Ekonomiska vårpropositionen

Proposition 2002/03:100

2

Förslag till riksdagsbeslut

PROP. 2002/03:100

2 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

vad gäller den ekonomiska politiken och budgetpolitiken

1.godkänner de förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken som regeringen förordar (kapitel 1),

2.godkänner de förslag till riktlinjer för budgetpolitiken som regeringen förordar (kapitel 1),

3.fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten till 822 miljarder kronor 2003 och till 856 miljarder kronor 2004 (avsnitt 4.1.1),

4.godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som skall innefattas i utgiftsområde 19 Regional utjämning och utveckling respektive utgiftsområde 22 Kommunikationer (avsnitt 6.4.),

5.antar regeringens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.