Ändringar i konkurrenslagen

Proposition 2017/18:15

Regeringens proposition 2017/18:15

Ändringar i konkurrenslagen

Prop.

2017/18:15

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 14 september 2017

Stefan Löfven

Mikael Damberg

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i konkurrenslagen som innebär att instansordningen för prövning av företagskoncentrationer ändras. Konkurrensverket ska, i stället för Patent- och marknadsdomstolen, som första instans få besluta i frågor om företagskoncentrationer. Verkets beslut ska kunna överklagas till domstolen.

Vidare föreslås att konkurrenslagen anpassas till förändringar i EU:s konkurrensregler när det gäller vissa konkurrensbegränsande avtal inom försäkringssektorn. Ändringen innebär att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2017-09-14 Bordlagd: 2017-09-14 Hänvisad: 2017-09-15 Motionstid slutar: 2017-09-29

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (3)