Avgifter för tillsyn enligt drivmedelslagen

Proposition 2013/14:180

Regeringens proposition 2013/14:180

Avgifter för tillsyn enligt drivmedelslagen

Prop.

2013/14:180

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 13 mars 2014

Fredrik Reinfeldt

Lena Ek

(Miljödepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt drivmedelslagen (2011:319) och anslutande föreskrifter. Detta innebär att regeringen kan ge Transportstyrelsen rätt att ta ut avgifter för sin tillsyn över system för bensingasåterföring.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2014.

1

Prop. 2013/14:180

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2014-03-18 Bordläggning: 2014-03-18 Hänvisning: 2014-03-19 Motionstid slutar: 2014-04-02

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)