Barnpornografibrottet

Proposition 2009/10:70

Regeringens proposition 2009/10:70

Barnpornografibrottet

Prop.

2009/10:70

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 3 december 2009

Fredrik Reinfeldt

Beatrice Ask

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag som syftar till att åstadkomma en effek-

tivare bekämpning av barnpornografibrott.

I propositionen föreslås bl.a. följande ändringar i brottsbalken. Det in-

förs en ny form av straffbar befattning med pornografiska bilder av barn.

Den nya befattningsformen ska bestå i att någon betraktar en barnporno-

grafisk bild som han eller hon berett sig tillgång till. Vidare föreslås ett

förtydligande av de omständigheter som ska kunna medföra att ett barn-

pornografibrott
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-12-09 Bordläggning: 2009-12-09 Hänvisning: 2009-12-10 Motionstid slutar: 2010-01-22

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (7)