Begränsning av mangan i dieselbränslen

Proposition 2014/15:113

Regeringens proposition 2014/15:113

Begränsning av mangan i dieselbränslen

Prop.

2014/15:113

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 21 maj 2015

Stefan Löfven

Åsa Romson

(Miljö- och energidepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att drivmedelslagen (2011:319) kompletteras med bestämmelser som begränsar innehållet av metylcyklopentadienylmangantrikarbonyl (MMT) i dieselbränslen till högst 2 milligram mangan per liter. Vidare föreslås att hänvisningarna till Svensk Standard uppdateras till att avse de senaste utgåvorna av
SS-EN
14214 och SS 155116.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

1

Prop. 2014/15:113

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2015-05-26 Bordlagd: 2015-05-26 Hänvisad: 2015-05-27 Motionstid slutar: 2015-06-10
Förslagspunkter (1)