Ändringar i vissa författningar inom Finansdepartementets ansvarsområde med anledning av EU:s dataskyddsreform

Proposition 2017/18:107

Regeringens proposition 2017/18:107

Ändringar i vissa författningar inom

Prop.

Finansdepartementets ansvarsområde med

2017/18:107

anledning av EU:s dataskyddsreform

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 22 februari 2018

Ardalan Shekarabi

Magnus Bengtson

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås lagändringar inom delar av Finansdepartementets ansvarsområde, bl.a. avseende den officiella statistiken, med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-02-28 Bordlagd: 2018-02-28 Hänvisad: 2018-03-01 Motionstid slutar: 2018-03-15

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (7)