Ändringar i lagen om marktjänster på flygplatser

Proposition 2018/19:111

Regeringens proposition 2018/19:111

Ändringar i lagen om marktjänster

Prop.

på flygplatser

2018/19:111

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 11 april 2019

Stefan Löfven

Tomas Eneroth (Infrastrukturdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Rådets direktiv 96/67/EG av den 15 oktober 1996 om tillträde till marknaden för marktjänster på flygplatserna inom gemenskapen är genomfört i lagen (2000:150) om marktjänster på flygplatser. Europeiska kommissionen har i en formell underrättelse påtalat brister i genomförandet. För att komma till rätta med dessa brister lämnas i propositionen förslag på ändringar i den lagen.

I propositionen föreslås bland annat att ett tillsynssystem ska införas med möjlighet för tillsynsmyndigheten
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2019-04-11 Bordlagd: 2019-04-11 Hänvisad: 2019-04-12 Motionstid slutar: 2019-04-26
Förslagspunkter (1)