2

Förslag till riksdagsbeslut

PROP. 2002/03:100

2 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

vad gäller den ekonomiska politiken och budgetpolitiken

1.godkänner de förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken som regeringen förordar (kapitel 1),

2.godkänner de förslag till riktlinjer för budgetpolitiken som regeringen förordar (kapitel 1),

3.fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten till 822 miljarder kronor 2003 och till 856 miljarder kronor 2004 (avsnitt 4.1.1),

4.godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som skall innefattas i utgiftsområde 19 Regional utjämning och utveckling respektive utgiftsområde 22 Kommunikationer (avsnitt 6.4.),

5.antar regeringens förslag till lag om ändring i riksdagsordningen (avsnitt 3.1 och 6.4),

6.godkänner vad regeringen föreslår om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa (avsnitt 6.5),

7.antar regeringens förslag till lag om beräkning av viss inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 2005 års taxering, m.m. (avsnitt 3.2 och 8.4),

8.godkänner de föreslagna riktlinjerna för en förstärkning av det tillfälliga sysselsättningsstödet till kommuner och landsting 2003 och att stödet förlängs till 2004 (avsnitt 8.5),

vad gäller tilläggsbudget till statsbudgeten för 2003

9.antar regeringens förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen (1999:613) om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång (avsnitt 3.3 och 7.2.4),

10.antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring (avsnitt 3.4 , 7.2.9 och 7.2.11),

11.antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön (avsnitt 3.5 och 7.2.9),

12.antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl. (avsnitt 3.6 och 7.2.10),

13.antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2002:1134) om ändring i lagen (2002:545) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (avsnitt 3.7 och 7.2.12),

14.antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2002:1135) om ändring i lagen (2002:543) om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor (avsnitt 3.8 och 7.2.12),

15.antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1999:591) om kreditering av anställningsstöd och sjöfartsstöd på skattekonto (avsnitt 3.9 och 7.2.12),

16.antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag (avsnitt 3.10 och 7.2.15),

43

PROP. 2002/03:100

17.godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning uppförda anslaget 1:15 Riksrevisionsverket: Avvecklingskostnader (avsnitt 7.2.2),

18.godkänner en ny investeringsplan för Statens fastighetsverk i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 7.2.2),

19.godkänner att staten säljer en fastighet i Paris, Frankrike (avsnitt 7.2.2),

20.bemyndigar regeringen att 2003 låta

Försvarets materielverk disponera en kredit i Riksgäldskontoret på högst 25 500 000 000 kronor för att tillgodose behovet av rörelsekapital (avsnitt 7.2.5),

21.bemyndigar regeringen att under 2003, för det under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd uppförda reservationsanslaget 8:1 Biståndsverksamhet, ingå ekonomiska åta-

ganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 24 164 000 000 kronor efter 2003 (avsnitt 7.2.6),

22.bemyndigar regeringen att under 2003 utfärda garantier intill ett sammanlagt belopp av 580 825 000 kronor för de lån som Eu- ropeiska Investeringsbanken lämnar inom ramen för Lomé IV Bis och Cotonou-av- talet (avsnitt 7.2.6.),

23.godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd uppförda anslaget 8:1 Biståndsverksamhet (avsnitt 7.2.6),

24.godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar uppförda anslaget 12:2 Mottagande av asylsökande (avsnitt 7.2.7),

25.godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp uppförda anslaget 19:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. (avsnitt 7.2.9),

26.bemyndigar regeringen att under 2003, för det under utgiftsområde 14 Arbetsliv uppförda ramanslaget 23:2 Arbetslivsinstitutet, ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 100 000 000 kronor under 2004-2007 (avsnitt 7.2.13),

27.godkänner att 2 300 000 000 kronor från inkomsttitel 1428 Energiskatt förs till

Riksgäldskontoret för tillfällig förvaltning (avsnitt 7.2.13),

28.godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande uppförda anslaget 31:7 Investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter

(avsnitt 7.2.15),

29.bemyndigar regeringen att under 2003, för det under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

uppförda ramanslaget 31:14 Omstrukturering av kommunala bostadsbolag, göra åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden innebär utgifter på högst 150 000 000 kronor efter 2003 (avsnitt 7.2.15),

30.bemyndigar regeringen att 2003 låta Vägverket förvärva en konferens- och museianläggning i Borlänge för högst 46 000 000 kronor (avsnitt 7.2.18),

31.bemyndigar regeringen att under 2003, för det under utgiftsområde 22 Kommunikationer uppförda anslaget 36:4 Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter, ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden innebär utgifter på högst 13 700 000 000 kronor efter 2003 (avsnitt 7.2.18),

32.godkänner att regeringen 2003 får besluta om en låneram i Riksgäldskontoret om högst 12 050 000 000 kronor för Botniabanan AB för den första och andra utbyggnadsetappen mellan Örnsköldsvik- Husum respektive Nyland-Örnsköldsvik, för den tredje utbyggnadsetappen på delen Husum-Nordmaling samt för planeringsarbete för den återstående delen av den tredje utbyggnadsetappen Nordmaling- Umeå (avsnitt 7.2.18),

33.bemyndigar regeringen att under 2003, för det under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske och anslutande näringar uppförda ramanslaget 42:4 Centrala försöksdjursnämnden, besluta om stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 10 000 000 kronor under 2004 (avsnitt 7.2.19),

34.bemyndigar regeringen att för 2003 låta Statens jordbruksverk ha tillgång till en kredit på myndighetens särskilda ränte-

44

PROP. 2002/03:100

konto för EU-verksamhet i Riksgäldskontoret på högst 5 650 000 000 kronor (avsnitt 7.2.19),

35.bemyndigar regeringen att under 2003, för det under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske och anslutande näringar uppförda anslaget 44:6 Återföring av skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel m.m., besluta om stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 195 000 000 kronor under 2004 och högst 195 000 000 kronor under 2005 (avsnitt 7.2.19),

36.godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 24 Näringsliv uppförda anslaget 38:20 Kostnader för omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag m.m. (avsnitt 7.2.20),

37.godkänner vad regeringen förordar i fråga om en förbättrad kapitalstruktur i statliga bolag (avsnitt 7.2.20),

38.godkänner vad regeringen förordar om omfinansiering av ett avsett kapitaltillskott till Teracom AB (avsnitt 7.2.20),

39.godkänner att Vasallen AB även skall få utveckla fastigheter som inrättats för försvarsindustrins behov i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 7.2.20),

40.godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade och nya anslag, som står till regeringens disposition, enligt specifikation i tabell 2.1.

45

PROP. 2002/03:100

Riksdagsstyrelsen föreslår att riksdagen

på tilläggsbudget till statsbudgeten för 2003

41.bemyndigar riksdagsstyrelsen att för 2003 besluta att Riksrevisionen får ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten intill ett belopp av 50 000 000 kronor (avsnitt 7.2.2),

42.anvisar ändrade anslag, som är avsedda för riksdagen eller dess myndigheter, enligt specifikation i tabell 2.1.

47

PROP. 2002/03:100

Tabell 2.1 Ändrade ramar samt nya och ändrade anslag 2003

Tusental kronor

Utgiftsområde Anslags-   Belopp enligt Förändring av Ny ram/
  nummer   statsbudget 2003 ram/ anslag Ny anslagsnivå
1   Rikets styrelse 7 674 618 14 229 7 688 847
           
  27:4 Radio- och TV-verket 11 676 700 12 376
           
  90:1 Kungliga hov- och slottsstaten 87 597 4 000 91 597
           
  90:2 Riksdagens ledamöter och partier m.m.1 603 008 16 550 619 558
  90:4 Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen1 56 426 2 500 58 926
  90:5 Regeringskansliet m.m. 5 180 433 -10 221 5 170 212
  90:7 Expertgruppen för EU-frågor 9 179 700 9 879
           
2   Samhällsekonomi och finansförvaltning 9 078 095 14 250 9 092 345
           
  1:5 Statistiska centralbyrån 414 139 -1 250 412 889
  1:7 Kammarkollegiet 27 459 500 27 959
           
  2:1 Finansinspektionen 163 680 15 000 178 680
3   Skatt, tull och exekution 8 265 923 1 567 8 267 490
  3:2 Skattemyndigheterna 5 087 212 1 567 5 088 779
           
4   Rättsväsendet 24 584 790 198 050 24 782 840
           
  4:1 Polisorganisationen 13 559 801 -1 950 13 557 851
  4:2 Säkerhetspolisen 547 409 -50 000 497 409
           
  4:3 Åklagarorganisationen 788 314 20 000 808 314
  4:4 Ekobrottsmyndigheten 321 640 -10 000 311 640
           
  4:5 Domstolsväsendet m.m. 3 667 435 38 000 3 705 435
           
  4:6 Kriminalvården 4 472 939 200 000 4 672 939
  4:7 Brottsförebyggande rådet 60 993 -1 000 59 993
           
  4:10 Brottsoffermyndigheten 19 093 3 000 22 093
           
6   Försvar samt beredskap mot sårbarhet 44 704 155 -1 950 44 702 205
  6:2 Materiel, anläggningar samt forskning och      
    teknikutveckling 19 163 960 -25 000 19 138 960
  6:8 Försvarets radioanstalt 454 307 25 000 479 307
           
  6:11 Nämnder m.m. 7 095 -1 950 5 145
           
7   Internationellt bistånd 17 140 303 -74 979 17 065 324
  8:1 Biståndsverksamhet 15 886 126 -94 979 15 791 147
           
  8:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 492 740 10 000 502 740
           
  8:4 Folke Bernadotteakademin, ramanslag (nytt anslag) 0 10 000 10 000
8   Invandrare och flyktingar 7 128 470 227 800 7 356 270
  10:2 Integrationsåtgärder 51 742 30 000 81 742
           
  11:1 Utvecklingssinsatser i storstadsregionerna 230 000 40 000 270 000
  12:1 Migrationsverket 617 511 5 800 623 311
           
  12:2 Mottagande av asylsökande 3 154 274 122 000 3 276 274
           
  12:4 Utlänningsnämnden 114 074 10 000 124 074
           
  12:5 Offentligt biträde i utlänningsärenden 127 027 5 000 132 027
           
  12:6 Utresor för avvisade och utvisade 105 556 15 000 120 556
           
9   Hälsovård, sjukvård och social omsorg 33 356 735 574 000 33 930 735
           
  13:1 Sjukvårdsförmåner m.m. 2 608 000 430 000 3 038 000
           
  14:4 Statens folkhälsoinstitut 124 894 85 000 209 894
           
  14:7 Folkhälsopolitiska åtgärder 86 554 5 000 91 554
           

48

PROP. 2002/03:100

16:3 Statsbidrag till särskilt utbildningsstöd 166 884 -7 000 159 884
           
16:4 Bidrag till viss verksamhet för personer med      
    funktionshinder 80 394 500 80 894
           
16:5 Bidrag till handikapporganisationer 157 248 1 500 158 748
           
16:7 Bilstöd till handikappade 164 000 56 000 220 000
           
16:9 Statens institut för särskilt utbildningsstöd 26 373 2 000 28 373
           
17:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken 35 446 1 000 36 446
           
10   Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp 119 398 964 -858 000 118 540 964
19:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 46 943 496 -2 460 000 44 483 496
           
19:2 Aktivitets- och sjukersättningar 58 024 970 1 600 000 59 624 970
           
19:5 Kostnader för sysselsättning av vissa personer med      
    aktivitets- och sjukersättning 8 000 2 000 10 000
           
12   Ekonomisk trygghet för familjer och barn 52 889 100 -470 000 52 419 100
21:2 Föräldraförsäkring 22 340 000 -470 000 21 870 000
           
13   Arbetsmarknad 60 306 689 -550 000 59 756 689
           
  22:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 36 363 000 -104 000 36 259 000
22:3 Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader 4 708 812 -40 000 4 668 812
           
22:4 Särskilda insatser för arbetshandikappade 7 185 857 -281 000 6 904 857
           
22:8 Bidrag till administration av grundbeloppet 57 427 -3 000 54 427
           
22:9 Bidrag till Samhall AB 4 262 419 -125 000 4 137 419
           
22:12 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 4 774 3 000 7 774
           
14   Arbetsliv 1 149 627 7 250 1 156 877
23:4 Arbetsdomstolen 19 971 6 000 25 971
           
23:8 Medlingsinstitutet 46 891 1 250 48 141
           
17   Kultur, medier, trossamfund och fritid 8 372 903 5 230 8 378 133
25:3 Bidrag till kontakttolkutbildning 9 544 68 9 612
           
26:1 Statens ljud- och bildarkiv 40 112 285 40 397
           
  28:21 Riksarkivet och landsarkiven 278 454 2 644 281 098
28:26 Bidrag till kulturmiljövård 251 745 15 000 266 745
           
28:28 Centrala museer: Myndigheter 744 627 -6 900 737 727
           
  28:31 Bidrag till vissa museer 48 176 5 700 53 876
28:34 Forum för levande historia 40 000 -10 000 30 000
           
28:39 Stöd till trossamfund 50 750 -1 567 49 183
           
18   Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande 9 482 356 -144 500 9 337 856
21:1 Bostadsbidrag 3 829 000 -18 000 3 811 000
           
31:3 Statens bostadskreditnämnd: Förvaltningskostnader 14 064 -2 000 12 064
           
  31:4 Statens bostadskreditnämnd: Garantiverksamhet 200 000 -100 000 100 000
31:8 Statens geotekniska institut 26 573 2 000 28 573
           
31:9 Lantmäteriverket 428 028 -27 000 401 028
           
32:1 Länsstyrelserna m.m. 2 060 166 500 2 060 666
           
19   Regional utjämning och utveckling 3 607 776 -2 500 3 605 276
           
33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder 1 535 335 -2 500 1 532 835
           
20   Allmän miljö- och naturvård 3 363 075 -150 000 3 213 075
34:3 Åtgärder för biologisk mångfald 994 908 -10 000 984 908
           
34:4 Sanering och återställning av förorenade områden 460 770 -150 000 310 770
           
34:12 Bidrag till Sveriges meteorologiska och hydrologiska      
    institut m.m. 211 584 10 000 221 584
           

49

PROP. 2002/03:100

22   Kommunikationer 25 858 344 -500 650 25 357 694
           
36:2 Väghållning och statsbidrag 14 923 449 -408 000 14 515 449
           
36:4 Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter 7 063 972 -84 000 6 979 972
           
    Ersättning till Statens järnvägar för kostnader i samband      
  36:5 med utdelning från AB Swedcarrier, m.m. 45 000 -8 000 37 000
37:2 Upphandling av samhällsåtaganden 153 484 -8 000 145 484
           
37:6 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet,      
    ramanslag (nytt anslag) 0 7 350 7 350
           
23   Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar 10 480 979 -194 000 10 286 979
           
  25:1 Sveriges lantbruksuniversitet 1 233 964 -6 000 1 227 964
43:8 Fiskeriverket 102 255 11 000 113 255
           
43:11 Fiskevård 20 500 -5 000 15 500
           
  44:1 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 2 223 000 -9 000 2 214 000
44:4 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 3 000 -1 000 2 000
           
44:6 Återföring av skatt på handelsgödsel och      
    bekämpningsmedel m.m. 420 000 -184 000 236 000
           
24   Näringsliv 3 542 675 -107 600 3 435 075
           
  38:2 Näringslivsutveckling m.m. 229 562 -15 000 214 562
38:14 Rymdverksamhet 512 855 -15 000 497 855
           
39:3 Exportfrämjande verksamhet 233 956 -30 000 203 956
           
  39:6 Näringslivsutveckling i Östersjöregionen 200 000 -50 000 150 000
40:3 Allmänna reklamationsnämnden 20 268 2 000 22 268
           
40:4 Fastighetsmäklarnämnden 9 041 400 9 441
           
25   Allmänna bidrag till kommuner 68 486 664 2 531 676 71 018 340
48:2 Bidrag till särskilda insatser i vissa kommuner och      
    landsting 347 750 -1 950 345 800
48:3 Statligt utjämningsbidrag till kommuner och landsting 23 759 414 2 533 626 26 293 040
           
    Summa anslagsförändring på tilläggsbudget   519 873  
           

1 Anslag avsedda för riksdagen eller dess myndigheter.

50