Återköpsprogram av aktier i Telia Company AB

Proposition 2018/19:40

Regeringens proposition 2018/19:40

Återköpsprogram av aktier i Telia Company AB Prop. 2018/19:40

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 31 januari 2019

Stefan Löfven

Ibrahim Baylan (Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Styrelsen i Telia Company AB har beslutat att genomföra ett återköpsprogram av aktier. Styrelsens beslut har mottagits väl av aktiemarknaden. Regeringens förslag i propositionen läggs fram i syfte att möjliggöra för regeringen att stödja bolagets återköpsprogram och på kommande bolagsstämmor i Telia Company AB godkänna de beslut som avses fattas för att slutföra återköpsprogrammet.

Inom ramen för återköpsprogrammet avser styrelsen i Telia Company AB att till kommande årsstämmor lägga fram förslag om minskning av bolagets aktiekapital med indragning av de egna aktier som bolaget äger. Styrelsens förslag innebär att statens ägarandel i Telia Company AB kan komma att förändras. En förändring av statens ägarandel i bolaget kräver riksdagens bemyndigande.

I propositionen föreslås därför riksdagen bemyndiga regeringen att dels godkänna att Telia Company AB minskar aktiekapitalet med indragning av egna aktier som bolaget äger och därigenom öka statens röst- och ägarandel i bolaget till högst 41,5 procent av aktierna och rösterna i bolaget, dels därefter genom försäljning eller på annat sätt minska statens röst- och ägarandel i Telia Company AB till lägst nuvarande nivå, dvs. 37,3 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

Riksdagen föreslås vidare bemyndiga regeringen att vidta de åtgärder i övrigt som krävs för att genomföra ovan nämnda transaktioner samt godkänna att regeringen avräknar de direkta försäljningskostnader som uppkommer för staten i samband med en försäljning av aktier i Telia Company AB mot försäljningsintäkterna.

1

1 Förslag till riksdagsbeslut Prop. 2018/19:40

Regeringens förslag:

1.Riksdagen bemyndigar regeringen att godkänna de beslut som fattas för att slutföra det återköpsprogram av aktier som beslutats av styrelsen i Telia Company AB, vilket inkluderar att Telia Company AB minskar aktiekapitalet med indragning av egna aktier som bolaget äger, och att därigenom öka statens röst- och ägarandel i Telia Company AB till högst 41,5 procent av aktierna och rösterna i bolaget, samt att därefter genom försäljning eller på annat sätt minska statens röst- och ägarandel i Telia Company AB till lägst nuvarande nivå, dvs. 37,3 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

2.Riksdagen bemyndigar regeringen att vidta de åtgärder i övrigt som krävs för att genomföra transaktionerna enligt 1.

3.Riksdagen godkänner att regeringen avräknar de direkta försäljningskostnader som uppkommer för staten i samband med försäljning av aktier i Telia Company AB mot försäljningsintäkterna.

3

Prop. 2018/19:40 2 Ärendet och dess beredning

Styrelsen i Telia Company AB (Telia) har beslutat att genomföra ett återköpsprogram av aktier. Inom ramen för återköpsprogrammet avser styrelsen att till kommande årsstämmor lägga fram förslag om minskning av bolagets aktiekapital med indragning av de egna aktier som bolaget äger.

Styrelsens förslag innebär att statens ägarandel i Telia kan komma att förändras. En förändring av statens ägarandel i bolaget kräver riksdagens bemyndigande.

Ärendet är inte sådant att det behöver inhämtas upplysningar eller yttranden från myndigheter, kommuner, sammanslutningar eller enskilda.

3Återköpsprogram av aktier i Telia Company AB

Regeringens förslag:

Riksdagen bemyndigar regeringen att godkänna de beslut som avses fattas för att slutföra det återköpsprogram av aktier som beslutats av styrelsen i Telia Company AB, vilket inkluderar att Telia Company AB minskar aktiekapitalet med indragning av egna aktier som bolaget äger, och att därigenom öka statens röst- och ägarandel i Telia Company AB till högst 41,5 procent av aktierna och rösterna i bolaget, samt att därefter genom försäljning eller på annat sätt minska statens röst- och ägarandel i Telia Company AB till lägst nuvarande nivå, dvs. 37,3 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

Riksdagen bemyndigar regeringen att vidta de åtgärder i övrigt som krävs för att genomföra de nämnda transaktionerna.

Riksdagen godkänner att regeringen avräknar de direkta försäljningskostnader som uppkommer för staten i samband med försäljning av aktier i Telia Company AB mot försäljningsintäkterna.

Skälen för regeringens förslag: Staten är största aktieägare i Telia Company AB (Telia). Bolaget noterades år 2000 på Stockholmsbörsen, nuvarande Nasdaq Stockholm (prop. 1999/2000:84, bet. 1999/2000: NU18, rskr. 1999/2000:204). Efter ett initiativ från riksdagens näringsutskott år 2001 bemyndigades regeringen att utan begränsningar kunna förändra ägandet i Telia (bet. 2000/01:NU11, rskr. 2000/01:272). Vidare bemyndigade riksdagen år 2007 regeringen att utöver kontanter ta emot aktier eller andra former av tillgångar som likvid vid en försäljning av aktier i Telia och att avyttra dessa tillgångar samt godkände att de kostnader som uppkommer för staten i samband med försäljning av aktier i Telia får avräknas mot försäljningsintäkterna (prop. 2006/07:54, bet. 2006/07:NU16, rskr. 2006/07:217). Genom försäljning av aktier år 2008 minskade statens ägarandel i Telia till 37,3 procent av aktierna och rösterna i bolaget. Statens ägarandel i Telia har sedan dess varit oför-

4ändrad.

Riksdagen beslutade år 2011 att återkalla de tidigare bemyndiganden som riksdagen lämnat till regeringen avseende ägandet i Telia (bet. 2010/11:NU7, rskr. 2010/11:190).

Av 19 kap. 13–15 §§ aktiebolagslagen (2005:551) följer att ett publikt aktiebolag får förvärva egna aktier i den mån bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget. Det är bolagsstämman som enligt 19 kap. 17 § aktiebolagslagen fattar beslut om förvärv av egna aktier eller bemyndigar styrelsen att fatta ett sådant beslut. Vid årsstämmorna i Telia under 2009–2018 har styrelsen genom sådana beslut bemyndigats att återköpa egna aktier motsvarande högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget. Återköp av egna aktier påverkar inte ägarnas röst- eller ägarandel i bolaget.

Styrelsen i Telia har genom ett pressmeddelande den 18 april 2018 offentliggjort att styrelsen har beslutat att genomföra ett återköpsprogram av aktier. Återköpsprogrammet innebär att bolaget kommer att återköpa aktier i enlighet med årsstämmans bemyndigande. Av pressmeddelandet framgår även att styrelsen inom ramen för återköpsprogrammet kommer att föreslå ytterligare återköp under åren 2019 och 2020 samt att inför årsstämmorna 2019–2021 föreslå minskningar av aktiekapitalet i Telia med indragning av de egna aktier som bolaget förvärvat genom återköpen. Styrelsen i Telia har angett i pressmeddelandet att åtgärderna syftar till att återföra överskottskapital till aktieägarna och att fortsätta optimera bolagets kapitalstruktur.

Ett beslut om att minska aktiekapitalet i Telia med indragning av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag skulle innebära att det totala antalet aktier i bolaget minskar, vilket i sin tur skulle innebära att statens ägarandel i bolaget ökar, trots att det antal aktier i bolaget som staten äger förblir oförändrat.

Beräknat på en indragning av det högsta antal aktier i Telia som styrelsens återköpsmandat rymmer (högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget) skulle statens ägarandel i bolaget teoretiskt kunna öka till drygt 41,4 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

Styrelsens avsikter har tagits emot väl av aktiemarknaden och regeringen ser ingen anledning att göra någon annan bedömning än marknaden av åtgärdernas lämplighet. I syfte att möjliggöra för regeringen att på kommande bolagsstämmor godkänna att Telia minskar aktiekapitalet med indragning av egna aktier föreslår regeringen att den bemyndigas att på detta sätt öka statens röst- och ägarandel i Telia till högst 41,5 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

Statens ägande i Telia utgör en viktig strategisk tillgång, samtidigt som aktierna representerar ett betydande värde. Det nu aktuella förslaget skulle ge staten en större röst- och ägarandel än i dag, vilket skulle möjliggöra för staten att senare avyttra en mindre andel av sitt innehav i Telia utan att minska statens inflytande i bolaget under den nuvarande nivån på 37,3 procent av aktierna och rösterna i bolaget. Sådana försäljningar skulle kunna ge betydande intäkter till staten även med ett bibehållet inflytande i bolaget. Mot bakgrund av detta föreslår regeringen att den bemyndigas att genom försäljning eller på annat sätt minska statens röst- och ägarandel i Telia till lägst nuvarande nivå, dvs. 37,3 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

Prop. 2018/19:40

5

Prop. 2018/19:40 Varje försäljning av statens aktier måste anpassas till bolagets förutsättningar och till det rådande marknadsläget, så att en försäljning kan ge bästa möjliga affärsmässiga utfall. Regeringen kan därför inte på förhand ange hur många, i vilken ordning, på vilket sätt eller vid vilken tidpunkt aktier i Telia kan komma att avyttras.

I samband med en avyttring av aktier uppkommer vissa kostnader för staten, bl.a. kostnader för extern rådgivning och andra omkostnader som har samband med försäljningen. Regeringen föreslår att dessa kostnader får finansieras genom att de avräknas från den likvid som erhålls vid försäljningen.

Slutligen föreslår regeringen att regeringen bemyndigas att vidta de åtgärder i övrigt som krävs för att genomföra de ovan nämnda transaktionerna.

6

Näringsdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 31 januari 2019

Närvarande: statsminister Löfven, ordförande, och statsråden Lövin, Wallström, Y Johansson, M Johansson, Baylan, Hallengren, Andersson, Bolund, Damberg, Strandhäll, Shekarabi, Ygeman, Eriksson, Linde, Ekström, Eneroth, Dahlgren, Nilsson, Ernkrans, Lindhagen, Lind

Föredragande: statsrådet Baylan

Regeringen beslutar proposition 2018/19:40 Återköpsprogram av aktier i Telia Company AB

Prop. 2018/19:40

7

Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2019-02-05 Bordlagd: 2019-02-06 Hänvisad: 2019-02-07 Motionstid slutar: 2019-02-21

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (3)