Certifiering av vissa installatörer

Proposition 2012/13:32

Regeringens proposition 2012/13:32

Certifiering av vissa installatörer

Prop.

2012/13:32

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 1 november 2012

Fredrik Reinfeldt

Lena Ek

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I syfte att genomföra artikel 14.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG föreslås att det införs ett system för certifiering av installatörer av vissa värmesystem som drivs med förnybara energislag.

De värmesystem som ska omfattas av certifieringssystemet är små pannor och ugnar som drivs med biomassa, solcells- och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2012-11-05 Bordläggning: 2012-11-05 Hänvisning: 2012-11-06 Motionstid slutar: 2012-11-20

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)