Bygder och regioner i utveckling

Proposition 1993/94:140

Regeringens proposition

1993/94:140

Bygder och regioner i utveckling

Prop.

1993/94:140

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 3 mars 1994

Carl Bildt

Börje Hörnlund

(Arbetsmarknadsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs fram förslag till mål för regionalpolitiken samt förslag

och bedömningar beträffande inriktning och utformning av olika åtgärder.

Förslagen och bedömningarna grundas på ett omfattande underlagsmaterial, bl.a.

en utredning om hur regionalpolitiken kan bidra till ökad nationell ekonomisk

tillväxt, som gjorts med Regionalpolitiska Rådet som referensgrupp, och

utvärderingar av olika stödformer. Den regionala problembild som utgör

utgångspunkten
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-03-25 Bordläggning: 1994-03-25 Hänvisning: 1994-03-28 Motionstid slutar: 1994-04-13
Förslagspunkter (62)
Följdmotioner (46)