Ändringar i arbetsmiljölagen

Proposition 1993/94:186

Regeringens proposition

1993/94:186

Ändringar i arbetsmiljölagen

Prop.

1993/94:186

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 17 mars 1994

Carl Bildt

Börje Hörnlund

(Arbetsmarknadsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs fram vissa förslag som rör arbete som utförs på

arbetsställen över vilka den egna arbetsgivaren inte råder. Det

föreslås bl.a.

att samordningsansvaret på gemensamma arbetsställen preciseras.

Vidare föreslås

ett särskilt ansvar för den arbetsgivare som hyr in arbetskraft i sin

verksamhet

och ett i lagen preciserat ansvar för den som råder över ett

arbetsställe i för-

hållande till dem som arbetar där utan att vara anställda
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-03-25 Bordläggning: 1994-03-25 Hänvisning: 1994-03-28 Motionstid slutar: 1994-04-13
Förslagspunkter (4)