Regeringens proposition 2007/08:145

Byte av namn på Läkemedelsförmånsnämnden Prop.
  2007/08:145

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 24 april 2008

Fredrik Reinfeldt

Göran Hägglund

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i sekretesslagen (1980:100) och lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. till följd av att Läkemedelsförmånsnämnden föreslås få det nya namnet Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Namnbytet föranleds av att Läkemedelsförmånsnämnden tillförs uppgifter även på tandvårdsområdet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2008.

1

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut ................................................................. 3
2 Lagförslag......................................................................................... 4
  2.1 Förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100) .... 4

2.2Förslag till lag om ändring i lagen (2002:160) om

    läkemedelsförmåner m.m................................................... 5
3 Ärendet och dess beredning.............................................................. 8
4 Byte av namn på Läkemedelsförmånsnämnden................................ 8
5 Riksdagsbindning ............................................................................. 9
Bilaga 1 Lagförslag i promemorian Lagändringar till följd av namnbyte
    på Läkemedelsförmånsnämnden, m.m.................................. 11
Bilaga 2 Förteckning över remissinstanser som avgett yttrande över  
    promemorian......................................................................... 15
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 24 april 2008 ........ 16

Prop. 2007/08:145

2

1 Förslag till riksdagsbeslut Prop. 2007/08:145

Regeringen föreslår att riksdagen dels antar regeringens förslag till

1.lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),

2.lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m., dels, med ändring av riksdagens tidigare ställningstagande rörande

Läkemedelsförmånsnämndens huvudsakliga uppgifter, godkänner vad regeringen föreslår om utvidgade uppgifter för myndigheten (avsnitt 5).

3

2 Lagförslag

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1Förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Härigenom föreskrivs att 8 kap. 26 § sekretesslagen (1980:100)1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 kap.

26 §2

Om en uppgift som omfattas av sekretess hos Läkemedelsförmånsnämnden enligt 6 § första stycket 1 har lämnats till ett landsting eller en kommun som inte ingår i ett landsting i samband med sådana överläggningar som avses i 9 och 13 §§ lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m., gäller sekretessen även hos landstinget eller kommunen. Detta gäller dock inte om en sekretessbestämmelse till skydd för samma intresse ändå är tillämplig på uppgiften hos landstinget eller kommunen.

Om en uppgift som omfattas av sekretess hos Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket enligt 6 § första stycket 1 har lämnats till ett landsting eller en kommun som inte ingår i ett landsting i samband med sådana överläggningar som avses i 9 och 13 §§ lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m., gäller sekretessen även hos landstinget eller kommunen. Detta gäller dock inte om en sekretessbestämmelse till skydd för samma intresse ändå är tillämplig på uppgiften hos landstinget eller kommunen.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2008.

1Lagen omtryckt 1992:1474.

2Senaste lydelse 2002:164.

Prop. 2007/08:145

4

2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2002:160) om Prop. 2007/08:145
  läkemedelsförmåner m.m.  

Härigenom föreskrivs att 7, 9–14, 16, 24, 26 och 27 §§ samt rubriken närmast före 7 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ska ha

följande lydelse.      
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
Läkemedelsförmånsnämnden Tandvårds- och läkemedelsför-
  månsverket  
  7 §    
Läkemedelsförmånsnämnden be- Tandvårds- och läkemedelsför-
slutar om ett läkemedel eller en månsverket beslutar om ett läke-
vara som avses i 18 § skall ingå i medel eller en vara som avses i
läkemedelsförmånerna och fast- 18 § ska ingå i läkemedelsför-
ställer försäljningspris för läke- månerna och fastställer försälj-
medlet eller varan. ningspris för läkemedlet eller
  varan.    

Innan Läkemedelsförmånsnämnden meddelar beslut i frågor som avses i 7 § skall sökanden och landstingen ges tillfälle till överläggningar med nämnden.

Läkemedelsförmånsnämnden får på eget initiativ besluta att ett läkemedel eller en annan vara som ingår i läkemedelsförmånerna inte längre skall ingå i förmånerna.

Om det finns särskilda skäl får

Läkemedelsförmånsnämnden besluta att ett läkemedel eller en annan vara skall ingå i läkemedelsförmånerna endast för ett visst användningsområde.

Läkemedelsförmånsnämndens beslut får förenas med andra särskilda villkor.

På begäran av den som marknadsför ett läkemedel eller en vara

9 §

Innan Tandvårds- och läke-  
medelsförmånsverket meddelar be-  
slut i frågor som avses i 7 § ska  
sökanden och landstingen ges till-  
fälle till överläggningar med  
myndigheten.  
10 §  
Tandvårds- och läkemedelsför-  
månsverket får på eget initiativ be-  
sluta att ett läkemedel eller en  
annan vara som ingår i läke-  
medelsförmånerna inte längre ska  
ingå i förmånerna.  
11 §  
Om det finns särskilda skäl får  
Tandvårds- och läkemedelsför-  
månsverket besluta att ett läke-  
medel eller en annan vara ska ingå  
i läkemedelsförmånerna endast för  
ett visst användningsområde.  
Myndighetens beslut får förenas  
med andra särskilda villkor.  
12 §  
På begäran av den som mark-  
nadsför ett läkemedel eller en vara 5

som avses i 18 § skall Läkemedelsförmånsnämnden besluta att läkemedlet eller varan inte längre skall ingå i läkemedelsförmånerna.

En fråga om ändring av ett tidigare fastställt försäljningspris får, förutom på eget initiativ av Läkemedelsförmånsnämnden, tas upp av nämnden på begäran av den som marknadsför läkemedlet eller varan eller av ett landsting. Den som begär ändringen har även rätt till överläggningar med nämnden. Om inte överläggningar begärs kan nämnden fastställa det nya priset på grundval av tillgänglig utredning.

Ett fastställt försäljningspris för ett läkemedel eller en vara som avses i 18 § skall inte längre gälla om godkännandet för försäljning av läkemedlet eller varan upphör att gälla eller Läkemedelsförmånsnämnden beslutar att läkemedlet eller varan inte längre skall ingå i läkemedelsförmånerna.

som avses i 18 § ska Tandvårds- Prop. 2007/08:145 och läkemedelsförmånsverket be-

sluta att läkemedlet eller varan inte längre ska ingå i läkemedelsförmånerna.

13 §

En fråga om ändring av ett tidigare fastställt försäljningspris får, förutom på eget initiativ av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, tas upp av myndigheten på begäran av den som marknadsför läkemedlet eller varan eller av ett landsting. Den som begär ändringen har även rätt till överläggningar med myndigheten. Om inte överläggningar begärs kan myndigheten fastställa det nya priset på grundval av tillgänglig utredning.

14 §

Ett fastställt försäljningspris för ett läkemedel eller en vara som avses i 18 § ska inte längre gälla om godkännandet för försäljning av läkemedlet eller varan upphör att gälla eller Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslutar att läkemedlet eller varan inte längre ska ingå i läkemedelsförmånerna.

Om Läkemedelsförmånsnämnden så beslutar med tillämpning av de i 15 § angivna villkoren, skall ett sådant läkemedel som godkänts enligt 5 § första stycket andra meningen läkemedelslagen (1992:859) eller omfattas av tillstånd enligt tredje stycket i samma paragraf ingå i läkemedelsförmånerna utan hinder av att ett försäljningspris inte har fastställts för läkemedlet.

16 §

Om Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket så beslutar med tillämpning av de i 15 § angivna villkoren, ska ett sådant läkemedel som godkänts enligt 5 § första stycket andra meningen läkemedelslagen (1992:859) eller omfattas av tillstånd enligt tredje stycket i samma paragraf ingå i läkemedelsförmånerna utan hinder av att ett försäljningspris inte har fastställts för läkemedlet.

Läkemedelsverket skall på begäran av Läkemedelsförmånsnämnden lämna uppgifter om ett läke-

24 §  
Läkemedelsverket ska på begä-  
ran av Tandvårds- och läke-  
medelsförmånsverket lämna upp- 6
medel till nämnden om uppgift- gifter om ett läkemedel till myn-
erna behövs för prövning enligt digheten om uppgifterna behövs
denna lag. för prövning enligt denna lag.
  26 §
Beslut som Läkemedelsförmåns- Beslut som Tandvårds- och
nämnden eller ett landsting i ett läkemedelsförmånsverket eller ett
enskilt fall meddelar enligt denna landsting i ett enskilt fall meddelar
lag eller enligt en föreskrift som enligt denna lag eller enligt en
har meddelats med stöd av lagen föreskrift som har meddelats med
får överklagas hos allmän för- stöd av lagen får överklagas hos
valtningsdomstol. allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

27 §1

Ett beslut som Läkemedelsförmånsnämnden eller allmän förvaltningsdomstol meddelar enligt denna lag eller enligt en föreskrift som har meddelats med stöd av lagen skall gälla omedelbart, om inte annat förordnas.

Ett beslut som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket eller allmän förvaltningsdomstol meddelar enligt denna lag eller enligt en föreskrift som har meddelats med stöd av lagen ska gälla omedelbart, om inte annat förordnas.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2008.

1 Senaste lydelse 2007:250.

Prop. 2007/08:145

7

3 Ärendet och dess beredning Prop. 2007/08:145

I proposition 2007/08:49 Statligt tandvårdsstöd (bet. 2007/08:SoU9, rskr. 2007/08:145) anges att en ny nämnd, Nämnden för statligt tandvårdsstöd, bör inrättas som ett särskilt beslutande organ inom Läkemedelsförmånsnämnden samt att Läkemedelsförmånsnämnden bör få ett nytt namn som även speglar de nya uppgifter på tandvårdsområdet som åläggs myndigheten (s. 86 f.).

Förslagen i denna proposition grundar sig på en promemoria som tagits fram inom Socialdepartementet. Promemorian har remissbehandlats. Promemorians lagförslag finns i bilaga 1. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 2. En sammanställning av remissyttrandena finns tillgänglig i Socialdepartementet (dnr S2008/722/HS).

Den ändring i sekretesslagen (1980:100) som föreslås innebär inte någon utvidgning av det sekretessbelagda området. Även i övrigt är förslagen i propositionen av sådan enkel beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Regeringen anser därför att yttrande av Lagrådet inte behöver inhämtas.

4 Byte av namn på  
  Läkemedelsförmånsnämnden  
   
Regeringens förslag: Sekretesslagen (1980:100) och lagen (2002:160)  
om läkemedelsförmåner m.m. ska ändras till följd av att Läkemedelsför-  
månsnämnden föreslås få det nya namnet Tandvårds- och läkemedels-  
förmånsverket.  
  Förslaget i promemorian: Överensstämmer i huvudsak med regering-  
ens förslag.  
  Remissinstanserna: Statskontoret avstyrker förslaget till namn och  
förordar i stället benämningen Tandvårds- och läkemedelsförmånsmyn-  
digheten. Statskontoret anser att det är eftersträvansvärt med en mer en-  
hetlig och tydlig benämning på de statliga myndigheterna samt att det är  
mer i enlighet med den nya myndighetsförordningen (2007:515) att an-  
vända begreppet myndighet. Övriga remissinstanser har antingen till-  
styrkt eller inte haft några synpunkter på förslagen.  
  Skälen för regeringens förslag: Den 1 juli 2008 träder den nya tand-  
vårdsreformen i kraft (proposition 2007/08:49, bet. 2007/08:SoU9, rskr.  
2007/08:145). Statligt tandvårdsstöd lämnas till vårdgivare för utförd  
tandvård och består av ett allmänt tandvårdsbidrag och tandvårdsersätt-  
ning. I 1 kap. 3 § lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd ges en all-  
män definition av vilken tandvård som ska kunna berättiga till statligt  
tandvårdsstöd. Bestämmelsen ska kompletteras med särskilda föreskrifter  
om vilka tandvårdsåtgärder som kan berättiga till ersättning enligt lagen  
och under vilka förutsättningar ersättning kan lämnas för åtgärderna  
(ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder). För varje sådan åtgärd ska  
bestämmas ett referenspris. Tandvårdsersättning lämnas med en viss  
andel av patientens sammanlagda kostnader för ersättningsberättigande 8
   

tandvård som har slutförts under en ersättningsperiod om ett år, i den Prop. 2007/08:145 mån kostnaderna överstiger ett visst fastställt belopp (karensbelopp).

Av 1 kap. 3 § tredje stycket och 2 kap. 6 § lagen om statligt tandvårdsstöd framgår att regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, meddelar föreskrifter om ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder och referenspriser samt om karensbelopp och ersättningsgrader enligt bestämmelserna om tandvårdsersättning.

De föreskrifter om ersättningsberättigande tandvård m.m. som ska gälla vid införandet av det nya tandvårdsstödet finns i förordningen (2008:000) om statligt tandvårdsstöd, som föreslås träda i kraft den 1 juli 2008. I samband med ikraftträdandet ska emellertid en ny nämnd inrättas som senare ska ta över föreskriftsrätten på området.

Den nya nämnden, Nämnden för statligt tandvårdsstöd, inrättas som ett särskilt beslutande organ inom den befintliga myndigheten Läkemedelsförmånsnämnden. Ändringar med denna innebörd i förordningen (2007:1206) med instruktion för Läkemedelsförmånsnämnden föreslås träda i kraft den 1 juli 2008. Inom myndigheten finns redan ett särskilt beslutsorgan, med ansvar för att avgöra vilka läkemedel som ska omfattas av den statliga läkemedelssubventionen. För att kunna fatta beslut om ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder och referenspriser för dessa krävs att väsentlig kompetens och erfarenhet från tandvårdsområdet tillförs myndigheten.

Läkemedelsförmånsnämnden bör få ett nytt namn som även speglar de ytterligare uppgifter som kommer att åläggas myndigheten. Efter att en noggrann analys gjorts av olika alternativ till namn, förkortningar och domännamn, föreslår regeringen att myndigheten får det nya namnet Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

5 Riksdagsbindning

Regeringens förslag: Med ändring av tidigare riksdagsbindning när det gäller Läkemedelsförmånsnämndens huvudsakliga uppgifter (prop. 2001/02:63, bet. 2001/02:SoU10, rskr. 2001/02:194), föreslås att myndighetens uppgifter ska utvidgas till att omfatta även bl.a. beslut om ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder och referenspriser.

Förslaget i promemorian: I promemorian föreslås att riksdagsbindningen upphävs.

Remissinstanserna: Remissinstanserna har inte kommenterat förslaget.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen föreslog i proposition 2001/02:63 De nya läkemedelsförmånerna att riksdagen skulle godkänna regeringens förslag om inrättande av Läkemedelsförmånsnämnden samt dess huvudsakliga uppgifter. Riksdagen godkände förslaget (bet. 2001/02:SoU10, rskr. 2001/02:194). Enligt regeringens mening bör denna s.k. riksdagsbindning ändras till att även omfatta de uppgifter som tillförs myndigheten med anledning av den nya tandvårdsreformen.

9

Som nämnts ovan är avsikten att den nya Nämnden för statligt tandvårdsstöd, som föreslås inrättas vid Läkemedelsförmånsnämnden, ska meddela föreskrifter om ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder och referenspriser samt om karensbelopp och ersättningsgrader enligt bestämmelserna om tandvårdsersättning. I den nya nämnden kommer det att finnas behov av bred odontologisk, ekonomisk och juridisk kompetens. Nämnden ska omsätta sin kunskap i klara regler, uttryckta så att de kan tillämpas av vårdgivare och myndigheter. Nämnden ska bedöma vilka åtgärder som är mer kostnadseffektiva än andra och vilka samhällsekonomiska effekter olika förslag får samt göra egna analyser av kostnadsutvecklingen för det statliga tandvårdsstödet. Vidare ska nämnden, genom bedömningar av tandvårdsmarknadens funktionssätt samt av olika faktorer som styr kostnaderna i tandvården, ta ställning till vad som är rimliga referenspriser för den ersättningsberättigande tandvården.

Prop. 2007/08:145

10

Lagförslag i promemorian Lagändringar till följd av namnbyte på Läkemedelsförmånsnämnden, m.m.

Förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Härigenom föreskrivs att 8 kap. 26 § sekretesslagen (1980:100)1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 kap.

26 §2

Om en uppgift som omfattas av sekretess hos Läkemedelsförmånsnämnden enligt 6 § första stycket 1 har lämnats till ett landsting eller en kommun som inte ingår i ett landsting i samband med sådana överläggningar som avses i 9 och 13 §§ lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m., gäller sekretessen även hos landstinget eller kommunen. Detta gäller dock inte om en sekretessbestämmelse till skydd för samma intresse ändå är tillämplig på uppgiften hos landstinget eller kommunen.

Om en uppgift som omfattas av sekretess hos Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket enligt 6 § första stycket 1 har lämnats till ett landsting eller en kommun som inte ingår i ett landsting i samband med sådana överläggningar som avses i 9 och 13 §§ lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m., gäller sekretessen även hos landstinget eller kommunen. Detta gäller dock inte om en sekretessbestämmelse till skydd för samma intresse ändå är tillämplig på uppgiften hos landstinget eller kommunen.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2008.

1Lagen omtryckt 1992:1474.

2Senaste lydelse 2002:164.

Prop. 2007/08:145

Bilaga 1

11

Förslag till lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Härigenom föreskrivs att 7, 9–14, 16, 24 och 26–27 §§ lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Läkemedelsförmånsnämnden beslutar om ett läkemedel eller en vara som avses i 18 § skall ingå i läkemedelsförmånerna och fastställer försäljningspris för läkemedlet eller varan.

Innan Läkemedelsförmånsnämnden meddelar beslut i frågor som avses i 7 § skall sökanden och landstingen ges tillfälle till överläggningar med nämnden.

7 §

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslutar om ett läkemedel eller en vara som avses i 18 § ska ingå i läkemedelsförmånerna och fastställer försäljningspris för läkemedlet eller varan.

9 §

Innan Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket meddelar beslut i frågor som avses i 7 § ska sökanden och landstingen ges tillfälle till överläggningar med myndigheten.

Läkemedelsförmånsnämnden får på eget initiativ besluta att ett läkemedel eller en annan vara som ingår i läkemedelsförmånerna inte längre skall ingå i förmånerna.

10 §

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får på eget initiativ besluta att ett läkemedel eller en annan vara som ingår i läkemedelsförmånerna inte längre ska ingå i förmånerna.

Om det finns särskilda skäl får

Läkemedelsförmånsnämnden besluta att ett läkemedel eller en annan vara skall ingå i läkemedelsförmånerna endast för ett visst användningsområde.

Läkemedelsförmånsnämndens beslut får förenas med andra särskilda villkor.

På begäran av den som marknadsför ett läkemedel eller en vara som avses i 18 § skall Läkemedelsförmånsnämnden besluta att läkemedlet eller varan inte längre skall ingå i läkemedelsförmånerna.

11 §

Om det finns särskilda skäl får

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket besluta att ett läkemedel eller en annan vara ska ingå i läkemedelsförmånerna endast för ett visst användningsområde.

Myndighetens beslut får förenas med andra särskilda villkor.

12 §

På begäran av den som marknadsför ett läkemedel eller en vara som avses i 18 § ska Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket besluta att läkemedlet eller varan inte längre ska ingå i läkemedels-

Prop. 2007/08:145

Bilaga 1

12

En fråga om ändring av ett tidigare fastställt försäljningspris får, förutom på eget initiativ av Läkemedelsförmånsnämnden, tas upp av nämnden på begäran av den som marknadsför läkemedlet eller varan eller av ett landsting. Den som begär ändringen har även rätt till överläggningar med nämnden. Om inte överläggningar begärs kan nämnden fastställa det nya priset på grundval av tillgänglig utredning.

Ett fastställt försäljningspris för ett läkemedel eller en vara som avses i 18 § skall inte längre gälla om godkännandet för försäljning av läkemedlet eller varan upphör att gälla eller Läkemedelsförmånsnämnden beslutar att läkemedlet eller varan inte längre skall ingå i läkemedelsförmånerna.

Om Läkemedelsförmånsnämnden så beslutar med tillämpning av de i 15 § angivna villkoren, skall ett sådant läkemedel som godkänts enligt 5 § första stycket andra meningen läkemedelslagen (1992:859) eller omfattas av tillstånd enligt tredje stycket i samma paragraf ingå i läkemedelsförmånerna utan hinder av att ett försäljningspris inte har fastställts för läkemedlet.

Läkemedelsverket skall på begäran av Läkemedelsförmånsnämnden lämna uppgifter om ett läkemedel till nämnden om uppgifterna behövs för prövning enligt denna lag.

förmånerna.

13 §

En fråga om ändring av ett tidigare fastställt försäljningspris får, förutom på eget initiativ av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, tas upp av myndigheten på begäran av den som marknadsför läkemedlet eller varan eller av ett landsting. Den som begär ändringen har även rätt till överläggningar med myndigheten. Om inte överläggningar begärs kan myndigheten fastställa det nya priset på grundval av tillgänglig utredning.

14 §

Ett fastställt försäljningspris för ett läkemedel eller en vara som avses i 18 § ska inte längre gälla om godkännandet för försäljning av läkemedlet eller varan upphör att gälla eller Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslutar att läkemedlet eller varan inte längre ska ingå i läkemedelsförmånerna.

16 §

Om Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket så beslutar med tillämpning av de i 15 § angivna villkoren, ska ett sådant läkemedel som godkänts enligt 5 § första stycket andra meningen läkemedelslagen (1992:859) eller omfattas av tillstånd enligt tredje stycket i samma paragraf ingå i läkemedelsförmånerna utan hinder av att ett försäljningspris inte har fastställts för läkemedlet.

24 §

Läkemedelsverket ska på begäran av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket lämna uppgifter om ett läkemedel till myndigheten om uppgifterna behövs för prövning enligt denna lag.

Prop. 2007/08:145

Bilaga 1

13

  26 §
Beslut som Läkemedelsförmåns- Beslut som Tandvårds- och
nämnden eller ett landsting i ett läkemedelsförmånsverket eller ett
enskilt fall meddelar enligt denna landsting i ett enskilt fall meddelar
lag eller enligt en föreskrift som enligt denna lag eller enligt en
har meddelats med stöd av lagen föreskrift som har meddelats med
får överklagas hos allmän förvalt- stöd av lagen får överklagas hos
ningsdomstol. allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

27 §1

Ett beslut som Läkemedelsförmånsnämnden eller allmän förvaltningsdomstol meddelar enligt denna lag eller enligt en föreskrift som har meddelats med stöd av lagen skall gälla omedelbart, om inte annat förordnas.

Ett beslut som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket eller allmän förvaltningsdomstol meddelar enligt denna lag eller enligt en föreskrift som har meddelats med stöd av lagen ska gälla omedelbart, om inte annat förordnas.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2008.

1 Senaste lydelse 2007:250.

Prop. 2007/08:145

Bilaga 1

14

Förteckning över remissinstanser som avgett yttrande över promemorian

Läkemedelsförmånsnämnden, Försäkringskassan, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Ekonomistyrningsverket, Statskontoret, Sveriges Kommuner och Landsting, Privattandläkarna.

Prop. 2007/08:145

Bilaga 2

15

Socialdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 24 april 2008

Närvarande: Statsministern Reinfeldt, ordförande, och statsråden Olofsson, Odell, Bildt, Ask, Husmark Pehrsson, Leijonborg, Larsson, Erlandsson, Torstensson, Carlgren, Hägglund, Björklund, Carlsson, Borg, Malmström, Sabuni, Billström, Adelsohn Liljeroth, Tolgfors, Björling

Föredragande: statsrådet Hägglund

Regeringen beslutar proposition 2007/08:145 Byte av namn på Läkemedelsförmånsnämnden

Prop. 2007/08:145

16