Ändring i lagen om kvotplikt för biodrivmedel

Proposition 2013/14:207

Regeringens proposition 2013/14:207

Ändring i lagen om kvotplikt för biodrivmedel Prop. 2013/14:207

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 27 mars 2014

Fredrik Reinfeldt

Anna-Karin
Hatt

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ändring i lagen (2013:984) om kvotplikt för biodrivmedel som innebär att dieselbränsle som förbrukats i tåg eller annat spårbundet färdmedel eller i sådana fartyg som inte använts för sport- och fritidsändamål inte ska omfattas av kvotplikten.

Avsikten är att den nya bestämmelsen ska träda i kraft samma dag som lagen om kvotplikt för biodrivmedel träder i kraft.

1

Prop. 2013/14:207 Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2014-04-01 Bordläggning: 2014-04-01 Hänvisning: 2014-04-02 Motionstid slutar: 2014-04-16

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)