Ändring i lagen (2004:1100) om luftfartsskydd

Proposition 2009/10:72

Regeringens proposition 2009/10:72

Ändring i lagen (2004:1100) om luftfartsskydd

Prop.

2009/10:72

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 17 december 2009

Fredrik Reinfeldt

Maud Olofsson

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Den 1 oktober 2004 trädde lagen (2004:1100) om luftfartsskydd i kraft. Den lagen innehåller kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2320/2002 av den 16 december 2002 om införande av gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten. Ett antal bestämmelser i den svenska lagen är kopplade till förordning (EG) nr 2320/2002. Det är
EU-förordningen
och lagen som lägger den formella grunden för de säkerhetsåtgärder som förekommer i samband med
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-12-21 Bordläggning: 2009-12-21 Hänvisning: 2009-12-22 Motionstid slutar: 2010-01-22

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)