Ändringar i fördraget om internationell järnvägstrafik

Proposition 2015/16:194

Regeringens proposition 2015/16:194

Ändringar i fördraget om internationell

Prop.

järnvägstrafik

2015/16:194

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 16 juni 2016

Stefan Löfven

Morgan Johansson

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Den internationella järnvägstrafiken till och från Sverige regleras av det järnvägsfördrag som brukar benämnas COTIF. Fördraget förvaltas och utvecklas av OTIF, den mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik.

Vid OTIF:s generalförsamling den
29–30
september 2015 beslutades vissa ändringar i fördraget. Ändringarna blir bindande för OTIF:s medlemsstater, däribland Sverige, om ett tillräckligt antal medlemsstater godkänner dem. Ändringarna berör
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2016-06-21 Bordlagd: 2016-06-21 Hänvisad: 2016-06-22 Motionstid slutar: 2016-09-21

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (6)