att
förmalningsavgift införs för rågvete.

4 Förmalningsavgift på rågvete
Regeringens förslag: En förmalningsavgift på
rågvete införs den 1 januari 1994.
Avgiftssatsen skall vara densamma för vete, råg
och rågvete.

Skälen för regeringens förslag: Förmalningsavgift
tas i dag ut av tillverkare av mjöl, gryn, flingor
eller liknande produkter. Förmalningsavgiften
omfattar vete, råg, korn och havre. Avgiften är en
intern avgift som under en övergångsperiod
finansierar regleringsåtgärderna på
spannmålsområdet.
På senare år har odlingen av rågvete ökat inom
landet. Den beräknade skörden år 1993 uppgår till
ca 180 000 ton. Odlingen förväntas öka ytterligare
de närmaste åren.
Riksdagen beslutade under våren 1991 att införa
införselavgift även på rågvete (prop. 1990/91:105,
bet. 1990/91:JoU24, rskr. 1990/91:203). Detta för
att skapa förutsättningar för en likabehandling av
alla konkurrerande spannmålsslag.
Rågvete används i huvudsak till foder men i allt
större utsträckning också för framställning av
mjöl. Användningen av rågvete som råvara inom
kvarnindustrin kan förväntas öka i takt med att
rågveteodlingen utvecklas och genom att de odlade
sorterna blir mer falltalsstabila, dvs. att rågvete
får förbättrade bakningsegenskaper och en jämnare
kvalitet. Användningen av rågvete som råvara inom
kvarnindustrin kan under år 1993 uppskattas till
15 000 ton. Denna kvantitet ersätter både råg och
vete i vissa mjölblandningar.
Det förhållandet att förmalningsavgift inte tas ut
för rågvete innebär att avgiften inte är
konkurrensneutral för de olika spannmålsslagen.
Konkurrensen mellan de olika kvarnintressenterna
kan därmed snedvridas. För att undvika en sådan
snedvridning bör avgift införas även för rågvete.
Avgiftssatsen bör vara densamma för vete, råg och
rågvete.
Regeringen föreslår därför ett tillägg i 6 § lagen
(1990:616) om införande av lagen (1990:615) om
avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m. som in-
nebär att förmalningsavgift får tas ut också för
rågvete.
Sedan frågan anmälts till riksdagen i prop.
1992/93:130 om vissa jordbrukspolitiska frågor har
regeringen beslutat att avskaffa prisregleringsav-
gifterna på handelsgödsel och bekämpningsmedel från
den 2 december 1992. I samband med att bestämmelsen
i 6 § om uttag av förmalningsavgift ändras bör
också bestämmelsen i samma paragraf om uttag av de
nyssnämnda prisregleringsavgifterna tas bort.
Samtidigt bör bilagan till lagen som inte upptar
andra varor än de som tidigare omfattades av
avgiften för handelsgödsel och bekämpningsmedel
upphävas.
På grund av frågans beskaffenhet skulle Lagrådets
hörande sakna betydelse.

**FOOTNOTES**

[1] Senaste lydelse 1991:1772.
2
Jordbruksdepartementet
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 28
oktober 1993

Närvarande: statsministern Bildt, ordförande, och
statsråden B. Westerberg, Friggebo, Laurén, Olsson,
Svensson, af Ugglas, Dinkelspiel, Thurdin,
Hellsvik, Wibble, Björck, Davidson, Könberg, Odell,
Lundgren, Unckel, P. Westerberg

Föredragande: statsrådet Olsson

Regeringen beslutar proposition 1993/94:87 Ändring
i lagen (1990:616) om införande av lagen (1990:615)
om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m.

3
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1993-11-08 Bordläggning: 1993-11-08 Hänvisning: 1993-11-09 Motionstid slutar: 1993-11-23

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)