Ansvar för miljöskador i Sveriges ekonomiska zon

Proposition 2018/19:95

Regeringens proposition 2018/19:95

Ansvar för miljöskador i Sveriges ekonomiska

Prop.

zon

2018/19:95

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 4 april 2019

Stefan Löfven

Isabella Lövin (Miljödepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i miljöbalken och lagen om Sveriges ekonomiska zon. Ändringarna innebär att miljöbalken ska tillämpas även i fråga om allvarliga miljöskador i Sveriges ekonomiska zon. Det görs också en ändring i miljöbalken som innebär att den som på en fastighet, byggnad eller anläggning ska vidta en åtgärd för att enligt 10 kap. miljöbalken avhjälpa en miljöskada ska ha rätt till tillträde till fastigheten, byggnaden eller anläggningen under en viss tid.

Lagändringarna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2019-04-09 Bordlagd: 2019-04-09 Hänvisad: 2019-04-10 Motionstid slutar: 2019-04-24
Förslagspunkter (2)