Bostadsbidrag för år 1995

Proposition 1993/94:144

Prop.

1993/94:144Regeringens proposition

1993/94:144

Bostadsbidrag för år 1995

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 17 februari 1994

Carl Bildt

Bengt Westerberg
(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa ändringar i lagen (1993:737) om bostadsbidrag.
Ändringarna föreslås gälla fr.o.m. den 1 januari 1995.
För barnfamiljer innebär ändringarna att inkomstgränsen för oreducerat
bostadsbidrag höjs med 5 000 kr till 115 000 kr per år. Den övre bo-
stadskostnadsgränsen höjs med 400 kr per månad till 5 200 kr för familjer med
ett barn och till 5 800 kr för familjer med två barn samt med 500 kr per månad
för familjer med tre eller flera barn till 6 500 kr. För familjer med två barn
höjs dessutom den gräns över vilken bidrag lämnas med 50 procent av bostads-
kostnaden med 100 kr per månad till 3 300 kr. Samtidigt höjs gränsen för lägsta
bidragsgrundande bostadskostnad med 100 kr för samtliga barnfamiljer.
Bostadsbidragen till hushåll utan barn anpassas till löne- och prisutvecklingen
genom att dels inkomstgränserna för oreducerat bostadsbidrag höjs, dels
gränserna för den bidragsgrundande bostadskostnaden höjs.
1

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut.................3
2 Lagtext.....................................3
2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1993:737)
om bostadsbidrag......................3
3 Ärendet och dess beredning..................6
4 Gällande regler.............................6
5 Ändrade regler för bostadsbidrag för år 1995.8
5.1 Bostadsbidrag till barnfamiljer.........8
5.1.1 Förslagens effekter............10
5.2 Bostadsbidrag till hushåll utan barn...11
6 Anslagsfrågor .............................12
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 17 februari 199414
2

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1993:737) om
bostadsbidrag,
2. till Bostadsbidrag för budgetåret 1994/95 anvisar ett förslagsanslag på 7
200 000 000 kr.

2 Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1993:737) om
bostadsbidrag

Härigenom föreskrivs att 13-17 §§ lagen (1993:737) om bostadsbidrag skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

13 §
Bostadsbidrag bestäms Bostadsbidrag bestäms
enligt 14 och 15 §§, om enligt 14 och 15 §§, om
den bidragsgrun-dande den bidragsgrundande
inkomsten inte över- inkomsten inte överstiger
stiger 110 000 kronor. 115 000 kronor. Om den
Om den bidragsgrundande bidragsgrundande
inkomsten är högre, skallinkomsten är högre, skall
bidraget minskas med 20 bidraget minskas med 20
procent av den överskju- procent av den över-
tande inkomsten. skjutande inkomsten.

14 §
Bostadsbidrag lämnas Bostadsbidrag lämnas
månadsvis som månadsvis som
1. särskilt bidrag med 1. särskilt bidrag med
- 600 kronor för ett - 600 kronor för ett barn
barn, - 900 kronor för två barn
- 900 kronor för två och
barn och - 1 200 kronor för tre
- 1 200 kronor för tre eller flera barn, samt
eller flera barn, samt 2. bidrag till
2. bidrag till kostnader för bostad med
kostnader för bostad 75 procent av den del av
med 75 procent av den bostadskostnaden per
del av bostadskostnaden månad som för familjer med
per månad som för - ett barn överstiger
familjer med 1 900 kronor men inte
- ett barn överstiger 1 3 000 kronor,
800 kro-nor men inte 3 - två barn överstiger 1
000 kronor, 900 kronor men inte
- två barn överstiger 1 3 300 kronor,
800 kro-nor men inte 3 - tre eller flera barn
200 kronor, överstiger 1 900 kronor
- tre eller flera barn men inte 3 600 kronor.
överstiger 1 800 kronor Om bostadskostnaden
men inte 3 600 kronor. överstiger de belopp som
Om bostadskostnaden anges i första stycket 2,
överstiger de belopp som lämnas bidrag med 50 pro-
anges i första stycket cent av den överskjutande
2, lämnas bidrag med 50 bostadskostnaden per
procent av den över- månad upp till
skjutande bo-stadskost- - 5 200 kronor för
naden per månad upp familjer med ett barn,
till -- 5 800 kronor för
- 4 800 kronor för familjer med två barn,
familjer med ett barn, - 6 500 kronor för
- 5 400 kronor för familjer med tre eller
familjer med två barn, flera barn.
- 6 000 kronor för
familjer med tre eller
flera barn.

Högre bostadskostnad än som anges i andra stycket får beaktas, om sökanden
eller någon medlem av familjen är funktionshindrad.15 § Rätt till särskilt
bidrag enligt 14 § första stycket 1 har endast familjer med barn som avses i 10
§ första stycket 1 och 2 samt andra och tredje styckena.

Är föräldern under 29 år Är föräldern under 29 år
och får denne inte och får denne inte bidrag
bidrag enligt första enligt första stycket,
stycket, skall bidrag skall bidrag enligt 14 §
enligt 14 § första första stycket 2 beräknas
stycket 2 beräknas på denpå den del av bostads-
del av bostadskostnaden kostnaden per månad som
per månad som överstiger överstiger 1 700 kronor.
1 600 kronor.
Bidrag enligt 14 § första stycket 2 och andra stycket får lämnas endast till
den som bor i en bostad som han eller hon äger eller innehar med hyres- eller
bostadsrätt.

16 §
Är sökanden under 29 år Är sökanden under 29 år
bestäms bostadsbidrag bestäms bostadsbidrag
till det belopp som till det belopp som
följer av 17 § första ochföljer av 17 § första och
andra styckena, om den andra styckena, om den
bidragsgrundande inkom- bidragsgrundande inkom-
sten inte överstiger sten inte överstiger
38 000 kronor för en en- 40 000 kronor för en en-
samboende och 55 000 för samboende och 57 000 för
makar. Om den bidrags- makar. Om den bidrags-
grundande inkomsten är grundande inkomsten är
högre, skall bidraget högre, skall bidraget
minskas med en minskas med en tredjedel
tredjedel av den över- av den överskjutande
skjutande inkomsten. inkomsten.
Har sökanden eller Har sökanden eller
maken fyllt 29 år bestämsmaken fyllt 29 år bestäms
bostadsbidrag till det bostadsbidrag till det
belopp som följer av 17 §belopp som följer av 17 §
tredje stycket, om den tredje stycket, om den
bidragsgrundande bidragsgrundande inkom-
inkomsten inte över- sten inte överstiger 83
stiger 80 000 kronor. 000 kronor. Om den bi-
Om den bidragsgrundande dragsgrundande inkomsten
inkomsten är hög- re, är hög-re, skall bidrags-
skall bidragsbeloppet beloppet minskas med 10
minskas med 10 procent procent av den överskju-
av den överskjutande tande inkomsten.
inkomsten.

Om det är förmånligare för en sökande som avses i första stycket skall
bostadsbidrag bestämmas enligt andra stycket.
Om det är förmånligare för en sökande som avses i andra stycket och sökanden
eller maken uppbär studiemedel skall bostadsbidrag bestämmas enligt första

stycket.

17 §
Är sökanden under 29 år, Är sökanden under 29 år,
lämnas bostadsbidrag med lämnas bostadsbidrag med
75 procent av den del 75 procent av den del av
av bostadskostnaden per bostadskostnaden per
månad som överstiger månad som överstiger 1 700
1 600 kronor men inte kronor men inte 2 600
2 600 kronor. kronor.
Om bostadskostnaden Om bostadskostnaden
överstiger det belopp överstiger det belopp som
som anges i första anges i första stycket
stycket lämnas bostads- lämnas bostadsbidrag med
bidrag med 50 procent 50 procent av den
av den överskjutande överskjutande
bostadskostnaden per bostadskostnaden per
månad upp till 3 400 månad upp till 3 600
kronor. kronor.
Har sökanden eller Har sökanden eller
maken fyllt 29 år, maken fyllt 29 år, lämnas
lämnas bostadsbidrag med bostadsbidrag med
30 procent av den del 30 procent av den del av
av bostadskostnaden per bostadskostnaden per
månad som överstiger månad som överstiger 1 700
1 600 kronor men inte kronor men inte 3 700
3 500 kronor.
kronor.
Högre bostadskostnad än som anges i andra och tredje styckena får beaktas, om
sökanden eller maken är funktionshindrad.
__________
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994 och tillämpas i fråga om bidrag från
och med januari månad 1995.
3

3 Ärendet och dess beredning

I årets budgetproposition (prop. 1993/94:100 bil. 6, s. 27) har regeringen
föreslagit riksdagen att, i avvaktan på en särskild proposition i ämnet, till
Bostadsbidrag för budgetåret 1994/95 beräkna ett förslagsanslag på
6 570 000 000 kr. Beloppet beräknas utgöra medelsbehovet under ifrågavarande
budgetår om 1994 års regelsystem behålls oförändrat även under bidragsåret 1995.
Vidare framhöll regeringen behovet av att följa utvecklingen inom såväl
arbetsmarknaden som bostadsmarknaden och att ta de initiativ som denna
utveckling kan föranleda med avseende på de regler för bidragsgivningen som
skall tillämpas fr.o.m. år 1995. Regeringen återkommer nu till denna fråga.

4 Gällande regler

Bestämmelser om bostadsbidrag finns i lagen (1993:737) om bostadsbidrag och i
bostadsbidragsförordningen (1993:739). Bestämmelserna trädde i kraft den 1 juli
1993 och tillämpas i fråga om bostadsbidrag från och med januari månad 1994.
Bostadsbidrag till barnfamiljer består under bidragsåret 1994 dels av ett
särskilt bidrag för hemmavarande barn (det s.k. grundbeloppet), dels av ett
belopp som beror av bostadskostnadens storlek. Båda beloppen beräknas på
grundval av antalet barn i familjen.
Grundbeloppet är per månad 600 kr för familjer med ett barn, 900 kr för
familjer med två barn och 1 200 kr för familjer med tre eller flera barn.
Det bostadskostnadsberoende bidragsbeloppet grundas på bostadskostnaden mellan
en nedre och en övre gräns. Mellan dessa gränser lämnas bidrag med 75 resp. 50 %
av bostadskostnaden i två olika intervall.
Bostadskostnadsgränserna år 1994 för hushåll med olika antal barn framgår av
följande sammanställning.

Bostadskostnadsgränser år 1994 för hushåll med barn (kr/mån)

Familjer med Lägsta Bidrag med Bidrag med
bidrags- 75 % upp 50 % upp till
grundande till en bo- en
bostadskost- stadskostnad bostadskostnad
nad av av

1 barn 1 800 3 000 4 800
2 barn 1 800 3 200 5 400
3 eller flera 1 800 3 600 6 000
barn

Bidragen är inkomstprövade och reduceras med ett belopp som svarar mot 20 % av
den del av den bidragsgrundande inkomsten som överstiger 110 000 kr per år. Från
och med bidragsåret 1994 sker inkomstprövningen av bidragen mot en beräknad
aktuell inkomst.
Bidrag enligt reglerna för bostadsbidrag till barnfamiljer lämnas även till
ensamboende och makar eller samboende som har s.k. umgängesrättsbarn. Bidraget
avser i dessa fall endast den del av stödet som beror av bostadskostnadens
storlek och antalet barn.
Bostadsbidrag till hushåll utan barn lämnas dels till ungdomar mellan 18 och
29 år, dels till andra hushåll utan barn. Bidraget består av ett belopp som
beror av bostadskostnadens storlek. Bidragsbeloppet grundas på bostadskostnaden
mellan en nedre och en övre gräns för bostadskostnaden. Inom detta intervall
lämnas bidrag till ungdomar med 75 resp. 50 % av bostadskostnaden samt till
andra hushåll utan barn med 30 % av bostadskostnaden.
Bostadskostnadsgränserna år 1994 för hushåll utan barn framgår av följande

sammanställning.

Bostadskostnadsgränser år 1994 för hushåll utan barn (kr/mån)

Hushåll Lägsta bi- Bidrag Bidrag med Bidrag med
dragsgrun- med 75 % 50 % upp 30% upp till
dande bo- upp till till en en bostads-
stadskost- en bo- bostads- kostnad av
nad stads- kostnad av
kostnad
av

Ungdomar 1 600 2 600 3 400
(18-28
år) 1 600 3 500
Andra
hus-håll
utan
barn

Även detta bidrag inkomstprövas fr.o.m. bidragsåret 1994 mot en beräknad aktuell
inkomst. Det reduceras för ungdomar mellan 18 och 29 år med ett belopp som
svarar mot en tredjedel av den del av den bidragsgrundande inkomsten som
överstiger 38 000 kr per år för ensamboende och 55 000 kr per år för makar och
samboende. För andra hushåll utan barn reduceras bidraget med ett belopp som
svarar mot 10 % av den del av den bidragsgrundande inkomsten som överstiger
80 000 kr per år.
Om bidragstagaren eller dennes make uppbär studiemedel lämnas bidrag enligt
reglerna för bostadsbidrag till ungdomar även till dem som är äldre än 28 år.
Till ungdomar kan bostadsbidrag lämnas enligt reglerna för andra hushåll utan
barn om det är förmånligare för bidragstagaren.

4

5 Ändrade regler för bostadsbidrag för år 1995

5.1 Bostadsbidrag till barnfamiljer

Regeringens förslag: Den övre bostadskostnadsgränsen
höjs per månad med
400 kr till 5 200 kr för familjer med ett barn,
400 kr till 5 800 kr för familjer med två barn och
500 kr till 6 500 kr för familjer med tre eller
flera barn. Den bostadskostnadsgräns över vilken
bidrag lämnas med 50 % bostadskostnaden höjs med
100 kr till 3 300 kr per månad för familjer med två
barn.
Gränsen för lägsta bidragsgrundande bostadskostnad
höjs med 100 kr till 1 900 kr per månad för samtliga
barnfamiljer. För vissa föräldrar under 29 år höjs
motsvarande gräns med 100 kr till 1 700 kr per må-
nad.
Inkomstgränsen för oreducerat bostadsbidrag höjs
med 5 000 kr till 115 000 kr per år.

Skälen för regeringens förslag: Det mål för bostadsbidragsgivningen som
riksdagen ställt upp (prop. 1986/87:48, bet. 1986/87:BoU20, rskr. 1986/87:248)
innebär att bostadsbidragen på sikt skall byggas ut så att familjer skall kunna
hålla sig med moderna bostäder med ett eget rum för varje barn. För att detta
skall gälla även dem som bor i nyare bostäder har de kostnadsgränser inom vilka
bidrag lämnas höjts väsentligt under senare år. År 1992 hade ca 40 % av
hushållen med hemmavarande barn boendekostnader som översteg de övre
bostadskostnadsgränserna. Motsvarande andel sjönk under år 1993 till ca 30 %.
Under bidragsåret 1994 beräknas andelen hushåll med bostadskostnader över de
övre bostadskostnadsgränserna minska med ytterligare 10 procentenheter, till ca
20 %. Om riksdagens mål för bidragsgivningen skall nås är det dock nödvändigt
att gränsen för den högsta bidragsgrundande bostadskostnaden höjs ytterligare
för samtliga hushåll inför bidragsåret 1995. Samtidigt bör, huvudsakligen av
systemtekniska skäl, även den gräns över vilken bidrag lämnas med 50 % av
bostadskostnaden höjas för familjer med två barn. För att en sådan förstärkning
av stödet till hushåll med högre bostadsutgifter skall vara möjlig, bör
emellertid även gränsen för den lägsta bidragsgrundande bostadskostnaden höjas.
Det bidragsbelopp per månad som saknar direkt anknytning till bostadskostnaden,
det s.k. grundbeloppet, bör däremot hållas oförändrat, dvs. 600 kr för familjer
med ett barn, 900 kr för familjer med två barn samt 1 200 kr för familjer med
tre eller flera barn. Även de gränser över vilka bidrag lämnas med 50 % av
bostadskostnaden för familjer med ett resp. tre eller flera barn bör kvarstå på
samma nivå som under bidragsåret 1994.
Maximalt oreducerat bostadsbidrag till barnfamiljer år 1995 kommer således
enligt vårt förslag att, liksom under bidragsåret 1994, bestå dels av ett
grundbelopp, differentierat efter antalet barn i familjen, dels av ett belopp
som beror av hushållets bostadskostnad och antal barn. Det senare beloppet
lämnas inom de gränser och med de bidragsandelar som framgår av följande

sammanställning.

Bostadskostnadsgränser år 1995 och ändring från år 1994 för hushåll med barn

(kr/mån)

Hushåll med Lägsta Bidrag med 75 Bidrag med 50 %
bidragsgrun- % upp till en upp till en
dande bo- bostadskostnad bostadskostnad
stadskostnad av av

1 barn 1 900 (+ 3 000 5 200 (+ 400)
100) (oförändrat)

2 barn 1 900 (+ 3 300 (+ 100) 5 800 (+ 400)
100)

3 eller 1 900 (+ 3 600 6 500 (+ 500)
flera barn 100) (oförändrat)

Regeringens förslag föranleder ändringar i 14 § lagen om bostadsbidrag.
Med dessa förändringar kommer de maximala bostadsbidragen för hushåll med barn
att uppgå till följande belopp.

Maximala bostadsbidrag år 1995 och ändring från år 1994 för hushåll med barn

(kr/år)

Hushåll med Bostadsbidrag år Ändring från år 1994
1995

1 barn 30 300 + 1 500

2 barn 38 400 + 1 800

3 eller flera 47 100 + 2 100
barn

De ändringar regeringen nu föreslagit bör tillämpas i fråga om bostadsbidrag som
lämnas fr.o.m. den 1 januari 1995.
För vissa föräldrar under 29 år beräknas bidrag på den del av bostadskostnaden
per månad, som överstiger en nedre bostadskostnadsgräns vilken är lägre än för
andra barnfamiljer. Denna nedre bostadskostnadsgräns ligger under bidragsåret
1994 på samma nivå som motsvarande gräns för hushåll utan barn. Eftersom vi i
det följande kommer att föreslå en höjning av den nedre bostadskostnadsgränsen
för hushåll utan barn med 100 kronor per månad, bör även den nedre bostadskost-
nadsgränsen för vissa föräldrar under 29 år höjas med samma belopp. Även denna
ändring bör tillämpas i fråga om bostadsbidrag som lämnas fr.o.m. den 1 januari
1995. Förslaget föranleder en ändring i 15 § lagen om bostadsbidrag.
För att bostadsbidragen skall anpassas till inkomstutvecklingen bör också
gränsen för oreducerat bostadsbidrag höjas. Vi föreslår att denna gräns höjs med
5 000 kr till 115 000 kr per år. Även denna ändring bör tillämpas för
bostadsbidrag som lämnas fr.o.m. den 1 januari 1995. Vårt förslag i denna del
föranleder justering i 13 § lagen om bostadsbidrag.

5.1.1 Förslagens effekter

De sammanlagda effekterna av våra förslag för hushåll med olika inkomster och
bostadskostnader belyses genom följande exempel. De avser ensamboende med ett
barn samt makar och samboende med tre barn. Exemplen visar hur bidragen
förändras mellan åren 1994 och 1995.

Bostadsbidrag år 1995 vid skilda inkomster och bostadskostnader samt ändring
från år 1994 (kr/mån)

1. Ensamboende med ett barn

Bidrags- Bostadsbidrag vid en bostadskostnad av (kr/mån)
grundande
inkomst
(kr/år) 3 000 3 500 4 500
>5 200

115 000 1 425 1 675 2 175 2 525
(+10) (+10) (+10) (+210)

140 000 1 010 1 260 1 760 2 110
(+10) (+10) (+10) (+210)

160 000 675 925 1 425 1 775
(+10) (+10) (+10) (+210)

200 000 0 260 760 1 110
(+/-0) (+10) (+10) (+210)

2. Makar/samboende med tre barn

Bidrags- Bostadsbidrag vid en bostadskostnad av (kr/mån)
grundande
inkomst
(kr/år) 3 000 4 000 5 000
>6 500

115 000 2 025 2 675 3 175 3 925
(+10) (+10) (+10) (+260)

150 000 1 440 2 090 2 590 3 340
(+10) (+10) (+10) (+260)

200 000 610 1 260 1 760 2 510
(+10) (+10) (+10) (+260)

250 000 0 425 925 1 675
(+/-0) (+10) (+10) (+260)

5

5.2 Bostadsbidrag till hushåll utan barn

Regeringens förslag: Bostadsbidragen till ungdomar
och andra hushåll utan barn anpassas till inkomst-
och prisutvecklingen.

Skälen för regeringens förslag: Våra förslag beträffande bostadsbidrag till
hushåll utan barn begränsas till sådana justeringar som krävs för att anpassa
stöden till ändrade inkomster och bostadskostnader. Utan sådana justeringar
urholkas stödsystemen. Vi föreslår därför, för såväl bostadsbidrag till ungdomar
som till andra hushåll utan barn, att inkomstgränserna för oreducerat bidrag
höjs, att de övre bostadskostnadsgränserna höjs samt att gränsen för lägsta
bidragsgrundande bostadskostnad höjs. Den gräns över vilken bostadsbidrag till
ungdomar lämnas med 50 % av bostadskostnaden bör dock behållas oförändrad.
Våra förslag till justeringar av bostadskostnadsgränserna framgår av följande
sammanställning.

Bostadskostnadsgränser år 1995 och ändring från år 1994 för hushåll utan barn

(kr/mån)

Hushåll Lägsta bi- Bidrag Bidrag Bidrag med 30
dragsgrun- med 75 % med 50 % % upp till en
dande bo- upp till upp till bostadskost-
stads- en bo- en bo- nad av
kostnad stads- stads-
kostnad kostnad
av av

Ungdomar 1 700 2 600 3 600
(18-28 år) (+ 100) (oförän- (+ 200)
drat)

Andra 1 700 3 700
hus-håll (+ 100) (+ 200)
utan barn

Förslagen föranleder ändring i 17 § lagen om bostadsbidrag.
Med dessa förändringar kommer de maximala bostadsbidragen för hushåll utan barn
att uppgå till följande belopp.

Maximala bostadsbidrag år 1995 och ändring från år 1994 för hushåll utan barn

(kr/år)

Hushåll Bostadsbidrag år Ändring från år 1994
1995

Ungdomar (18-28
år)

Ensamboende 14 100 + 300

Makar/samboende 14 100 + 300

Andra hushåll utan 7 200 + 360
barn

För att bostadsbidragen inte skall urholkas bör, som vi tidigare nämnt, även
gränsen för oreducerat bostadsbidrag höjas. Vi föreslår att denna gräns för
ungdomar höjs med 2 000 kr till för ensamboende 40 000 kr per år och för
makar/samboende 57 000 kr per år samt för andra hushåll utan barn med 3 000 kr
till 83 000 kr per år. Våra förslag i denna del föranleder justeringar i 16 §
lagen om bostadsbidrag.
De ändringar vi nu har föreslagit bör tillämpas i fråga om bostadsbidrag, som
lämnas fr.o.m. den 1 januari 1995.

6 Anslagsfrågor

Femte huvudtiteln

A. Familjer och barn

A 2. Bostadsbidrag

1992/93 Utgift 2 963 513 306
1993/94 Anslag 8 560 000 0001)
1994/95 Förslag 7 200 000 000

1)Beloppet avser kostnader dels för kalenderåret 1993, dels för första halvåret
1994. Anslaget belastades engångsvis med kostnader för ett extra halvår i
samband med att staten övertog det administrativa ansvaret från kommunerna.

Riksförsäkringsverket

Riksförsäkringsverket beräknar utgifterna för budgetåret 1994/95 till 7 676
miljoner kr. Verket har därvid utgått från att ökningen av hushållens bi-
dragsgrundande inkomster under år 1995 uppgår till fem procent samt att
boendekostnaderna ökar med sju procent för vardera året 1994 och 1995.

Regeringens överväganden

Regeringens förslag om ändringar i det föregående innebär att de totala
kostnaderna för bostadsbidrag till barnfamiljer för bidragsåret 1995 beräknas
uppgå till ca 6 690 miljoner kr. Kostnaderna för bostadsbidragen till dessa
hushåll under år 1994 kan uppskattas till samma belopp. Belastningen under detta
anslag, med avseende på bostadsbidrag till barnfamiljer, kan således under
budgetåret 1994/95 beräknas uppgå till ca 6 690 miljoner kr.
Regeringens förslag innebär vidare att kostnaderna för bostadsbidrag till
hushåll utan barn under bidragsåret 1995 beräknas uppgå till ca 510 miljoner kr.
Eftersom kostnaderna för bostadsbidragen till dessa hushåll under bidragsåret
1994 kan uppskattas till samma belopp, beräknas belastningen under detta anslag,
med avseende på bostadsbidrag till hushåll utan barn, under budgetåret 1994/95
uppgå till ca 510 miljoner kr.
De sammanlagda kostnaderna för bostadsbidragen enligt regeringens förslag
under budgetåret 1994/95 beräknas således uppgå till ca 7 200 miljoner kr.
I samband med förstatligandet av bostadsbidragen skedde en reglering mot
kommunsektorn. Regleringen var preliminär och byggde på en uppskattning av
kostnaderna för bostadsbidragen under kalenderåret 1993. I prop. 1992/93:174
aviserades att om kostnaderna för kalenderåret 1993 avviker från beloppet 5 600
miljoner kronor kommer en reglering motsvarande 50 % av differensen mellan detta
belopp och utfall att ske. Denna reglering kommer att göras i samband med komp-
letteringspropositionen under våren 1994.

Uppföljning av bostadsbidragen

Det totala antalet hushåll med bostadsbidrag har ökat kraftigt under senare år.
År 1991 lämnades bidrag till ca 327 000 hushåll. År 1992 steg antalet
bidragstagare till ca 367 000. År 1993 ökade antalet hushåll med bostadsbidrag
med ytterligare 20 procentenheter till ca 441 000. Den relativt sett största
ökningen avser hushåll utan barn. År 1993 ökade dessa bidragstagare med ca 60 %,
jämfört med föregående bidragsår. Uppgifter från Riksförsäkringsverket tyder på
att det totala antalet bidragstagare kommer att öka ytterligare under år 1994.
Riksrevisionsverkets prognos för budgetåret 1993/94 indikerar också att
kostnaderna för bostadsbidragen under detta budgetår blir högre än det
anslagsbehov som har beräknats.
Regeringen har, med anledning av att ett nytt system för bidragsgivningen
tillämpas fr.o.m. den 1 januari 1994, gett Riksförsäkringsverket i uppdrag att,
senast den 1 oktober 1995, redovisa hur det nya bostadsbidragssystemet fungerar
(jfr. prop. 1992/93:174 s. 50). De senare årens kraftigt ökade antal
bidragstagare har lett till att kostnaderna för bidragsgivningen har stigit
markant. Denna utveckling har i vissa delar inte varit möjlig att förutsäga. Det
är sannolikt att det ökade antalet bidragstagare inte enbart är beroende av
situationen på arbetsmarknaden, utan att även andra faktorer haft betydelse. Mot
denna bakgrund bör Riksföräkringsverkets nämnda uppdrag även innefatta en analys
av vilka faktorer som påverkat de senaste årens kostnadsutveckling för
bostadsbidragen. Vid behov bör Riksförsäkringsverket samråda med Boverket.

6

Socialdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 17 februari 1994 Närvarande:
statsminister Bildt, ordförande, och statsråden B.Westerberg, Friggebo, Laurén,
Hörnlund, Olsson, Svensson, Dinkelspiel, Thurdin, Hellsvik, Wibble, Björk,
Davidson, Könberg, Odell, Unckel, P. Westerberg, Ask.

Föredragande: statsrådet B. Westerberg
__________________

Regeringen beslutar proposition 1993/94:144 Bostadsbidrag för år 1995.
7
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-02-23 Bordläggning: 1994-02-23 Hänvisning: 1994-02-25 Motionstid slutar: 1994-03-15
Förslagspunkter (4)