Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vietnam

Proposition 1993/94:246

Prop.

1993/94:246Regeringens proposition

1993/94:246

Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

Vietnam

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 14 april 1994

Carl Bildt

Bo Lundgren

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett dubbelbeskattningsavtal

mellan Sverige och Vietnam och antar en lag om detta dubbelbeskattningsavtal.

Avtalet avses bli tillämpligt i Sverige på inkomst som förvärvas efter utgången

av det år då avtalet träder i kraft.

För närvarande finns inte något dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

Vietnam.

1

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-04-19 Bordläggning: 1994-04-19 Hänvisning: 1994-04-20 Motionstid slutar: 1994-05-04

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (4)