Byte av namn på Läkemedelsförmånsnämnden

Proposition 2007/08:145

Regeringens proposition 2007/08:145

Byte av namn på Läkemedelsförmånsnämnden

Prop.

2007/08:145

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 24 april 2008

Fredrik Reinfeldt

Göran Hägglund

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i sekretesslagen (1980:100) och lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. till följd av att Läkemedelsförmånsnämnden föreslås få det nya namnet Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Namnbytet föranleds av att Läkemedelsförmånsnämnden tillförs uppgifter även på tandvårdsområdet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2008.

1

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2008-04-25 Bordläggning: 2008-04-25 Hänvisning: 2008-05-05 Motionstid slutar: 2008-05-12

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)