Avveckling av Handelsflottans pensionsanstalt

Proposition 1993/94:223

Regeringens proposition
1993/94:223

Avveckling av Handelsflottans pensionsanstalt

Prop.
1993/94:223

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 10 mars 1994

Carl Bildt

Mats Odell
(Kommunikationsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en avveckling av Handelsflottans pensionsanstalt, som
skall vara genomförd senast den 31 december 1994. Ansvaret för den återstående
administrationen av sjömanspensioner tas i stället över av
Riksförsäkringsverket.
Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut.............. 3

2 Bakgrund................................. 3

3 Riksrevisionsverkets förslag............. 4

4 Avveckling av Handelsflottans pensionsanstalt 5

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde
den 10 mars 1994.............................. 7

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

1. godkänner att Handelsflottans pensionsanstalts uppgifter överförs till
Riksförsäkringsverket senast den 31 december 1994,

2. bemyndigar regeringen att avveckla Handelsflottans pensionsanstalt,

3. bemyndigar regeringen att låta Riksförsäkringsverket låna högst 60 miljoner
kronor i Riksgäldskontoret för att täcka kostnaderna för
sjömanspensioneringen.

2 Bakgrund

Handelsflottans pensionsanstalt (HPA) handlägger ärenden om pensionering av
sjömän. Arbetsuppgifterna består i huvudsak av att behandla pensionsansökningar
om sjömanspensioner samt att utföra de beräkningar och den uppföljning som dessa
föranleder. HPA har tre anställda varav en direktör. Anstalten leds av en
direktion med företrädare för bl.a. Riksförsäkringsverket (RFV) och
sjöarbetsmarknadens parter.
Riksdagen beslöt i december 1989 (prop. 1989/90:4, bet. 1989/90:TU7, rskr.
1989/90:62) att den särskilda sjömanspensioneringen skulle upphöra att gälla vid
utgången av år 1989. Enligt förordning (1989:996) om upphävande av kungörelsen
(1972:412) om sjömanspension gäller vissa övergångsregler. Detta innebär att den
senaste tidpunkt som sjömanspensioner kan beviljas infaller under april 1998.
Sjömanspensioner betalas som regel ut under tio år efter det att de beviljats.
Enligt lagen (1981:691) om socialavgifter skall arbetsgivare som sysselsätter
sjömän betala sjömanspensionsavgift, s.k. redaravgift. Sjömanspensionerna och
administrationen av pensionerna finansieras dels genom en sjömanspensionsfond
jämte avkastning, dels genom redaravgifter. Över statsbudgeten redovisas ett
anslag om 1 000 kronor. Riksdagen beslöt (prop. 1989/90:100 bil. 8 punkten E 4,
bet. 1989/90:TU18, rskr. 1989/90:162) i mars 1990 att den fortsatta finan-
sieringen av pensionsåtagandena, efter det att fondkapitalet har förbrukats, bör
ske genom upplåning i Riksgäldskontoret och genom redaravgifter. Upplåningen i
Riksgäldskontoret skulle ske genom Sjöfartsverkets försorg. Upptagna lån och
därmed sammanhängande räntekostnader skall återbetalas genom redaravgifter.
I 1993 års budgetproposition (prop. 1992/93:100 bil. 7 punkten D 3, bet.
1992/93:TU18, rskr. 1992/93:244) uttalades att en avveckling av HPA bör vara
genomförd senast under år 1995. I propositionen konstaterades vidare att HPA
vidtagit åtgärder för att påskynda en avveckling av verksamheten. Mot bakgrund
av detta uppdrog regeringen den 28 oktober 1993 åt Riksrevisionsverket (RRV) att
lämna förslag till administration av sjömanspensionerna efter en avveckling av
HPA. I uppdraget ingick att redovisa om en överföring från administrativ och
ekonomisk utgångspunkt kan ske före år 1995 och i så fall när den tidigast kan
ske. Uppdraget skulle ske i samråd med HPA och RFV samt i kontakt med Sveriges
Redareförening och Svenska Sjöfolksförbundet.

3 Riksrevisionsverkets förslag

RRV inkom den 9 februari 1994 till regeringen med sin redovisning av uppdraget.
RRV föreslår att RFV övertar uppgifterna att administrera sjömanspensionerna
efter en avveckling av HPA. Enligt RRV är det flera skäl som talar för en
överföring av HPA:s uppgifter till RFV, bl.a. att det ingår i verkets uppgifter
att betala ut pensioner och att svara för fondförvaltning. RRV konstaterar att
antalet beviljade pensioner och antalet utgående pensioner har minskat sedan
riksdagsbeslutet år 1989 om upphävande av den särskilda sjömanspensioneringen.
RRV anser det angeläget att tillvarata den speciella kompetens som HPA:s
personal besitter inom området och föreslår att de anställda som i huvudsak
sköter handläggningen av sjömanspensionerna skall övergå i RFV:s organisation
vid tidpunkten för avvecklingen av HPA. HPA:s uppgifter bör enligt RRV överföras
till den yrkesskadeenhet inom RFV som har hand om försäkringsärenden och som
ligger i Stockholm.
Utbetalningarna av sjömanspensioner utförs i dag av DAFA AB enligt ett
särskilt avtal. Avtalet är ettårigt med sex månaders uppsägningstid. Det
nuvarande avtalet löper ut den 31 december 1994. RRV anser att avtalet bör sägas
upp och utbetalningarna föras över till RFV:s administration vid en tidpunkt som
RFV bedömer som lämplig med hänsyn till gällande avtal och krav på fungerande
utbetalningar.
RRV konstaterar i sin rapport att Kammarkollegiet förvaltar sjömans-
pensionsfonden enligt regeringsbeslut. Fondförvaltningen upphör i och med att
fondens kapital har förbrukats, vilket beräknas ske under innevarande budgetår.
Kammarkollegiet sköter även HPA:s ekonomiredovisning, vilket kommer att upphöra
i och med avvecklingen av HPA. Redovisningen av sjömanspensionerna kan, enligt
RRV, föras över till RFV vid utgången av budgetåret 1993/94.
För att säkerställa utbetalningen av sjömanspensioner efter det att
fondkapitalet förbrukats har Sjöfartsverket bemyndigats att för HPA:s räkning ta
upp lån på högst 60 miljoner kronor i Riksgäldskontoret. Lån och kostnaderna för
upplåningen skall återbetalas med redaravgifter. RRV föreslår att bemyndigandet
att låna upp medel överförs från Sjöfartsverket till RFV. Kostnaderna för
sjömanspensionerna skall enligt RRV särredovisas i RFV:s redovisning.
RRV anser vidare att en särskild delegation för sjömanspensionsfrågor bör
utses inom RFV för att ta till vara den sakkunskap och erfarenhet om
sjöfartsnäringen och dess arbetsförhållanden som den nuvarande direktionen inom
HPA besitter. Delegationens uppgift bör främst vara rådgivande men den bör
kunna besluta i vissa principiella frågor.
RRV gör bedömningen att en överföring av HPA:s uppgifter till RFV kan ske
relativt omgående. Skälen för detta är dels att RFV har en fungerande
organisation för utbetalning av pensioner, dels att de anställda vid HPA
föreslås överföras till RFV. Utbetalningen av sjömanspensioner kan därför
ombesörjas av RFV sedan avtalet med DAFA AB upphört att gälla. Ytterligare skäl
är att redovisningen av sjömanspensionerna och bemyndigandet att ta upp lån i
Riksgäldskontoret kan överföras till RFV vid utgången av budgetåret 1993/94.
Enligt RRV är det därför möjligt att överföra HPA:s uppgifter till RFV den
1 juli 1994.
RFV har inte haft något att erinra mot RRV:s förslag. HPA har i en skrivelse
som inkom till regeringen den 14 februari 1994 redovisat sin syn på RRV:s
förslag. HPA har i huvudsak inte någon erinran mot RRV:s förslag. HPA anser dock
att tidpunkten för avvecklingen av HPA bör bestämmas till den 31 december 1994.
HPA framhåller att en avveckling inte får ske på bekostnad av säkerheten i
utbetalningarna av sjömanspensionerna. Vid en tidigare överföring av HPA:s
uppgifter till RFV bör det enligt HPA klargöras att detta kan ske utan avbrott i
pensionsutbetalningarna och att några andra administrativa problem inte uppstår.

4 Avveckling av Handelsflottans pensionsanstalt

Regeringens förslag: Handelsflottans
pensionsanstalts uppgifter överförs till
Riksförsäkringsverket senast den 31 december 1994.
Inriktningen är emellertid att en överföring skall
kunna påbörjas redan den 1 juli 1994.
Handelsflottans pensionsanstalt avvecklas vid
tidpunkten för överföringen.
Regeringen bör bemyndigas att låta
Riksförsäkringsverket låna högst 60 miljoner kronor i
Riksgäldskontoret för att täcka kostnaderna för
sjömanspensioneringen.

Skälen för regeringens förslag: HPA inledde redan under budgetåret 1992/93
arbetet med att avveckla myndigheten. RRV redovisar i sin rapport att antalet
ärenden fortsatt att minska i antal. Från den 31 december 1989, när den
särskilda sjömanspensioneringen upphörde, fram till den 31 december 1993 har det
totala antalet pensionsansökningar minskat med drygt 50 %. Det är därför inte
motiverat att behålla en egen myndighet för dessa uppgifter. Det finns också en
ambition att minska antalet små myndigheter. Regeringen konstaterar att enighet
råder mellan berörda intressenter beträffande RRV:s förslag att överföra HPA:s
uppgifter till RFV. Vad gäller tidpunkten anser RRV att möjligheter finns att
redan den 1 juli 1994 överföra HPA:s uppgifter till RFV. HPA anser att det bör
klarläggas att en överföring vid denna tidpunkt inte medför att säkerheten i
utbetalningarna av sjömanspensioner åsidosätts. RRV har bedömt att ansvaret för
säkerställande av utbetalningar av sjömanspensioner och genomförandet av övriga
åtgärder som RRV föreslagit i sin rapport kan ske omgående. RRV har redovisat
att RFV har en fungerande organisation för utbetalning av de allmänna pensio-
nerna. Den speciella kompetens som HPA:s handläggande personal har om
sjömanspensioner kan vidare tas till vara i RFV:s organisation. Regeringen
föreslår mot bakgrund av detta att regeringen bemyndigas att senast den
31 december 1994 överföra HPA:s uppgifter till RFV. Inriktningen är att en
överföring skall kunna ske per den 1 juli 1994 eller snarast möjligt därefter.
Vid överföringen av uppgifterna kan HPA upphöra som en egen myndighet. I stället
bör en särskild delegation för sjömanspensionsfrågor inrättas i RFV.
På samma sätt som tidigare Sjöfartsverket, bör RFV bemyndigas att, vid
tidpunkten för avvecklingen av HPA, låna högst 60 miljoner kronor i
Riksgäldskontoret för att säkerställa utbetalningarna av sjömanspensioner.
Tidigare bemyndigande till Sjöfartsverket att göra detta för HPA:s räkning kan
samtidigt dras in. Tillgångar och skulder enligt HPA:s balansräkning vid
bokslutstillfället kan övertas av RFV vid avvecklingen av HPA. Vid samma
tidpunkt övertar RFV eventuella lån som Sjöfartsverket tagit upp för HPA:s
räkning. Även de skyldigheter och åtaganden som åligger HPA övertas då av RFV.
Kostnaderna för utbetalningar och administration av sjömanspensionerna skall
även vid en överföring av uppgifterna från HPA till RFV finansieras från
redaravgifter, sjömanspensionsfonden samt upplånade medel i enlighet med
gällande bestämmelser. Dessa kostnader bör särredovisas i RFV:s redovisning. Det
ankommer på regeringen att besluta om detta. Eventuella avvecklingskostnader,
t.ex. lokalhyra m.m., skall finansieras genom redaravgifter,
sjömanspensionsfonden eller upplånade medel.
I årets budgetproposition (prop. 1993/94:100 bil. 7 punkten B 3) har
regeringen föreslagit att riksdagen till Handelsflottans pensionsanstalt anvisar
ett anslag på 1 000 kronor för budgetåret 1994/95. Då det inte redan nu går att
säga exakt när överföringen av HPA:s uppgifter till RFV kan ske och då anslaget
enbart är av formell karaktär bör anslaget stå kvar på statsbudgeten även under
nästa budgetår. För att täcka kostnaderna för administration av
pensionsutbetalningarna under budgetåret 1994/95 får HPA och RFV tillsammans ta
i anspråk det i budgetpropositionen beräknade beloppet om 2 035 000 kronor.
Kommunikationsdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 10 mars 1994

Närvarande: statsministern Bildt, ordförande, och statsråden B. Westerberg,
Friggebo, Laurén, Hörnlund, Olsson, Dinkelspiel, Thurdin, Hellsvik, Björck,
Davidson, Könberg, Odell, Lundgren, Unckel, P. Westerberg, Ask

Föredragande: statsrådet Odell

Regeringen beslutar proposition 1993/94:223 Avveckling av Handelsflottans
pensionsanstalt.

Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-03-16 Bordläggning: 1994-03-16 Hänvisning: 1994-03-17 Motionstid slutar: 1994-03-31
Förslagspunkter (6)