Bolagisering av Vägverkets produktionsdivision m.m.

Proposition 1993/94:180

Regeringens proposition

1993/94:180

Bolagisering av Vägverkets produktionsdivision m.m.

Prop.

1993/94:180

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 10 mars 1994

Carl Bildt

Mats Odell

(Kommunikationsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår att Vägverkets produktionsdivision ombildas till

ett av

staten helägt aktiebolag per den 1 januari 1996. Regeringen

hemställer om

riksdagens bemyndigande att genomföra bolagiseringen och överföra

delar av

Vägverkets verksamhet med tillgångar och skulder till det nybildade

bolaget

vilket inkluderar de pensionsåtaganden som vid

bolagiseringstillfället arbetats

upp i produktionsdivisionen. Regeringen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-03-30 Bordläggning: 1994-03-30 Hänvisning: 1994-03-31 Motionstid slutar: 1994-04-18

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (10)