Behandling av personuppgifter för forskningsändamål

Proposition 2017/18:298

Behandling av personuppgifter för forskningsändamål

Regeringens proposition 2017/18:298

Behandling av personuppgifter för

Prop.

forskningsändamål

2017/18:298

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 6 september 2018

Stefan Löfven

Helene Hellmark Knutsson

(Utbildningsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa ändringar i svensk rätt med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av per- sonuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphä- vande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Det föreslås ändringar i

–lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister,

–lagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-09-14 Bordlagd: 2018-09-24 Hänvisad: 2018-09-25 Motionstid slutar: 2018-10-10
Förslagspunkter (5)