Associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan (del 2)

Proposition 2013/14:251 del 2

del 2
prop 2013/14 251 d2

Prop. 2013/14:251

Bilaga

BILAGA
XIV-G

FÖRTECKNING ÖVER FÖRBEHÅLL FÖR NYCKELPERSONAL,

PRAKTIKANTER MED AKADEMISK EXAMEN OCH SÄLJARE AV FÖRETAGSTJÄNSTER (GEORGIEN)

1.Förteckningen över förbehåll nedan visar de näringsverksamheter som liberaliserats enligt avsnitten 2 och 3 i kapitel 6 (Etablering, handel med tjänster och elektronisk handel)

i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal och för vilka begränsningar för nyckelpersonal och praktikanter med akademisk examen i enlighet med artikel 89 i detta avtal och för säljare av företagstjänster i enlighet med artikel 90 i detta avtal gäller. Begränsningarna specificeras här. Förteckningen består av följande:

a)En första kolumn där det anges i vilken sektor eller undersektor
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.