Avtal om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna

Proposition 2018/19:55

Regeringens proposition 2018/19:55

Avtal om social trygghet mellan Sverige och

Prop.

Filippinerna

2018/19:55

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 28 februari 2019

Stefan Löfven

Lena Hallengren (Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner avtalet om social trygghet av den 15 oktober 2015 mellan Sverige och Filippinerna. Avtalet innehåller bestämmelser som samordnar de båda ländernas lagstiftning om
ålders-,
efterlevande- och invaliditetspension, arbetsskada samt sjuk- och aktivitetsersättning. Vidare föreslås att avtalet ska införlivas i svensk rätt genom en särskild lag.

Avtalet innebär i princip inga nya åtaganden för svenskt vidkommande. Lagen föreslås
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2019-03-07 Bordlagd: 2019-03-07 Hänvisad: 2019-03-08 Motionstid slutar: 2019-03-22
Förslagspunkter (2)